Utbildning och stöd

Länsstyrelsen erbjuder utbildning och övning för dem som arbetar med krisberedskap och skydd mot olyckor i länet.

Länsstyrelsen utbildar och övar med ansvariga aktörer inom krisberedskap och skydd mot olyckor i länet. Det gör vi för att samhället ska ha en god förmåga att hantera stora olyckor och kriser i länet.

Övningarna och utbildningarna kan ske inom länet, men även aktörer utanför länet kan delta. Ibland deltar vi även i utbildningar som anordnas av andra. 

Övningar med regionalt deltagande

För en fredlig och stabil utveckling i Barentsregionen

Övningen Barents Rescue utgör ett led i att utveckla förmågan till gränsöverskridande samverkan vid hantering av naturkatastrofer, omfattande olyckor och andra nödsituationer i Barentsregionen.

  • Att ta emot och hantera larm och begäran om stöd enligt rutiner för Barentssamarbetet
  • Att dela och upprätthålla en samlad lägesbild på lokal, regional, nationell och internationell nivå
  • Att ta emot ett samlat och koordinerat stöd från andra nationer i enlighet med värdlandets rutin för värdlandsstöd
  • Effektivare rutiner för/vid gränspassage
  • Att samverka på skadeplats

Genomförandet ska också beakta handlingsplanerna för klimatanpassning och dess påverkan på Barentsregionen.

Barents Rescue är en civil internationell krishanteringsövning som initierades
och genomfördes för första gången i Sverige 2001. Från och med
2019 genomförs övning vart tredje år (tidigare vartannat år), inom
ramen för Barentsavtalet. Sverige, Norge, Finland och Ryssland turas om att arrangera övningen.

Hösten 2017 genomfördes en stor internationell övning i Ryssland där länderna i Barentsregionen övade gränsöverskridande hjälp–och olycksberedskap.

Sedan ett antal år tillbaka finns ett avtal mellan Norges, Sveriges, Finlands och Rysslands regeringar för att skapa möjligheter till gränsöverskridande samarbete för en bättre beredskap mot olyckor i Barentsregionen. Norrbotten och Västerbotten är den svenska delen av Barentsregionen.

2001 hölls den första stora övningen, Barents Rescue, inom ramen för samarbetet. Den hölls i Boden och sedan dess har regelbundna gemensamma övningar arrangerats i respektive land inom Barentsregionen. År 2011 genomfördes Barents Rescue i Norrbotten. Grundscenariot i övningen var ett stort dammbrott i Luleälven som fick så omfattande konsekvenser att Sverige begärde hjälp från Norge, Finland och Ryssland.

2017 genomfördes Barents rescue i Karelen i Ryssland. Som övade aktörer från länet deltar några av länets räddningstjänster, Polismyndigheten och Region Norrbotten.


Hösten 2016 arrangerade Länsstyrelsen i Norrbotten en stor regional krisberedskapsövning vid namn "Vindros". Målet var att träna samarbete och kommunikation vid stora samhällsstörningar. ​

Övning Vindros, med 16 övande organisationer, genomfördes i Norrbottens län under hösten 2016. Övningen bestod av tre delar: seminariedag, larmövning och simuleringsövning. Det övergripande målet med övning Vindros var att stärka länets förmåga till samordning och inriktning med utgångspunkt från länets strategier för samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar.

Medverkade gjorde bland annat länets kommuner, räddningstjänst, polisen, Försvarsmakten, Svenska kyrkan, Norrbottens läns landsting och Trafikverket. Seminariedagen genomfördes i september 2016 och målet med det momentet var att kunskapshöja de övande inför simuleringsövningen i november.

Under dagen hölls föreläsningar kopplade till de aktörsgemensamma målen, bland annat om sociala medier, lägesbild, prioritering av resurser och regionala samverkansrutiner.

Kontakt