Virkesbanken

Genom projektet Virkesbanken undersöker vi möjligheten att hitta ett koncept för materialförsörjning som ger tillgång till virke som hanterats enligt hantverkarnas förväntningar genom hela logistikkedjan, från skog till byggplats. Projektet sker i nära samverkan med de lokala hantverkarna, trävarubranschen och aktörer inom skogsindustrin.

Vad händer under året?

Projektledare Alexander Engelmark inledde 2021 med att aktivt knyta kontakter med aktörer i branschen för att kartlägga behov, idéer och förslag.

Under vintern och våren 2022 kommer det hållas två mindre träffar som After Works där vi tar upp frågor om hur vi får tag på rätt virke för äldre hus, timmerstockar till lagningar av byggnader och hur man exempelvis får tag i lister med de rätta profilerna.

Syftet med träffarna är att diskutera gemensamma utmaningar och lösningar, men även knyta kontakter för effektivare virkesförsörjning och framtida samarbeten.

— Vi träffar gärna dig som är yrkesverksam hantverkare med intresse och erfarenhet av arbete med äldre hus och byggnadsvård, företrädare för skogsindustri och sågverk samt skogsägare, säger Engelmark.

Senare under våren kommer det även anordnas en branschdag för att få igång ett nätverk kring projektet och huvudsyftet som rör den stora bristen på trävaror till kulturmiljö- och byggnadsvården. Håll utkik i kalendariet eller på denna sida för mer info.

— Förhoppningen är att nätverkandet ska leda till att hinder av enklare slag kan identifieras tidigt och få lösningar direkt. Vårt mål är att ta fram ett förslag till virkesförsörjningskoncept som branschen varit med och tagit fram. Det kommer vi sedan att kunna arbeta vidare med när projektet är färdigt, säger Engelmark.

Länk till kalendern.

Kontakta projektledaren (se kontaktuppgifter längre ned) via e-post och få senaste nytt om projektet, märk meddelandet "Nyhetsbrev".

En förstudie om materiallager för byggnadsvård

Kortsiktiga mål:

  • Identifiera en eller flera aktörer som kan vara villiga att realisera föreslaget koncept.
  • Bidra till kompetenshöjning bland samtliga intressenter när det gäller hantverksföretagarens förutsättningar, krav på virke och kompetens.
  • Bidra till ett stärkt nätverk mellan olika intressenter som kan bidra till byggnadsvårdens utveckling i länet.

Långsiktiga mål:

  • En fungerande materialförsörjning - som svarar mot byggnadsvårdens behov.
  • Mer byggtid - om hantverkarna kan ägna försäsongen åt det förberedande arbetet med materialbearbetning kan sommarhalvåret ägnas åt byggarbete.
  • En säsongsutjämnande effekt - kan ge hantverkarna en jämnare försörjning över hela året.
  • Ett attraktivare yrke - i förlängningen kan nyrekryteringen öka och byggnadsvårdens kompetensbehov säkerställas.

Byggnadsvård handlar om att underhålla en byggnad utifrån dess specifika förutsättningar, som byggnadstradition, teknik, material och hantverksskicklighet. I Norrbotten handlar det ofta om timmerbyggnader på landsbygden och i kyrkstäder. Virke och annat material av rätt kvalitet är ofta avgörande för ett bra resultat.

Bristen på kompetenta hantverkare med kunskap och erfarenhet av byggnadsvård är idag en begränsande faktor för kulturmiljövården. De flesta hantverkare inom byggnadsvården är småföretag - ofta enmansföretag som tvingas lägga delar av den redan begränsade byggsäsongen på att leta och förbereda virket till säsongens arbeten.

Sammantaget leder detta till en osäkerhet i enmansföretagarens försörjning vilken i förlängningen påverkar tillgången till kompetenta hantverkare, då nyrekryteringen försvåras. Det råder också en åldersmässig snedfördelning med få unga entreprenörer och alla är män.

En fungerande materialförsörjning skulle ge en säsongsutjämnande effekt så att vintern kan nyttjas till förberedande materialbearbetning och hantverkarna både kan åta sig och avsluta fler jobb inom säsongen.

Lättillgängligt virke av rätt kvalitet ger hantverkarna bättre möjlighet försörja sig inom sitt expertområde utan att tvingas ta den ekonomiska risk det innebär att införskaffa material för kommande säsong, utan att veta om och vilka arbeten som blir aktuella.

Det skulle också bidra till att yrkets attraktionskraft ökar och nyrekrytering underlättas. Det skulle även bidra till att säkerställa viktiga kulturmiljöer och göra byggnadsvården till en mindre sårbar bransch.

Förstudien pågår fram till 23 november 2022.

Coronaanpassade aktiviteter

Restriktioner med anledning av coronapandemin gör att delar av de planerade insatserna, som nätverksträffar och större samlingar skjutits framåt i tid. De träffar som planeras ska följa rådande restriktioner. Platsbesök och personliga möten genomförs förutsatt att de krav på anpassning och smittskyddsåtgärder kan upprätthållas.

Hållbar förvaltning av länets kulturmiljöer

Förstudien bidrar till en hållbar förvaltning av länets kulturmiljöer, att de bevaras, används och utvecklas. Med projektet skapas delaktighet i kulturmiljöarbetet vilket bidrar till ökad förståelse och ansvarstagande för den.

Förstudien ligger i linje med de i Regionala utvecklingsstrategi prioriterade områdena Attraktiva miljöer och tillgänglighet samt Innovation och företagande. Förstudien bidrar också till att lösa de i regionala utvecklingsstrategin nämnda utmaningarna vad gäller kompetensförsörjning.

Regionala utvecklingsstrategin (LÄNK)

Förstudiens mål stämmer även överens med prioriteringarna i Norrbottens kulturmiljöprogram 2010—2020.

Norrbottens kulturmiljöprogram 2010—2020

Projektägare: Länsstyrelsen i Norrbottens län. Projektet finansieras av statliga medel till kulturmiljövård samt bidrag från Region Norrbotten.

Hitta snabbt: www.lansstyrelsen.se/norrbotten/virkesbanken

Kontakt

Alexander Engelmark, projektledare Virkesbanken

Instagram #virkesbanken