Ansökan om tillstånd för användning av metallsökare

Anvisning

Tillstånd för att medföra och använda metallsökare ges i regel endast för innevarande kalenderår. Handläggningstiden för tillståndsansökan är mellan sex till åtta veckor, men kan vara än längre beroende på berörd handläggares arbetsbörda och semestertid.

Enligt 2 kap. Kulturmiljölagen (1988:950) är det förbjudet att medföra och använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen. Ett beviljat tillstånd att medföra och använda metallsökare innebär inte att sökanden är tillståndsbefriad från markägare och andra lagstiftningar.
Länsstyrelsens bedömning om tillstånd kan beviljas grundas främst på förekomsten av kända fornlämningar i eller vid ansökningsområdet. Tillstånd till användning av metallsökare ges inte i områden som omfattar kända fornlämningar. Det är sökandes ansvar att kontrollera att undersökningsområdet inte är inom 150 meter från en känd fornlämning.

Länsstyrelsen bedömer vid inkommen tillståndsansökan också sannolikheten för att okända fornlämningar eller fornfynd ska finnas inom området. Om sannolikheten för fornlämningar är hög i delar av ansökningsområdet, kan Länsstyrelsen ta bort dessa från avsökningsområdet kopplat till tillståndet.

Kostnad

Ansökningsavgiften per ansökan är 700 kronor en ansökan gäller ett geografiskt avgränsat område och en juridisk person. Gäller ansökan fler sökande ska avgiften betalas in för samtliga. Kostnaden är fastställd enligt avgiftsförordningen (1992:191) där avgiftsklass 2 tillämpats. Ansökningsavgiften ska sättas in på Länsstyrelsens bankgironummer 5181-9266 och märkas med för- och efternamn på sökande samt projektnummer 7243113.
Observera att ansökan inte behandlas före inbetalning mottagits.

Sökande

Bidraget kan sökas av ägare eller förvaltare, av privatpersoner, bolag, kommuner, stiftelser eller andra organisationer. För miljöer som ägs av annan än sökanden krävs ägarens fullmakt för insatser som lämnar avtryck i miljön.

As the County Administrative Board will assess the potential for archaeological remains in each application area starting in 2016, and given that that the review period for a decision is three weeks, your application must be submitted at least two months before you intend to use your metal detector.

Applicant

A decision can encompass several applicants. Decisions are personal and applies only to the applicant or applicants. It is therefore important that the information in the field ‘Applicant’ is specified for all individuals to whom the application applies. If a permit is being sought for a legal entity, information concerning the applying company and a stated contact person is to be entered. A legal entity in this case refers primarily to companies wishing to use metal detectors in daily profession. Individuals under 18 years of age cannot personally apply for a permit because their legal capacity is limited. Therefore, the guardians must apply on the child's behalf. If an individual under 18 years is granted a permit, the County Administrative Board can set a condition that the child must be accompanied by their guardian during the use of a metal detector.

The purpose of the scanning

Specify why the permit is being sought, i.e., for what purpose or in which activity the metal detector will be used, what you are planning to scan for and if you are doing it for recreational purposes or in a professional capacity.

Requested period for scanning

Indicate the start and end date that you wish the permit should cover. The County Administrative Board only grants permits on an annual basis, so your application cannot extend beyond the year's end unless there are special reasons for this. Such special reasons can e.g. be that a municipality or other public authority/other company needs to use the metal detector in its official duties to locate wells, lines, unexploded ordinance. In these cases, the application may apply for more than one year.

Property designation, municipality and the property owner's name and address
Enter the municipalities and properties that the applied for area concerns. All property owners' names and addresses must be stated so that a copy of the decision can be sent to them for information purposes.

Check for ancient remains in FMIS

There can be no ancient remains within the area to which your application relates. Before you send in your application, you must verify that no known ancient remains are found within 150 m of your application area. This can be done in the Swedish National Heritage Board's database for archaeological sites and monuments (FMIS) via their search engine Fornsök.

Fornsök on the Swedish National Heritage Board's database Länk till annan webbplats.

Ansökan om tillstånd för användning av metallsökare enligt 2 kap. 18–20 §§ Kulturmiljölagen (1988:950, KML)
ProjektOm annan än sökande

Tillstånd till användning av metallsökare ges inte i områden som omfattar kända fornlämningar. Det är sökandes ansvar att kontrollera att undersökningsområdet inte är inom 150 meter från en känd fornlämning.
Finns fornlämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister? * (obligatorisk)
Finns fornlämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister?


https://app.raa.se/open/fornsok/


Kommer funna föremål att tillvaratas? * (obligatorisk)
Kommer funna föremål att tillvaratas?


Det är inte tillåtet att tillvarata fornfynd.


När beräknas projektet påbörjas? * (obligatorisk)
När beräknas projektet påbörjas?
När beräknas projektet avslutas? * (obligatorisk)
När beräknas projektet avslutas?
Sökande


Hit skickas även en bekräftelse på ansökan
Ange i vilken roll du ansöker om tillståndet.
Ange i vilken roll du ansöker om tillståndet.Om sökande görs i rollen som privatperson, ange födelsedatum
Om sökande görs i rollen som privatperson, ange födelsedatum


Samråd, förankring och fullmakt
Om genomförande av planerat projekt innebär något intrång på annans egendom krävs samtycke från samtliga fastighetsägare.
Sökande ansvarar för att samråda med samtliga fastighetsägare. Ange samrådets status: * (obligatorisk)
Sökande ansvarar för att samråda med samtliga fastighetsägare. Ange samrådets status:Om samråd kommer att hållas, ange datum.
Om samråd kommer att hållas, ange datum.
Observera att projektet inte får påbörjas utan ett beviljat tillståndsbeslut från Länsstyrelsen. Hantering av tillståndsansökan påbörjas först när ansökan är komplett och ansökningsavgiften betalats in.
Har ansökningsavgiften betalats in?
Har ansökningsavgiften betalats in?


Följande handlingar ska bifogas. Se till så att alla obligatoriska fält redan är ifyllda, annars måste du börja om.
Totalt får de bifogade handlingarna max överstiga 15 mb, om de är större finns en risk att de inte kommer fram.

Exempelvis en fastighetskarta där planerat avsökningsområde finns markerat.


Exempelvis

Används som fullmakt då Sveaskog är markägare

vid behov

Kontakt