Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens.

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

När beslutar Länsstyrelsen om dispens?

Länsstyrelsen beslutar om dispens för åtgärder som rör byggande av allmänna vägar, järnvägar, försvarsanläggningar och för åtgärder inom statligt skyddade områden.

Exempel på statligt skyddade områden

 • nationalparker
 • naturreservat
 • naturvårdsområden
 • kulturreservat
 • Natura 2000-områden
 • biotopskyddsområden
 • landskapsbildsskyddsområden.

Särskilda regler för jordbruk, skogsbruk, rennäring och yrkesfiske

Du som bedriver jordbruk, skogsbruk, rennäring och yrkesfiske behöver i vissa fall inte söka dispens. Fyra villkor ska då vara uppfyllda:

 • byggnaden eller åtgärden behövs för näringen
 • byggnaden eller åtgärden behöver ligga inom strandskyddsområdet
 • byggnaden är inte utformad för boende
 • näringen ska medföra ett betydande tillskott i din försörjning - hobbyverksamhet ger inget undantag från förbudet.

Är åtgärden inom ett vattenområde?

Då kan det i vissa fall krävas att du också anmäler eller söker tillstånd för vattenverksamhet. Det gäller till exempel för muddring, bryggor, fyllning och grävning.

Undantag från strandskyddsförbudet för kompletteringsåtgärder

Länsstyrelsen har fattat beslut om undantag från strandskyddsförbudet för vissa så kallade kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad.

Strandskyddet i Norrbotten

Strandskyddsreglerna gäller generellt 100 meter från vattenlinjen längs sjöar, hav och vattendrag. I Norrbotten har vi beslutat om vissa undantag från de generella bestämmelserna. Det gäller både områden med utökade gränser för strandskydd och områden där strandskyddet inte gäller alls. Det finns också undantag för kompletterande byggnader och anläggningar vid en befintlig byggnad.

Vanligt strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. Utvidgat strandskydd finns bara där Länsstyrelsen beslutat att det ska finnas och sträcker sig maximalt 300 meter upp på land och lika långt ut i vattnet.

Strandskydd vid små sjöar och vattendrag

I Norrbottens län är strandskyddet upphävt vid vissa små sjöar och vattendrag. Du kan se vilka sjöar och vattendrag som omfattas i vår karttjänst. 

I lagerlistan söker du på LstBD Strandskydd (Raster).

 • Vattendrag i hela länet: De vattendrag som inte finns redovisade på Norrbotten 505 skala 1:500 000 omfattas inte av strandskydd
 • Sjöar i Haparanda, Kalix, Luleå och Piteå kommuner: De sjöar som inte finns redovisade på RödaKartan 3 Luleå 1:250 000 omfattas inte av strandskydd.
 • Sjöar i övriga kommuner i länet: De sjöar som inte finns redovisade på Norrbotten 505 skala 1:500 000 omfattas inte av strandskydd

Karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvidgat strandskydd

Det generella strandskyddet omfattar normalt 100 meter på vardera sida av strandlinjen. I Norrbotten finns det 128 områden fördelat på nio kommuner där strandskyddet är utvidgat. Det innebär att strandskyddsreglerna gäller upp till 300 meter från strandlinjen i dessa områden.

Undantag för kompletteringsåtgärder

Länsstyrelsen har beslutat om undantag från strandskyddsbestämmelserna för kompletteringsåtgärder. Det innebär att du under vissa förutsättningar får göra vissa åtgärder utan dispens som normalt sett är förbjudna.

En kompletteringsåtgärd kan vara byggande av uthus som förråd eller en annan komplementsbyggnad till en huvudbyggnad, en mindre tillbyggnad eller vissa underhållsåtgärder. Du får göra kompletteringsåtgärder utan dispens om hela åtgärden görs:

 • inom 15 meter från din huvudbyggnad men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och
 • inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens.

Ansök om strandskyddsdispens

En ansökan om strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen kostar 4 600 kronor. Du får betala avgiften även om vi inte godkänner din ansökan.

Tips för en komplett ansökan

 • Beskriv tydligt vad du vill göra och varför.
 • Skicka med en karta där du tydligt ritat in var åtgärden ska göras, till exempel var huset ska byggas och vilka mått det ska ha.
 • Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
 • Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik, om det finns strandskyddsdispens för dem eller vilket år de uppfördes.
 • Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens.

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden

Gör  så här

 1. Läs igenom formuläret och förbered alla obligatoriska handlingar som ska skickas med. De obligatoriska fälten är markerade med röd stjärna.
 2. Fyll i formuläret.
 3. Klicka på skicka-knappen. Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse på din ansökan.
 4. Betala in ansökningsavgiften.
Ansökan avser (Obligatorisk) * (obligatorisk)
Ansökan avser (Obligatorisk)
Ange orsak till att Länsstyrelsen ska pröva din ansökan. (Obligatorisk) * (obligatorisk)
Ange orsak till att Länsstyrelsen ska pröva din ansökan. (Obligatorisk)


Ange den e-post som mejlbekräftelsen ska skickas till


Är fastighetsägaren samma som sökande? (Obligatorisk) * (obligatorisk)
Är fastighetsägaren samma som sökande? (Obligatorisk)


Om nej, har fastighetsägare godkänt planerad åtgärd?
Om nej, har fastighetsägare godkänt planerad åtgärd?Typ av åtgärd (Obligatorisk) * (obligatorisk)
Typ av åtgärd (Obligatorisk)Om åtgärden är byggnad, vilken typ?
Om åtgärden är byggnad, vilken typ?
Ange vilket/vilka särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c och d §§ miljöbalken som finns för att du ska beviljas dispens från strandskyddsföreskrifterna. Mer information hittar du under rubriken "Särskilda skäl för dispens". Endast något av de särskilda skälen får beaktas vid prövning av strandskyddsdispens. (Obligatorisk) * (obligatorisk)
Ange vilket/vilka särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c och d §§ miljöbalken som finns för att du ska beviljas dispens från strandskyddsföreskrifterna. Mer information hittar du under rubriken "Särskilda skäl för dispens". Endast något av de särskilda skälen får beaktas vid prövning av strandskyddsdispens. (Obligatorisk)


Max 10 MB

Max 10 MB

Max 10 MB

Max 10 MB

Max 10 MB

Skicka in bilagorna enligt formuläret (översiktskarta, karta där området är utmarkerat och fotografier) eller till norrbotten@lansstyrelsen.se. Ange vilken ansökan det gäller i rubrikraden på mejlet.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Så gör du komplettering eller yttrande i ärende

Om dina bifogade filer tillsammans är större än 15 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta oss för hjälp.

Avgift

För att en dispensansökan ska kunna prövas av Länsstyrelsen behöver du betala en ansökningsavgiften. Avgiften är 4 600 kronor. 

Betala avgiften 4 600 kronor till bankgiro 5181-9266. Ange:

 • spec-kod 23912
 • vem som ansöker
 • fastighetsbeteckning.

Överprövning av kommuns dispensbeslut

Efter att kommunen har beslutat att ge dispens enligt strandskyddslagstiftningen skickas beslutet och tillhörande underlag till Länsstyrelsen. Det är för att Länsstyrelsen ska granska dispensen.
Under granskningen ska Länsstyrelsen utreda om det finns skäl att anta att det funnits brister i hur dispensen hanterats av kommunen eller att det saknas förutsättningar för kommunen att ge dispens för åtgärden.

Från den dagen kommunens beslut kommit till Länsstyrelsen kan det ta upp till tre veckor innan Länsstyrelsen granskat dispensen. Vänta därför alltid in Länsstyrelsens granskningsbeslut innan du påbörjar arbete.

Länsstyrelsens granskning kan ge olika utfall:

 • Länsstyrelsen finner inga brister i dispensen och fastställer kommunens beslut
 • Länsstyrelsen anser att det saknas underlag i dispensen och upphäver beslutet och återförvisar det till kommunen för komplettering av det som saknas.
 • Länsstyrelsen anser att det finns skäl att anta att det inte finns förutsättningar för att ge dispens och tar in dispensen för överprövning.

Vid beslut om överprövning har kommunen och sökande tre veckor på er att komplettera med handlingar som styrker beslut om strandskyddsdispens.
Om Länsstyrelsen beslutar att inleda överprövning av strandskyddsdispensen får sökande ett brev om det till den adress som angetts i ansökan till kommunen.

Länsstyrelsens överprövning kan ge två utfall:

 • Länsstyrelsen anser att det finns skäl för dispens och kommunens beslut fastställs.
 • Länsstyrelsen anser att det saknas skäl för dispens och kommunens beslut upphävs. Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Information om hur det går till bifogas beslutet.


För att vi ska kunna ge dispens krävs: 

 • att det finns ett särskilt skäl
 • att dispensen inte strider mot strandskyddets syften.

Det finns särskilda skäl om området som dispensen avser:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Strandskyddet fortsätter gälla

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Tillsyn inom strandskyddat område

Det är kommunen och Länsstyrelsen som kontrollerar att reglerna om strandskydd följs. Det kallas tillsyn. Oftast är det kommunen som har ansvar för tillsynen inom strandskydd. Omfattas strandskyddsområdet också av ett annat statligt skydd, till exempel ett statligt naturreservat, är det i stället Länsstyrelsen som ansvarar för tillsynen.

Vad händer om någon bryter mot reglerna?

Kommunen eller länsstyrelsen startar en utredning när vi får reda på att någon brutit mot reglerna om strandskydd. Personen som brutit mot reglerna blir kontaktad. I vissa fall kan kommunen eller länsstyrelsen ge dispens i efterhand, men inte alltid.

Myndigheten beslutar om vad som ska rättas till om dispens inte kan ges i efterhand. Det kallas föreläggande om rättelse och kan även kombineras med vite.

Även om en förbjuden åtgärd är gjord för länge sedan kan myndigheten besluta om att felet rättas till. Det finns alltså ingen preskriptionstid.

Tillsynsmyndigheten är skyldig att polisanmäla misstänkta brott. Även om anmälan inte leder till åtal kan länsstyrelsen eller kommunen ändå begära att felet rättas till.

Tillsynsvägledning om strandskydd

Miljösamverkan Sverige har information och vägledning för dig som arbetar på en kommun med strandskyddsdispenser och strandskyddstillsyn.

Tillsynsvägledning strandskyddstillsyn, Miljösamverkan Sverige Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen granskar kommunala dispenser

När kommunen har beslutat att ge dig dispens från strandskydd skickar de beslutet till både dig och till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska granska alla strandskyddsdispenser för att kontrollera att kommunen har gjort rätt. Granskningen får maximalt ta tre veckor från att beslutet kom in till Länsstyrelsen.

Om Länsstyrelsen beslutar att överpröva, gäller inte kommunens beslut. Du har själv ansvar för att kontrollera om beslutet är överprövat av länsstyrelsen eller överklagat av någon annan. Du ska inte påbörja några åtgärder förrän du har försäkrat dig om att kommunens beslut har vunnit laga kraft.

Kontakt