Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott. Kommuner är, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället, viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Länsstyrelsens uppdrag

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Vi har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att:

  • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området
  • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i länet utgår från samverkan mellan aktörer på lokal och regional nivå. Samverkansprocessen på lokal nivå beskrivs utförligt i boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete som tagits fram av Brottsförebyggande Rådet, Rikspolisstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting.

En målsättning för arbetets inriktning är att arbeta med lokala problembilder utifrån rutinaktivitetsteorin. Teorin förklarar balansen mellan tre fenomen som krävs för att problem ska uppstå: motiverad gärningsperson, lämpligt objekt/offer samt avsaknad av kapabla väktare. För att bedriva kunskapsbaserat proaktivt arbete kan vi rikta insatser mot dessa parametrar.

Fokus under 2018

Under 2018 kommer fokus för arbetet i Norrbottens län vara att  skapa långvariga hållbara strukturer för ett kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. I det arbetet kommer den brottsförebyggande samordnaren främst att utgå från de nätverk som finns uppbyggda kring de uppdrag som gränsar till det brottsförebyggande arbetet.

Utvecklingsarbete mellan sakområden

På Länsstyrelsen bedrivs ett internt utvecklingsarbete mellan sakområdena där jämställdhet, ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak), mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor, integration, samhällsplanering och krisberedskap är områden som tangerar det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Insatser kopplade till dessa områden kommer genomföras under året, exempelvis aktiviteter kring trygga och säkra evenemang, våldsförebyggande och sexuella ofredanden.

En webbutbildning tas fram under 2018

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län samverkar för att öka tryggheten för personal hos ombud, terminaler och brevbärarkontor som hanterar försändelser som kan innehålla droger.

Metoden Tillsammans mot nätdroger består av komponenterna samverkan, kunskap, synlighet och i Norrbottens län används den i fyra kommuner. Huvudsyftet är att utveckla stöd för, och främja samverkan mellan, aktörer som berörs av droger i postflödet. Under 2018 kommer en webbutbildning tas fram för att bidra till spridning av metoden.

Utbildning, stöd och samarbete utifrån lokala behov

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Det brottsförebyggande uppdraget kommer främst riktas till de mindre kommunerna och deras förutsättningar för ett hållbart, systematisk och långsiktigt arbete. Den 11 – 12 april kommer det att genomföras en nationell trygghetskonferens i Luleå där den brottsförebyggande samordnaren deltar.

Kontakt