Planering och byggande

Varje kommun ansvarar för att planlägga sina mark- och vattenområden med hänsyn till natur, kultur, miljö och klimat. Länsstyrelsens roll är att utifrån ett statligt helhetsperspektiv samordna olika samhällsintressen. Vi ska även arbeta för att nationella mål får genomslag i länet.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) är det kommunernas ansvar att planlägga användningen av mark och vatten. Syftet med plan- och bygglagen är att bidra till en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktig hållbar livsmiljö – både för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Den enskilda människans frihet ska respekteras så långt det är möjligt.

Planläggning

Mark- och vattenområden ska användas till vad de är mest lämpande för med hänsyn till områdenas karaktär och läge, och vilka behov som finns i samhället. Områdena ska i första hand användas och skötas på ett sätt som gynnar allmänheten.

Områden ska planläggas med hänsyn till natur, kultur, miljö och klimat. Kommunala och regionala förhållanden behöver också vägas in.

Planläggningen ska främja:

  • En ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder.
  • En från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper.
  • En långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt.
  • En god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens.
  • Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen jobbar för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Vi arbetar sektorsövergripande utifrån ett statligt helhetsperspektiv, och samordnar olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser.

Årlig konferens

Samhällsbyggnadsdagarna är en årligt återkommande konferens som riktar sig främst till dig som arbetar med samhällsplanering i länets kommuner.

Kontaktuppgifter till projektgruppen för Samhällsbyggnadsdagarna hittas nedan.

E-post till projektgruppen för Samhällsbyggnadsdagarna

FriluftslivsturismPDF
Putte Eby, Östersunds kommun

Natur och friluftsliv i kommunal planeringPDF
Victoria Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten

Översiktsplanering i Arjeplogs kommunPDF
Britta Flinkfeldt, Arjeplogs kommun

Social hållbarhet inom fysisk planeringPDF
Helena Lindehag och Anna Stamblewski, Piteå kommun

Kulturhistorisk värdefulla miljöer - en resurs för hållbar samhällsutvecklingPDF
Dennis Axelsson, Göteborgs Stadsmuseum

Att ta hänsyn till kulturmiljöer i plan- och bygglovsprocessenPDF
Jonas Widhe, Riksantikvarieämbetet

Bordssamtal

Arkeologi och kulturlandskap - landskap, lämningar, livsrumPDF
Ingela Bergman, Silvermuséet i Arjeplog

Samråd i tidiga skeden och fastighetsbildningPDF
Kerstin Lundin-Segerlund och Jens Haapalahti, Länsstyrelsen Norrbotten

Brukningsvärd jordbruksmark, var finns den?PDF
Kristina Sigfridsson, Hushållningssällskapet och Hulda Wirsén, Länsstyrelsen Norrbotten

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessenPDF
Anneli Sundvall, Eva Nord och Ulrika Johansson, Lantmäteriet

LIS och strandskyddPDF
Maria Ekholm och Thomas Steinwall, Länsstyrelsen Norrbotten
Strandexploateringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tina Nilsson, Länsstyrelsen Norrbotten

Flexibla detaljplanerPDF
Inger Krekula och Marja Suikki, Länsstyrelsen Norrbotten

Miljökvalitetsnormer och artskydd i planeringenPDF
Fredrik Nordblad, Lena Bodestad och Karin Spansk, Länsstyrelsen Norrbotten

Information, utbildningar, lagstiftningPDF
Länsstyrelsen Norrbotten

Material

Kulturvärden i planerings och bygglovsprocesser, Riksantikvarieämbetetlänk till annan webbplats

Kulturvärden försvinner i byggprocessen, Riksantikvarieämbetetlänk till annan webbplats

Ett hus blir till, Stockholms byggmästareföreninglänk till annan webbplats

Kontakt