Bostadsmarknaden i länet

Länsstyrelsen följer och analyserar vad som händer på bostadsmarknaden i länet. Vi ger kommunerna råd och vägledning om bostadsförsörjning och planering för nya bostäder. I detta arbete ingår bland annat att ta fram årliga regionala analyser av läget på bostadsmarknaden. Här kan du ta del av resultatet från dessa analyser.

Bostadsmarknadsanalys

Varje år ska länsstyrelsen ta fram en regional bostadsmarknadsanalys. Den ger en övergripande bild av det aktuella läget i länen och hur bostadsmarknaden har utvecklats under de senaste åren. Analysen baseras på olika källor, bland annat den årliga bostadsmarknadsenkäten som samtliga kommuner besvarar.

Bostadsmarknadsanalysen riktar sig till kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i länen, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i regionen. Analysen ger inspiration och utgör ett underlag för kommunala diskussioner, riktlinjer för bostadsförsörjning och översiktsplanering.

Boverket har som årlig uppgift att sammanställa länens bostadsmarknadsanalyser och lämna dessa vidare till regeringen.

Bostadsmarkandsanalys för Norrbottens län

Bostadsmarknadsenkät

För att bevaka utvecklingen på bostadsmarknaden och kunna ta fram den regionala bostadsmarknadsanalysen skickas varje år en enkät till landets kommuner.

Syftet med enkäten är att kunna ge en bred överblick över det aktuella läget på bostadsmarknaden, belysa regionala skillnader, följa utvecklingen över tiden och få fram underlag för bedömningar av utvecklingen de närmaste åren. Länsstyrelsen samarbetar med Boverket i denna undersökning.

Kontakt