Utvecklingsmedel barns rättigheter

Nu kan kommuner ansöka om medel för att stärka och utveckla tillämpningen av barnets rättigheter i sina verksamheter.

Den totala summan som utlyses är 500 000 kronor.

Ansökningar ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Norrbottens län senast den15 september 2020.

Ansökningar kan vid behov prövas och beslutas löpande under utlysningsperioden.

Bakgrund

Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Barnkonventionen gäller i Sverige sedan 30 år, och en del av bestämmelserna har redan införlivats i svensk lag. Alla vuxna har enligt konventionen ett gemensamt ansvar att respektera, skydda och främja barns rättigheter och de som arbetar med barn eller fattar beslut som rör barn har ett särskilt ansvar för att barns rättigheter tillgodoses. Det är alltså viktigt att all offentlig verksamhet, på statlig, regional eller kommunal nivå, arbetar barnrättsbaserat.

Utredningar och granskningar har visat att Barnkonventionens bestämmelser inte har införlivats i tillräcklig omfattning och att tolkningen av Barnkonventionen inte har varit enhetlig. Barnombudsmannen och andra aktörer har visat att barns rättigheter kränks på flera områden, främst när det gäller barn i utsatta situationer. Barns rättigheter kränks ofta genom att de inte skyddas från våld på det sätt de har rätt till och barn med funktionsnedsättningar utsätts för kränkningar. Det är också vanligt att barns rätt till delaktighet och att få komma till tals inte tillgodoses.

Vi ser också att barns utsatthet riskerar att öka i och med konsekvenserna av covid-19. I en första kartläggning av pandemins konsekvenser på områden relaterade till social hållbarhet i kommuner i Norrbotten som genomfördes av Länsstyrelsen i april, framkom en oro över barn och ungas situation då stödet från skola, samhällsinstitutioner och äldre anhöriga minskar. Framför allt barn som lever i familjer där det förekommer våld, missbruk eller andra problem riskerar att utsättas mer vid isolering och mindre stöd från nätverk.

Med den nya lagen får Barnkonventionen förnyad aktualitet och förhoppningen är att den blir ett viktigt verktyg för att stärka barnets rättigheter i praktiken. Barnets bästa kommer i främsta rummet på ett tydligare sätt det gjort tidigare, och lagen kan direkt tillämpas av domstolar och myndigheter.

Länsstyrelsen har i samband med lagändringen fått ett nytt uppdrag av regeringen som handlar om att utveckla tillämpningen av barnets rättigheter i den egna verksamheten och att stödja kommuner och regioner i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter. Uppdraget utförs inom ramen för länsstyrelsernas bredare uppdrag inom mänskliga rättigheter. Den aktuella utlysningen genomförs och finansieras i samverkan mellan barnrättsuppdraget och andra uppdrag inom social hållbarhet som på olika sätt rör barn och tillämpningen av barnets rättigheter: Utveckling av föräldraskapsstöd, förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel, brottsförebyggande arbete samt stöd till genomförande av funktionshinderspolitiken.


Syfte

Medel kan beviljas för insatser vars syfte bidrar till att stärka tillämpningen av barnets rättigheter inom kommunens verksamhetsområden och att förbättra villkoren för barn i kommunen.


Exempel på insatser som kan beviljas medel

 • Insatser som direkt bidrar till att främja barnets rättigheter, förebygga barns utsatthet och förbättra villkoren för utsatta barn i kommunen.
 • Insatser som synliggör och förbättrar barns situation i sviterna av covid-19.
 • Kompetenshöjande insatser för politiker, beslutsfattare och tjänstepersoner för att öka kunskapen om Barnkonventionen och stärka tillämpningen av barnrättsperspektivet i kommunens styrning.
 • Kompetenshöjande insatser för beslutsfattare, tjänstepersoner och personal för att stärka tillämpningen av barnrättsperspektivet i specifika verksamheter.
 • Utveckling eller tillämpning av metoder och arbetssätt som stärker tillämpningen av barnets rättigheter i kommunens verksamheter.


Särskilda prioriteringar

 • Insatser som leder till kvalitativa förbättringar i styrning och arbetssätt för att främja barns delaktighet och garantera att barnets bästa tas i beaktan i alla beslut och andra åtgärder som rör barn i kommunen.
 • Insatser för att upprätthålla eller utveckla främjande och förebyggande arbete som stärker skyddsfaktorer för barn i samband med krisen orsakad av covid-19.

Andra bedömningskriterier

Om den totala ansökta summan överstiger tillgängliga medel kommer Länsstyrelsen att göra en bedömning baserad på vilka insatser som har bäst förutsättningar att uppnå utlysningens syfte. Hänsyn kommer också att tas till en jämn fördelning mellan länets kommuner.

Informationsmöte

Länsstyrelsen bjuder in företrädare för intresserade kommuner till ett informationsmöte om utlysningen den 17 juni 2020 kl. 10:00-11:00.

Mötet äger rum via Skype, men det går också bra att ringa till mötet med telefon.
Anmäl dig med e-post till: kristine.lejonklou@lansstyrelsen.se, senast 16 juni.

Kommuner i Norrbottens län kan beviljas medel i utlysningen. Insatserna ska genomföras av kommunen i egen regi, eller av kommunen i samverkan med andra aktörer, exempelvis andra kommuner eller organisationer inom ideell sektor.

Det är alltid kommunen som är projektägare och ansvarig för hantering av medlen och redovisning till Länsstyrelsen.

Ansökan görs på särskild blankett. Ansökan måste vara komplett ifylld för att kunna behandlas av Länsstyrelsen.

Undertecknad ansökan scannas in och skickas via e-post till: norrbotten@lansstyrelsen.se. Skriv i ämnesraden ”Barnrättsutlysning 2020”.

Ansökan kan också skickas via post till:
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Enheten för social hållbarhet
Att: Barnrättsutlysning/Kristine Lejonklou
971 86 Luleå

Underskriven ansökan ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Norrbotten senast den 15 september 2020.


 • Beslut meddelas senast 2020-10-22. Medel till beviljade insatser betalas ut inom två veckor efter beslut.Obs! Inga utbetalningar kan göras under veckorna 26-32.
 • Om Länsstyrelsen på grund av medelsbrist inte kan bevilja en ansökan i sin helhet utan endast kan ge delvist bifall kommer vi att kontakta sökande kommun och föra en dialog kring detta innan beslut fattas.
 • Insatser som beviljas medel måste påbörjas under år 2020 men kan pågå och avslutas till och med 2021-06-30.
 • I de fall marknadsföring sker eller information sprids om insatsen i media, sociala medier, via affischering etc. skall det framgå att insatsen genomförs med stöd av Länsstyrelsen i Norrbottens län.
 • En rapport som innehåller information om genomförda aktiviteter och dess resultat ska lämnas in till Länsstyrelsen senast två månader efter insatsens avslut. Ekonomisk redovisning genom utdrag ur huvudbok eller faktura ska bifogas. Insatser som pågår över årsskiftet kommer också att ombes lämna in en enkel delrapport. Länsstyrelsen kommer att tillhandahålla rapportmallar.
 • Medel som ej används för avsett ändamål ska återbetalas till Länsstyrelsen.

Kontakt