Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utlysning av medel till insatser för att utveckla arbetet inom mäns våld mot kvinnor i Norrbotten

Länsstyrelsen utlyser medel omfattande 1 000 000 kronor för insatser för att främja samt utveckla arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i Norrbottens län.

Följande insatser är exempel på vilka områden som kan avses:

 • Insatser som syftar till att utveckla det våldsförebyggande arbetet. Insatsen kan omfatta olika åtgärder som syftar till att förebygga våld eller förhindra upprepat våld.
 • Återfallsförebyggande insatser är satsningar som syftar till att utveckla arbetet för att möta upp kommunernas lagstadgade ansvar att verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.
 • Insatser som syftar till att utveckla arbetet med att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Insatser som syftar till att utveckla arbetet med att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
 • Insatser som syftar till att utveckla samverkan och arbetet med att hjälpa personer utsatta för våld i nära relation till en långsiktig boendelösning.
 • Insatser som syftar till kunskapshöjande samt utveckling av arbetet för att stärka rättigheterna för de kvinnor och barn som vistas i skyddade boenden.
 • Insatser som syftar till att stärka kunskaperna på chefsnivå hos relevanta aktörer som i sin verksamhet kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor.
 • Insatser avseende personer i särskilt sårbara situationer som t.ex. våld i ungas parrelationer, våld mot personer med funktionsnedsättningar, våld mot äldre personer, våld mot personer inom HBTQ-I.

Barn och/eller ungas delaktighet prioriteras

Insatser som inkluderar barn och ungas perspektiv och/eller syftar till att stärka barn och ungas delaktighet kommer att prioriteras.

Barn och ungas delaktighet kan bestå av olika delar:

 • Rätt till information
 • Rätt att komma till tals och bli lyssnad på
 • Rätt till inflytande utifrån ålder och mognad

Praktisk information

Utvecklingsmedel kan inte beviljas för att finansiera befintlig verksamhet, exempelvis sådant arbete som organisationen redan förväntas göra eller för att finansiera en extra tjänst.

Insatser som beviljas medel ska vara tidsbegränsade och som längst omfatta ett år. Tidigaste datum för start 30 september 2024.

Beviljade medel betalas ut i samband med att beslut om medel fattas. Projekten måste vara avslutade och slutredovisade senast 31 december 2025.

Slutredovisningen ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som bedrivits, enligt mall från Länsstyrelsen. På begäran från Länsstyrelsen ska ekonomisk redovisning kunna skickas in, vilket innebär att projektet måste vara bokfört under separat projektkod/egen projektbokföring.

Vem kan söka?

Kommuner, regionen och ideella organisationer i Norrbottens län är välkomna att söka medel. Partipolitiska organisationer och privata aktörer kan inte söka medel inom ramen för denna utlysning.

Ansökan om medel för att stärka arbetet inom mäns våld mot kvinnor i Norrbotten 2024

Du behöver fylla i samtliga obligatoriska fält i formuläret (markerade med en röd stjärna). Det räcker inte att hänvisa till bilaga.

Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse för din ansökan.

Sökande


Firmatecknarens förnamn

Firmatecknarens efternamn


För utbetalning

Till kontaktperson. Hit skickas även en mejlbekräftelse på att ansökan kommit in till Länsstyrelsen.


Till kontaktperson
InsatsÅÅMMDD

ÅÅMMDD

Förnamn EfternamnGenomförandeort

Samarbetspartners

Beskrivning av insatsen

Beskriv kortfattat vilka behov som motiverar genomförandet av er insats. Beskriv också vilket som är syftet med insatsen.

Beskriv kortfattat vilken eller vilka aktiviteter ni planerar att genomföra och hur ni planerar att genomföra dessa. Ange gärna en ungefärlig tidsplan.

Beskriv kortfattat vilka som utgör målgruppen/deltagarna i insatsen och hur många personer beräknar ni kommer att delta i eller nås av insatsen. Dela upp deltagarantalet mellan flickor/pojkar eller kvinnor/män om det är möjligt.
Prioriterad inriktning: Barn och ungas delaktighet (frivillig)
Prioriterad inriktning: Barn och ungas delaktighet (frivillig)Resultat

Beskriv vilket eller vilka resultat ni vill uppnå med insatsen, och om ni kommer att följa upp detta. Förklara hur ni förväntar er att insatsen kommer att bidra till arbetet inom området mäns våld mot kvinnor.
Budget
Här beskrivs kostnaderna för aktiviteterna som ska genomföras. Ange summa under respektive budgetpost och specificera vad kostnaderna avser. Ange endast de kostnader som ni söker medel av Länsstyrelsen för. Endast kostnader som är direkt kopplade till insatsen kan beviljas. Länsstyrelsen kan i denna utlysning inte bevilja medel för lönekostnader, därmed kan inte heller OH-kostnader beviljas.

Ange typ av tjänst, till exempel föreläsararvoden.

Svenska kronor

Externt hyrda lokaler. Ange typ av lokal/aktivitet

Svenska kronor

Ange typ av material.

Svenska kronor


Svenska kronor

Till exempel annonsering, broschyrer, eller annat kommunikationsmaterial.

Svenska kronor

Till exempel förtäring.

Svenska kronor


Här kan ni lägga till eventuella kommentarer eller förtydliganden gällande er budget.
Senast två månader efter avslutad insats ska ni inkomma med en slutrapport där insatsens aktiviteter, resultat och kostnader redovisas. På begäran från Länsstyrelsen ska ekonomisk redovisning kunna skickas in, vilket innebär att projektet måste vara bokfört under separat projektkod/egen projektbokföring.Underskrift
Denna del behöver bara fyllas i om du skriver ut ansökan och fyller i den manuellt för att sedan skickas in den skriftligt till oss via post.

Du kan skicka in bilagor enligt formuläret, via e-post eller via e-tjänsten för komplettering eller yttrande i ärende.

E-post till norrbotten@lansstyrelsen.se
Ange "Utlysning MVK 2024" ämnesraden.

Komplettering eller yttrande i ärende

Så hanterar vi dina personuppgifter

Det går även bra att skriva ut denna webbsida och skicka ansökan via post till:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
Enheten för social hållbarhet
Att: Annika Hellgren/Utlysning MVK 2024
971 86 Luleå

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss