Skogsbruksåtgärder vid fornlämning

Planerar du att utföra skogsbruksåtgärder som är närmare än 100 meter från en fornlämning? Då behöver du ansöka om samråd eller tillstånd hos Länsstyrelsen.

Fornlämningsärenden i skog

Kulturmiljöer i skogen kan bli skadade av skogsmaskiner i samband med avverkning och markberedning. Du bör alltid samråda med Länsstyrelsen inför bränning, åtgärder på befintlig väg, askåterföring och gödsling. Du behöver tillstånd för

 • markberedning
 • plantering
 • nyanläggande av väg
 • skyddsdikning
 • stubbskörd.

Du som som markägare behöver kontakta oss för att samråda om fornlämningar och vid behov söka tillstånd när du planerar arbeten i skogen. Det räcker alltså inte med att göra en ansökan via Skogsstyrelsens e-tjänst, du behöver också kontakta oss i de fall som fornlämningar berörs.

Övriga kulturhistoriska lämningar hanteras dock fortsatt av Skogsstyrelsen.

Länsstyrelsens rutiner som rör skogsbruk och fornlämningar Pdf, 260.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Det underlag du behöver skicka in inför samråd är:

 • Fastighetsbeteckning och kommun för planerad verksamhet.
 • Namn, adress, telefonnummer och e-postadress till ombud för företag eller skogsbrukare.
 • Namn på företag eller namn och kontaktuppgifter till skogsbrukare.
 • Fastighetsägarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress, om sökande inte är ensam ägare till fastigheten.
 • Beskrivning av utförande av eventuella markarbeten och planteringar.
 • Skalenlig karta med planerat verksamhetsområde markerat. På kartan ska områden för avverkning, plantering, körvägar och upplag markeras. Även hänsynsområden kring fornlämningar ska framgå av kartunderlaget. Om verksamhetsområdet inte finns i Skogsstyrelsens digitala kartsystem får kartor med fördel kompletteras med shapefiler i projicering i SWEREF 99 TM.
 • Tidplan för planerade åtgärder.
 • Eventuellt ärendenummer för ärende hos Skogsstyrelsen, så kallat A-nummer.
 • Eventuellt diarienummer för andra prövningar hos Länsstyrelsen som rör verksamheten.

Ansök om samråd och tillstånd vid skogsbruksåtgärd nära fornlämning

Ansökan om samråd och tillstånd vid skogsbruksåtgärder vid fornlämning enligt 2 kap kulturmiljölagen (1988:950)
Ansökan avser: (obligatorisk) * (obligatorisk)
Ansökan avser: (obligatorisk)


För beredning av ärendet krävs kompletta handlingar. Tydliga beskrivningar gör att behov av kompletterande uppgifter minimeras.
Beskrivning
om det finns
Sökande eller ombud
Hit skickas även en bekräftelse på ansökan.


Markägare
Om annan än ovan ifylld sökande äger marken ska denna del av webbformuläret fyllas i.

Planerad tidpunkt för genomförande

Förekomst av fornlämningar

Uppgifter om fornlämningar finns i Riksantikvarieämbetets register Fornsök se: https://app.raa.se/open/fornsok/

Åtgärdernas avstånd till fornlämningen, uppmärkning av fornlämningarna i fält, kulturstubbar et cetera.

Gallring, avverkning, typ av markberedning, återplantering, stubbrytning, naturvårdsbränning, vägåtgärder, förändrad markanvändning et cetera
De bifogade filerna kan totalt inte vara större än 15 mb. Är de större finns en risk att formuläret inte går att skicka in. Se till att du har fyllt i alla obligatoriska fält innan du laddar upp filer, annars får du ett felmeddelande och får börja om.Föredrar du skriftlig kontakt?

Om du har Skogsstyrelsens avverkningsanmälan med A-nr angivet, kan du skicka en kopia på den till oss tillsammans med kartunderlag för planerad verksamhet.

Det går också att skriva ut webbformuläret och skicka samrådsunderlaget till

E-post till norrbotten@lansstyrelsen.se

Eller via post till:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 LULEÅ.

Var finns fornlämningen?

Du kan själv ta reda på var det finns kända registrerade fornlämningar genom att använda dig av Riksantikvarieämbetets kartverktyg Fornsök, där alla kända fornlämningar registreras.

Kontakt