Stöd till samiska kulturmiljöer

Känner du till en samisk byggnad eller miljö som bör bevaras? Under 2018-2020 lyfter Länsstyrelsen särskilt fram bidrag till projekt som rör kulturmiljöer i Saepmie/Sápmi. Satsningen avser såväl kända som okända samiskt präglade kulturmiljöer och genomförs gemensamt vid länsstyrelserna i de fyra nordliga länen.

Du kan söka bidrag för att samla berättelser, ta fram ny kunskap och sprida information eller vårda och restaurera samiska kulturmiljöer. Du som söker kan vara en privatperson, företräda ett bolag, en kommun, en stiftelse eller en annan organisation.

Bidrag kan sökas för:

 • vård och restaurering
 • information
 • kunskapsuppbyggnad kring kulturmiljöer

Bidraget kan sökas under 2018–2020. För projekt som ska starta under 2020 ska ansökningar ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 december 2019. Om miljön ägs av någon annan än sökanden måste ägaren ge fullmakt för insatser som kan påverka miljön fysiskt.

Du som söker stödet måste göra en egen insats. Det kan till exempel handla om att intervjua personer, planera projektet eller ta fram informationsmaterial. Insatsens storlek beror på projektets art.

Koppling till fysisk miljö

För att få bidrag ska projektet ha koppling till en fysisk kulturmiljö. Det kan vara ett viste, en kallkälla, en byggnad eller ett större område, men kan även omfatta insamling av minnen och muntliga berättelser om platsen eller personer med anknytning till platsen. Kulturmiljön ska göras tillgänglig för andra genom information, till exempel på skyltar, i trycksaker, på webbplatser eller genom olika arrangemang som exempelvis föredrag och berättarkvällar.

Länsstyrelsen välkomnar särskilt ansökningar till projekt som speglar mindre kända företeelser och aspekter av det samiska kulturarvet eller som lyfter fram ett barn- eller kvinnoperspektiv.

Gemensam satsning

Satsningen genomförs gemensamt av länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Finansieringen sker genom det statliga bidraget till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer som tilldelas Länsstyrelsen av Riksantikvarieämbetet, RAÄ.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten för sökt bidrag
  Ansökan om bidrag till samiska kulturvärdenPDF
 2. Skicka din ansökan till norrbotten@lansstyrelsen.se

  eller till

  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  971 86 LULEÅ

Kontakt