Regional handlingsplan

För att långsiktigt kunna bevara och utveckla grön infrastruktur så tar Länsstyrelsen fram en regional handlingsplan. Planen är ett kunskaps- och planeringsunderlag som kan användas av olika aktörer i samhället.

Planen fokuserar både på utmaningar och förslag på konkreta åtgärder inom olika insatsområden för den gröna infrastrukturen. Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur i länet. Den ska också ge ökad kunskap om värden i landskapet. 

Planen är utformad så att den kan användas av olika aktörer som kunskaps- och planeringsunderlag. Till exempel i beslut hur mark och vatten ska användas.

Arbetet med handlingsplanerna är ett löpande arbete och dess innehåll ser olika ut i landet eftersom arbetet med grön infrastruktur ska anpassas till regionala förhållanden.

Filmen förklarar vikten av regionala handlingsplaner

Norrbottens preliminära handlingsplan för grön infrastruktur

Arbetet med Norrbottens regionala handlingsplan för grön infrastruktur är ett långsiktigt arbete som innefattar allt som främjar de ekologiska funktionerna. Grön infrastruktur handlar om att se helheten i landskapet. Handlingsplanen måste uppdateras allt eftersom vi får ny kunskap. Den ska därför ses som preliminär.

Handlingsplanen har skickats på en bred remiss och remissvaren har arbetats in i den fastställda handlingsplanen. Vi vill tacka alla som bidragit till handlingsplanen.

Introduktion till den regionala handlingsplanen

Norrbottens preliminära handlingsplan består av tre huvuddelar:

 1. En övergripande inledning som redovisar bakgrund, målsättningar och koppling till olika åtaganden.
 2. En nulägesbeskrivning som redovisar fysiska förutsättningar, markanvändning och markanvändningshistorik, befintliga värden, påverkansfaktorer samt kunskapsbrister
 3. En åtgärdsdel där förslag på insatser och åtgärder för grön infrastruktur redovisas.

I slutet av handlingsplanen presenteras förslag på åtgärder som genomförs eller planeras av eller i samarbete med Länsstyrelsen. Det är önskvärt att fler aktörer tar initiativ till ytterligare åtgärder som fortsatt kunskapsuppbyggnad, skydd, restaurering och skötsel. Till handlingsplanen finns kartor som uppdateras kontinuerligt. De presenteras i en karttjänst.

I vår karttjänst lägger vi in aktuella kartskikt som rör grön infrastruktur i länet. Kartskikten uppdateras kontinuerligt när vi får ny kunskap via exempelvis naturinventeringar. Det finns fortfarande många kunskapsluckor i de kartskikt som presenteras, något du som tittar på kartorna bör vara medveten om.

Karttjänst, grön infrastruktur i Norrbottens län Länk till annan webbplats.

Nya underlag om länets gröna infrastruktur

Här lägger vi successivt in de nya underlag som vi tar fram i arbetet med grön infrastruktur i länet.

Vi har sammanställt befintlig kunskap om den marina miljön i Norrbottens län i en rapport och i ett kartskikt som du hittar i vår karttjänst Länk till annan webbplats.. Kunskapen bygger på all den kunskap som vi hittills fått genom olika inventeringar. Det finns fortfarande stora kunskapsluckor vad gäller den marina miljön, så de kartor som presenteras kommer att uppdateras i framtiden.

Marina värdekärnor i Norrbottens län, rapport

I följande rapport finns exempel på hur nätverksanalyser kan användas för att få en bättre bild av hur olika livsmiljöer är sammanlänkade i den marina miljön. De livsmiljöer som rapporten tar upp är rekryteringsområden för abborre, gädda och även kustfågel. Eftersom det fortfarande finns kunskapsluckor vad gäller dessa rekryteringsområden så ska resultaten bara ses som exempel på hur vi kan jobba vidare med denna typ av underlag.

Nätverksanalyser av värdefulla livsmiljöer i havsmiljö, rapport Pdf, 3.3 MB.

Nuläge för länets gröna infrastruktur

Vad är grön infrastruktur?

Grön infrastruktur är främst ett tankesätt där hänsyn tas till sammanhangen i hela landskapet. Det handlar inte om nya gränser på en karta eller om nya bestämmelser utan om att landskapets aktörer måste samverka för att landskapets funktioner ska kunna bibehållas på lång sikt.

Vad görs i Norrbotten i dag?

Länsstyrelsen och många andra aktörer arbetar aktivt med grön infrastruktur. Ett bra exempel på detta är de renoveringar av vattendrag. Där handlar det om att hela vattendragen ska fungera, inte bara korta sträckor. Detta helhetstänkande är nödvändigt i hela landskapet.

Allt arbete som bidrar till att främja långsiktigt hållbara ekosystem är delar av arbetet med grön infrastruktur, exempelvis:

 • naturskydd
 • renovering av natur
 • insatser för att främja arter
 • insatser med koppling till klimatförändringar
 • kulturmiljöarbete
 • miljöskyddsarbete med mera.

Levande handlingsplan

Eftersom underlagen är bristfälliga för samtliga naturtyper i länet, ska de kartor och analyser som presenteras i handlingsplanen ses som preliminära. Kunskapsunderlagen kommer att förbättras i framtiden och underlagen kommer att revideras.

Utmaningar idag och framöver

Norrbotten ur ett nationellt perspektiv

Norrbotten har kvar stora arealer natur med låg påverkan av storskalig markanvändning. Samtidigt har länet nationellt sett en ovanligt stor areal som är kraftigt påverkad av markanvändning och exploatering.

Stora kontraster och ytor

Kontrasten mellan de höga naturvärdena och den intensiva markanvändningen gör länet speciellt. Metoder och strategier som används i övriga landet för att inventera och värdera naturen fungerar inte alltid lika bra här. I Norrbotten, som utgör en fjärdedel av landets areal, finns det inte tillräckligt med kunskap för att det ska gå att göra totala, detaljerade beskrivningar av länets alla naturvärden. Kunskapen om länets natur förbättras hela tiden genom bland annat inventeringar och bättre kartunderlag.

Vi måste alla hjälpas åt

Utmaningen för Norrbottens del ligger i att utifrån de bristfälliga kunskaper vi har idag hitta en strategi för hur vi ska hantera den gröna infrastrukturen på ett långsiktigt hållbart sätt. Detta kräver att alla aktörer börjar tänka på de ekologiska sammanhangen i landskapet.

Viktiga områden för insatser

Viktiga frågor att arbeta vidare med är:

 • Hur ska vi arbeta vidare på bästa sätt vårt län?
 • Hur kan vi ändra arbetssätt för att få mer fokus på landskapet istället för som idag på enskilda områden, naturtyper eller arter?
 • Hur kan vi stärka samverkan mellan olika aktörer för att inte administrativa gränser och indelningar ska försvåra möjligheten att arbeta med ett helhetsperspektiv i landskapet?

Åtgärder som ska genomföras

De åtgärder som utförs handlar främst om ordinarie arbete i form av skydd, skötsel och restaureringar, men arbetet handlar även om att bygga upp, sprida och använda kunskap. Det går att läsa mer om åtgärder i den preliminära handlingsplanen.

Underlag som tagits fram efter att den preliminära handlingsplanen finns under rubriken nya underlag om länets gröna infrastruktur.

Så kan du bidra i arbetet

Arbetet med miljömålen, friluftslivsmålen, grön infrastruktur samt Agenda 2030 är ett stort arbete som bara kan gå i mål om vi jobbar tillsammans. Vi på Länsstyrelsen ser gärna att så många som möjligt tar sitt ansvar och hjälper till. Tveka inte att kontakta oss med frågor, idéer och funderingar. Din insats i arbetet med grön infrastruktur är viktig.

Kontakt