Utvecklingsmedel mot våld

Kommuner, myndigheter och ideella organisationer i Norrbotten kan nu söka utvecklingsmedel för 2020 till insatser mot mäns våld mot kvinnor.

Kommuner, myndigheter och ideella organisationer i Norrbottens län inbjuds att söka medel till insatser inom området mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, hedersrelaterat förtryck och våld samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Den totala summan som utlyses är 1 500 000 kronor.

Ansökan ska vara inkommen till Länsstyrelsen i Norrbotten senast den 17 april 2020.

Bakgrund

Länsstyrelsen har i uppdrag att arbeta utifrån den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor för att stärka arbetet inom området på regional nivå. Rätten till liv, rätten till personlig säkerhet och ett liv fritt från våld är mänskliga rättigheter som Sverige har åtagit sig att respektera, skydda och främja genom att vi antagit internationella överenskommelser.

I FNs granskningar av hur Sverige lever upp till sina åtaganden på området lyfts flera positiva insatser som görs för att bekämpa våld mot kvinnor och barn och att bekämpa människohandel. Dock är granskningskommittéerna bekymrade över att det trots detta är vanligt förekommande med våld i nära relationer och sexuellt våld mot kvinnor och barn, liksom att människohandel fortsätter att vara ett problem.

Sverige rekommenderas att vidta stärkta åtgärder för att förebygga våld och människohandel, exempelvis genom effektiva skyddsmöjligheter och stödtjänster för offer för människohandel samt att personal inom vård och socialtjänst får fortsatt tillgång till lämpliga utbildningar för att hantera våld i nära relation på ett bra sätt.

Exempel på insatser

  • Utbildning, utveckling och spridning av universella förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, inklusive våld i ungas partnerrelationer och våld i en hederskontext samt för prostitution och människohandel.
  • Förstärkning av skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn vilket kan behövas göras på ett flexibelt sätt under den rådande situationen med COVID-19.

Prioriterade ansökningar

  • Insatser avseende prostitution och människohandel eller andra former av sexualiserat våld
  • Insatser riktade till barn och unga

Kommuner, myndigheter och ideella organisationer med verksamhet i Norrbottens län kan beviljas medel. För en insats som utförs kan hel eller del av insatsen beviljas.

Medel beviljas för innevarande år 2020 samt för första halvan av 2021 och insatsen ska vara genomförd innan den 1 juni 2021. För insatser som pågår efter årsskiftet 2020 kommer en delrapport att lämnas in senast den 1 november 2020.

Ansökan ska vara inkommen till Länsstyrelsen senast den 17 april 2020.

Ansökningsblankett stödinsatser mot våldWord

För att Länsstyrelsen ska kunna ta ställning till ansökan om insatsen är det viktigt att den är ifylld enligt instruktionerna.

  • Ange insatsens totala kostnad.
  • Uppge alltid diarienummer (Dnr längst upp i högra hörnet) vid kontakt med Länsstyrelsen.
  • Om insatsen avser konferenser eller motsvarande ska Länsstyrelsen i Norrbottens logotype var med och texten att insatsen genomförs i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Ansökan ska ha inkommit senast 17 april 2020 via post eller e-post:

sara.avander@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Norrbotten
Enheten för social hållbarhet
Att: Sara Avander
971 86 Luleå

Kontakta Länsstyrelsen Norrbotten för frågor om återrapportering av projektet.

Kontakt

Sara Avander

Samordnare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, LST Norrbottens län