Regional handlingsplan

För att långsiktigt kunna bevara och utveckla grön infrastruktur så tar Länsstyrelsen fram en regional handlingsplan. Planen är ett kunskaps- och planeringsunderlag som kan användas av olika aktörer i samhället.

Planen fokuserar både på utmaningar och förslag på konkreta åtgärder inom olika insatsområden för den gröna infrastrukturen. Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur i länet. Den ska också ge ökad kunskap om värden i landskapet. 

Planen är utformad så att den kan användas av olika aktörer som kunskaps- och planeringsunderlag. Till exempel i beslut hur mark och vatten ska användas.

Arbetet med handlingsplanerna är ett löpande arbete och dess innehåll ser olika ut i landet eftersom arbetet med grön infrastruktur ska anpassas till regionala förhållanden.

Filmen förklarar vikten av regionala handlingsplaner

Norrbottens preliminära handlingsplan för grön infrastruktur

Arbetet med Norrbottens regionala handlingsplan för grön infrastruktur handlar om att se helheten i landskapet och innefattar allt som främjar de ekologiska funktionerna. Det är ett långsiktigt arbete som innebär att handlingsplanerna ständigt måste uppdateras. Eftersom det ännu saknas mycket kunskap ska därför Norrbottens regionala handlingsplan ses som preliminär.

Norrbottens preliminära handlingsplan består av tre huvuddelar:

  1. En övergripande inledning som redovisar bakgrund, målsättningar och koppling till olika åtaganden.
  2. En nulägesbeskrivning som redovisar fysiska förutsättningar, markanvändning och markanvändningshistorik, befintliga värden, påverkansfaktorer samt kunskapsbrister
  3. En åtgärdsdel där förslag på insatser och åtgärder för grön infrastruktur redovisas.

I slutet av handlingsplanen presenteras förslag på åtgärder som genomförs eller planeras av eller i samarbete med Länsstyrelsen. Det är önskvärt att andra aktörer tar initiativ till ytterligare åtgärder som fortsatt kunskapsuppbyggnad, skydd, restaurering och skötsel.

Introduktion till den regionala handlingsplanen

Nuläge för länets gröna infrastruktur

Utmaningar idag och framöver

Viktiga områden för insatser

Åtgärder som ska genomföras

Så kan du bidra i arbetet

Arbetet med miljömålen, friluftslivsmålen, grön infrastruktur samt Agenda 2030 är ett stort arbete som bara kan gå i mål om vi jobbar tillsammans. Vi på Länsstyrelsen ser gärna att så många som möjligt tar sitt ansvar och hjälper till. Tveka inte att kontakta oss med frågor, idéer och funderingar. Din insats i arbetet med grön infrastruktur är viktig.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län