Begränsningar för handelsplatser

Verksamhetsutövare inom handeln är skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Restauranger och serveringsställen omfattas inte

Observera att restauranger och serveringsställen inte omfattas av den tillfälliga covid-19-lagen. Serveringsställen styrs av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Kommunerna har tillsynsansvar för serveringsställen.

Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar med mera på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Åtgärder för alla inom handeln

Det finns ett antal åtgärder som verksamheter inom handeln behöver genomföra för att förebygga smittspridning.

Åtgärder som alla handelsplatser ska göra:

 • Begränsa antalet kunder och andra besökare på ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt.
 • Utforma verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus som den som bedriver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att kunder och andra besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • Utforma in- och utpassage till verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus som den som bedriver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks.
 • Informera kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas.
 • Erbjuda kunder och besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • Säkerställ att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta, och håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.
 • Vidta lämpliga åtgärder för att sällskap med fler än 1 person inte besöker handelsplatsen samtidigt.

Åtgärder för gallerior, köpcentrum och varuhus

 • Spärra av eller ta bort möblemang och utrustning på inomhustorg och andra liknande områden där människor samlas.
 • Detta gäller inte enstaka sittplatser för vila, hygienutrymmen eller andra liknande inrättningar.

Åtgärder för handelsplatser, exklusive gallerior och köpcentrum

 • Beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetslokalen inomhus eller inom ett anläggningsområde.
 • Maxantalet för handelsplatser ska beräknas på sådant sätt att varje kund eller besökare, inom varje avgränsat utrymme inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Maxantalet för verksamhetens totala yta får aldrig överstiga 500 personer.
 • Säkerställ att maxantalet i verksamhetslokaler inomhus inte överskrids, även för varje avgränsat utrymme.
 • Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen har gjorts, även för varje avgränsat utrymme.
 • Tydligt anslå maxantalet i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig, även för varje avgränsat utrymme.

Beräkningsregel av maxantal på handelsplatser exklusive gallerior och köpcentrum

Beräkningen ska göras i två steg:

 1. Fastställ den tillgängliga ytan.
 2. Dividera talet för den tillgängliga ytan med minst 10 för att få fram det maxantal kunder och besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att dokumentera hur denna beräkning har gjorts och vilka ytor som ingår i den tillgängliga ytan. Notera att maxantalet för verksamhetens totala yta aldrig får överstiga 500 personer.

Mer information om hur du, som verksamhetsutövare, beräknar maxantalet och vad som definieras som ett avgränsat utrymme hittar du under ”Frågor och svar” längre ner på webbsidan.

Råd för att undvika trängsel

Trängsel kan undvikas genom att

 • anvisa kunder och besökare till en särskilt angiven in- eller utgång
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 • anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla till varandra samt hur de bör förflytta sig i lokaler
 • informera kunder eller besökare om att handla ensamma och på tider med mindre beläggning.

Film om vad lagen innebär för dig inom handeln

I filmen beskrivs vad lagen innebär för handel och hur verksamhetsutövare kan tänka för att anpassa verksamheten utifrån begränsningarna.

Frågor och svar

Svar från Folkhälsomyndigheten (den 28 januari):

Föreskriften anger att maxantalet ska beräknas på sådant sätt att varje besökare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Detta är en beräkningsregel som riktas till verksamhetsutövaren. Det är inte en regel som ställer krav på att alla besökare ska hålla ett visst avstånd till andra besökare. Föreskrifterna ställer inga krav på att verksamhetsutövarna ska ingripa mot hur människor beter sig ur ett smittskyddsperspektiv inne i lokalerna.

Beräkningen ska göras i två steg. Först fastställs den tillgängliga ytan. Därefter divideras talet med minst 10 för att få fram det maxantal kunder och besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt. Verksamhetsutövaren ansvarar för att dokumentera hur denna beräkning har gjorts, dvs vilka ytor som ingår i den tillgängliga ytan.

Vad som avses med tillgänglig yta kan variera mellan olika verksamheter, varför begreppet är svårt att definiera. Generellt kan sägas att kunder och besökare ska ha tillträde till och möjlighet att röra sig på ytan för att den ska betraktas som en tillgänglig yta. Eftersom maxantalet enbart tar sikte på kunder och besökare får endast ytor som dessa har tillträde till beaktas vid beräkningen. Utrymmen som enbart personal och andra uppdragstagare har tillträde till, t.ex. personalmatsalar och lager ska bortses från. Inte heller ytor som upptas av inventarier såsom hyllsystem och annan förvaring ska räknas med.

Ytor som upptas av simbassänger, löpband, träningsmaskiner m.m. kan som utgångspunkt räknas in i den tillgängliga ytan eftersom den som t.ex. simmar eller springer på ett löpband har möjlighet att använda sig av ytan. Ytan är därför tillgänglig för kunden eller besökaren.


En bedömning behöver göras i varje enskilt fall, därför blir vägledningen på en övergripande nivå. Folkhälsomyndigheten har på sin webbplats övergripande definierat ett avgränsat utrymme, där står det:

En lokal kan innehålla flera avgränsade utrymmen. Ofta handlar det om olika fysiska rum eller våningsplan, men avgränsningen kan se olika ut. Ett avgränsat utrymme har dock alltid en tydlig fysisk avgränsning i förhållande till omkringliggande utrymmen.

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Om det upplevs oklart om ett utrymme är avgränsat, men det är ett utrymme där människor uppehåller sig och det finns risk för trängsel, ska det ändå behandlas som ett avgränsat utrymme. Fokus för tillsynen är att minska smittspridningen och därför ska bedömningarna också präglas av det.

Svar från Folkhälsomyndigheten (den 28 januari):

Nej. Förordningen talar om kunder och besökare, varför Folkhälsomyndigheten har valt att använda samma begrepp. Anställda omfattas vidare av arbetsmiljöregler m.m. och kan ha tillgång till skyddsutrustning, plexiglas m.m. Med 10 kvadratmeter som utgångspunkt har vi tagit höjd för personal, kundvagnar m.m.

 Svar från Folkhälsomyndigheten (den 28 januari):

Enligt förarbeten till den nya pandemilagen är det den huvudsakliga verksamheten som avgör om det är fråga om en butik i lagens mening (prop. 2020/21:79 sid. 94).

Tillsynsmyndigheten behöver göra en bedömning vilken del som är den huvudsakliga verksamheten. Exempelvis om försäljning av varor bedöms som den huvudsakliga verksamheten bör den betraktas som en butik och omfattas således av den så kallade pandemilagen.

Svar från Folkhälsomyndigheten (den 28 januari):

Vänd dig i första hand till verksamhetsutövaren med dina iakttagelser om var du upplever trängsel i eller i direkt anslutning till lokalen. Du kanske har goda exempel på hur trängsel kan undvikas att dela med dig av? Verksamhetsutövaren ska utforma lokalen eller hitta andra lösningar som bidrar till att trängsel undviks och dessutom se till att det framräknade maxantalet i lokalen inte överskrids.

Svar från Folkhälsomyndigheten (den 28 januari):

När en verksamhet, till exempel en butik eller serviceinrättning, är belägen i en galleria eller i ett varuhus är det den som driver butiken eller serviceinrättningen som bär ansvaret för att vidta åtgärder inom ramen för sin verksamhet, medan den som driver gallerian eller varuhuset ansvarar för att åtgärder vidtas i övriga miljöer i byggnaden och tillhörande områden utomhus (regeringens promemoria Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 s. 15).

Med ledning av detta resonemang i förarbetena är det lämpligt att köpcentret eller gallerian ansvarar för eventuell köbildning som uppstår utanför butiken. Notera att gallerior och köpcentrum inte omfattas av beräkningsregeln om minst 10 kvadratmeter per person. De är dock ålagda att vidta åtgärder som framgår av 5 kap. 1 och 2 §§ i förordningen. För att gallerior och köpcentrum ska kunna genomföra ändamålsenliga åtgärder är det av vikt att det finns en fungerande samverkan mellan de verksamhetsutövare som delar utrymmen i en och samma byggnad.

Köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker och serviceinrättningar som frisörsalonger och cykelverkstäder är exempel på handelsplatser som omfattas av lagen.

Massörer bedriver en serviceinrättning, som omfattas av den tillfälliga covid-19-lagen. Sker utövningen inom ramen för en hälso- och sjukvårdsverksamhet omfattas den inte.

Ja, trafikskolor och trafikövningsplatser omfattas av lagen. De räknas som serviceinrättningar och därför gäller samma bestämmelser som för butiker och andra handelsplatser. Det innebär bland annat att det finns krav på att beräkna hur många personer som maximalt får vistas i varje avgränsat utrymme inomhus.

Även körlektioner i bil omfattas av lagen, därför ska verksamhetsutövaren till exempel begränsa antalet personer i bilarna på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt. Maxantal behöver inte beräknas för bilarna.

Länsstyrelsen bedömer att yrkesförarutbildningar och trafiklärarstudenter undantas.

Informationsblad till verksamhetsutövare i Norrbottens län

Här finns informationsblad, inklusive checklistor, med kontaktuppgifter till Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Informationsblad för handelsplatser och verksamhetsutövare inom handelnPDF (pdf, uppdaterad 15 mars 2021)

Kontakt