Läget i länet

Karta över Sveriges norra delar där Norrbottens län är markerad i en annan färg

Varje vecka uppdaterar vi med aktuell information om hur läget i Norrbotten är med anledning av covid-19

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med övriga aktörer i länet för att hantera coronapandemin. Vi har täta kontakter med varandra och följer självklart myndigheternas rekommendationer. Länsstyrelsen sammanställer regelbundet en lägesbild utifrån de rapporter som kommer in från kommuner och andra aktörer i länet. En sammanfattning av den lägesbilden kan du läsa nedan.

Läget i länet vecka 19

 • Norrbotten har fortsatt höga smittotal som är ökande i Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Kiruna, Piteå, Älvsbyn och Övertorneå i jämförelse med förra veckan. Antalet konstaterade fall bland grundskolebarn är högre nu än tidigare under pandemin. Smittspridningen ligger cirka 27 procent högre än riksgenomsnittet.
 • Ledighet och större högtider medför högre risk för smittspridning. Detta på grund av att efterlevnad av restriktioner och rekommendationer inte efterföljs. Statistik visar att andelen smittade barn och ungdomar är högre efter höstlov, jullov, sportlov och påsklov.
 • Läget i vården är tufft och krislägesavtalet är ännu aktiverat.
 • Det pågår en viss ryktesspridning kring vaccination som kan skapa oro. Ryktesspridningen rör vem som vaccineras och när i tid detta har skett. Bekräftad information om vaccination finns hos Region Norrbotten.länk till annan webbplats
 • Färre kommuner är måttligt påverkade av pandemin. Åtta kommuner rapporterar att de inte har någon påverkan.
 • En kommun har beslutat att till viss del bedriva distansundervisning fram till läsårets slut. Närundervisning för gymnasieskolan ska istället öka.
 • En kommun anger att de har allvarlig påverkan på förskole- och skolverksamhet där tre grundskolor helt eller delvis hålls stängda. Orsaken är att det råder akut brist på vikarier inom förskola och grundskola. Personalbristen kan orsaka ytterligare påverkan på verksamheten. Vid eventuell stängning av en förskola finns riktlinjer för de som ska fortsatt erbjudas barnomsorg. Kontakta din kommun vid frågor.
 • En kommun har gått ut med information till anhöriga inom äldreomsorg, förskola och skola för att hantera oro kopplat till ökad smittspridning inom verksamheterna.
 • En kommun planerar att öppna sitt utomhusbad i slutet av maj.
 • Den generella efterlevnaden i Norrbotten är fortsatt hög. Utmaningen att handla ensam och hålla avstånd i butiker och gallerior kvarstår.
 • Svenska kyrkan planerar för alternativa tillvägagångsätt för att ungdomar ska kunna konfirmera sig.
 • Församlingar i Norrbotten har en god lokal samverkan med exempelvis handlingshjälp och information kring smittspridning. En församling i länet rapporterar om ett ökat behov av underhållsstöd. Församlingen ser även att arbetslösheten och våld i hemmet har ökat.
 • Norrbotten har fortsatt höga smittotal. Länets incidens ligger 11 procent högre än riksgenomsnittet. Smittspridningen har sedan förra veckan ökat i Kalix, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn och Överkalix. Och minskat i Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk och Övertorneå.

 • Smittspridningen sker främst i hemmet, på jobbet och kalaset samt via kontakter i närområdet där människor rör sig. Smittspridning ökar även bland gymnasieelever. Popup-cruisingen i Piteå och skogsavverkningsprotester i Överkalix, Pajala och Luleå kan ha förorsakat smittspridning. En kommun rapporterar om konstaterad smitta hos brukare och personal på boende inom äldreomsorgen, trots att samtliga har vaccinerats med två doser.

 • Belastningen på slutenvården är fortsatt väldigt hög.

 • Region Norrbotten har upprättat avtal med en del kommuner, statliga aktörer och privata företag för vaccinering av egen personal.

 • Flera kommuner och Region Norrbotten har en utmaning med att anställa vikarier för att kunna planera och genomföra semesterledighet.

 • Svenska kyrkan ser en markant minskning av verksamhet som rör dop och vigslar. De rapporterar även att det finns en viss oro i församlingar kring att återgå till normal verksamhet. Det finns även en påverkan på det sociala skyddsnätet och en ökad ekonomisk utsatthet. För att motverka social isolering har en församling i länet börjat ringa upp äldre och erbjuda stödjande samtal.

 • Trafikverkets nationella kriskoordinering för covid-19 pågår fram till årsskiftet.

 • En kommun organiserar för att fler yrkesgrupper än räddningstjänst-, omsorg- och vårdpersonal ska kunna snabbtestas.

 • Den generella efterlevnaden i Norrbotten är fortsatt hög. Utmaningen att handla ensam och hålla avstånd i butiker och gallerior kvarstår. Du hjälper till att bromsa smittspridningen genom att begränsa antalet inköp i butiker, handla helst ensam och undvik att handla vid tidpunkter då många vistas i butiken.

 • Länsstyrelsen genomför tillsyner inom områdena fritids- och kulturverksamhet, handelsplatser, allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, platser för privata sammankomster och långväga kollektivtrafik. Mest aktuellt är allmänna sammankomster såsom tävlingar och demonstrationer, men också serviceinrättningar och säsongsverksamheter.

 • Vårvädret hjälper till att hålla nere resandet. Det finns dock en trend att beläggning i kollektivtrafiken ökar.

 • Prata gärna med dina nära och kära om varför är det viktigt att följa rekommendationerna och varför ska man fortsätta följa rekommendationerna efter vaccination. ❤ De grundläggande råden om att stanna hemma när man är sjuk, tvätta händerna, hålla avstånd och testa sig vid symtom gäller även efter att man har vaccinerat sig.
 • Länet har höga smittotal men i jämförelse med förra veckan har smittspridningen minskat med 16 procent. Sju kommuner har fortsatt hög incidens där Arvidsjaur ligger högst med 1 procent av ortens invånare som bär på coronaviruset. Smittspridningen i Norrbotten ligger nu på samma nivå som riksgenomsnittet.

 • Smittspårningen visar på olika kluster som skola, offentliga verksamheter och privata företag med små verksamheter, där följden även blir familjesmitta. Överlag hanterar större industrier och handlare situationen bra där flera åtgärder för att minska smittspridningen genomförs.

 • Folkhälsomyndigheten förlänger restriktionerna för serveringsställen och handeln till och med den 16 maj 2021. Besökare av butiker, gallerior och köpcentrum ska handla en och en, utan sällskap med någon annan person. Barn eller andra personer i behov av stöd är undantagna.

 • Den generella efterlevnaden i Norrbotten är fortsatt hög men visar en viss försämring från föregående vecka. Butiker och gallerior har stora utmaningar och efterlevnaden är låg när det gäller att handla ensam.

 • Tillsyn genomförs just nu hos skidanläggningar, frisörer och säsongsverksamheter. En kartläggning för olika typer av serviceinrättningar är påbörjad.

 • En aktör inom långväga kollektivtrafik har fått klagomål om trängsel och en tillsynsinsats är inledd.

 • Några av länets kommuner har påverkan på skola och barnomsorg med anledning av sjukfrånvaro. Därav är barnomsorgen begränsad och undervisning sker på distans.

 • Kommuner arbetar med att erbjuda ferieplatser till ungdomar men det är osäkert om alla sökande kommer att få en plats. Detta på grund av att större arrangemang inte genomföras och att socialtjänsten inte anställer.

 • En kommun har öppnat sin ungdomsgård några kvällar i veckan. Ungdomsgården förhåller sig till de restriktioner som gäller.

 • En kommun ser över pandemins och pandemihanteringens konsekvenser på den lokala folkhälsan.

 • Kvinnojourer har ett stort antal nya kontakter under 2020 och antalet personer på skyddade boenden har minskat.

 • Covid-19-lagen även kallad pandemilagen begränsar firandet av valborg och första majlänk till annan webbplats

 • Sista dag för ansökan om omsättningsstöd och lokalstöd är den 30 april.länk till annan webbplats
 • Fira valborg på ett säkert sätt. Umgås bara med personer du bor med. Du som bor själv begränsar ditt umgänge till ett fåtal vänner eller närstående. Umgås gärna utomhus, men håll avstånd även där. Grilla, spela kubb eller promenera med en familjemedlem eller en nära vän. ❤
 • Länet har fortsatt höga smittotal och en ökning av antalet fall sedan förra veckan, med det näst högsta veckoincidensen hittills under pandemin. Åtta kommuner har ökad smittspridning där den kraftigaste ökningen noteras i Arvidsjaur och Älvsbyn. Smittotalen är även höga i Piteå, Kalix Luleå, Boden och Överkalix. Läget är allvarligt och det är viktigt att fortsätta följa restriktionerna.
 • Några kommuner har ett ökat antal fall inom utbildning- och skolväsendet där en kommun återgått till distansundervisning. Det finns även många konstaterade fall av covid-19 inne på särskilda boenden där både brukare och personal är smittade trots att de är vaccinerade.

 • Smittläget i länet ligger 6 procent högre än riksgenomsnittet. Älvsbyn, Jokkmokk, Boden och Gällivare har högre totalincidens sett till hela pandemin jämfört med riksgenomsnittet. Norrbotten är snart uppe i 20000 bekräftade fall av covid-19.

 • Förra veckan utfördes 6155 PCR-analyser som innebär att cirka 2,5 procent av länets befolkning blev provtagna. 17,5 procent av dessa personer bar på coronaviruset vilket är en väldigt hög andel. Smittspårning visar att norrbottningarnas påskfirande inte genomförts enligt gällande råd och rekommendationer.

 • Belastningen på slutenvården är fortsatt väldigt hög och det är ett mycket ansträng läge i vården. Region Norrbotten har därför aktiverat krislägesavtalet.

 • Första leveransen av Janssens vaccin har landat i Sverige där Folkhälsomyndigheten vill avvakta EMAs utredning om eventuella biverkningar innan man startar vaccinationen med detta vaccin.

 • Vaccinationsfas 3 har startat. De grundläggande råden om att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna, hålla avstånd och testa sig vid symtom gäller även efter att man har vaccinerat sig.

 • Antalet nyinskrivna hos Arbetsförmedlingen ligger på samma nivå i jämförelse med perioden för 2019.

 • Länsstyrelsen genomför tillsynsinsatser hos frisörsalonger, företag med säsongsverksamheter samt vid skidanläggningar.

 • Den generella efterlevnaden i Norrbotten är fortsatt hög och uppvisar en förbättring sedan förra veckan. Det finns dock en del tendenser till större folksamlingar och att individer inte respekterar råd och restriktioner i samma utsträckning.
 • Norrbotten har fortsatt hög smittspridning där åtta kommuner har väldigt hög incidens. I Jokkmokk, Älvsbyn, Piteå och Boden är en halv procent av befolkningen smittade.
 • I länet är andelen av de som provtar sig och visar sig bära på coronaviruset 20,2 procent. Detta är det högsta procenttal som uppmätts i Norrbotten. Mycket stor andel av de smittade bär på den engelska mutationen av viruset.
 • Antalet avlidna i bekräftad covid-19 i Norrbotten är 129 män och 113 kvinnor. Vaccinationskampanjen har en god effekt och dödstalen minskar trots att många i samhället bär på viruset.
 • Alla som är 65 år och äldre får brev hem om hur man bokar tid för vaccination. Är du 65 år eller äldre behöver du inte vänta på att få brevet innan du bokar tid för vaccination. Information om vaccination finns på 1177.selänk till annan webbplats
 • Det finns nu fyra godkända vaccin. Johnson och Johnsons vaccin börjar levereras vecka 15. Alla norrbottningarna (18 år och äldre) uppskattas vara fullvaccinerade i augusti-september.
 • Några kommuner har återgått till närundervisning. Hos vissa av dessa kommuner är personal oroad för den ökade smittrisken.
 • Den generella efterlevnaden av råd och rekommendationer i Norrbotten är fortsatt hög men föregående vecka har en viss försämring.
 • Länet är fortsatt påverkat av inreserestriktioner som begränsar rörlighet och handel.
 • Länsstyrelsen genomför tillsynsinsatser hos säsongsbetonade verksamheter som däckverkstäder, cykelverkstäder och handelsträdgårdar.
 • Region Norrbotten anställer ungdomar som fyller 18 under året, till sommarjobb som vaccinationsvärdar.
 • Aktörer har börjat planera för återgång till ”normal” verksamhet som får ske när rekommendationer, lagar och aktuellt läge tillåter.
 • Rättelse från föregående vecka kring resor. Resor till Norrbotten ökade inte med 9 procent under perioden (jämfört med 2019) utan minskade med 29 procent.
 • Spridningen av coronaviruset i Norrbotten är fortsatt hög och ligger nu på samma nivå som riksgenomsnittet. Det ser olika ut i länets kommuner där sju kommuner har hög smittspridning. Högst är smittspridningen i Malmfälten, den är ökande i bland annat Kiruna och Piteå medan Haparanda och Övertorneå har låg smittspridning.

 • Mer än 80 procent av de testade personerna i länet är smittade med virusstammar från den så kallade engelska mutationen. Virusstammen finns i flertalet av länets kommuner.

 • Belastningen på slutenvården är fortsatt väldigt hög.

 • Gruppen äldre som bor på särskilda boenden har fått sina två doser vaccin. Vaccination är frivilligt och gratis för alla. På 1177.selänk till annan webbplats finns mer information om vaccinering och bokning av vaccinationstid.

 • Den generella efterlevnaden i Norrbotten är fortsatt hög, men väldigt liten andel resenärer använder munskydd vid resor i kollektivtrafik.

 • Kommunerna i länet planerar för delvis distansundervisning för grundskola och gymnasiet fram till den 30 april.

 • Luleå lokaltrafik (LLT) förlänger vintertidtabellen för att minska trängsel på bussarna.

 • Transportstyrelsen har förlängt det tillfälliga förbudet mot studentflak, karnevalståg och motsvarande till och med den 30 juni. Att exempelvis hyra en partybuss räknas som en privat sammankomst där antalet deltagare ska begränsas till maximalt åtta personer.

 • Om du måste resa, gör det så smittsäkert som möjligt både inom och utom länet. Undvik kollektivtrafik och undvik att träffa nya människor under resan eller på resmålet. Säkerställ att du kan isolera dig eller ta dig hem på ett smittsäkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19.
 • Norrbotten har fortsatt höga smittotal men ligger 24 procent lägre än riksgenomsnittet. Den så kallade engelska mutationen har fortsatt spridning men har gått ner från 48 till 45 procent av de bekräftade covid-19 fallen i länet.

 • En större andel 14-21 åringar har smittas och detta sätts i samband med aktiviteter under sportlovet. Kring 80 procent av de som smittas är äldre än 20 år. Antal smittade minskar i samtliga kommuner utom i Arvidsjaur. Överkalix och Övertorneå har inga fall.

 • Belastningen på slutenvården är fortsatt väldigt hög och det finns ett mycket stort behov av intensivvård. Vårdbehovet bland de äldsta åldersgrupperna är minskande. Antalet personer som avlider i covid-19 minskar kraftigt.

 • Drygt 12 procent av norrbottningarna har påbörjat vaccineringen där ungefär hälften har fått två doser vaccin. Astra Zenecas vaccin Vaxzevria kan nu åter användas till personer äldre än 65 år. Region Norrbotten välkomnar i veckan länets 70-75 åringar att boka sin vaccinationstid.

 • I jämförelse med förra året har Norrbotten landets lägsta arbetslöshet och en stark efterfrågan på arbetskraft. Detta beror på stora framtida investeringar.

 • Basindustrin, byggnads- och transportsektorn har klarat sig bra, service- och tjänstesektorn har påverkats negativt och turismsektorn är hårt drabbad.

 • En kommun ser att deras utbildningar är påverkade. Exempelvis får sökande till SFI vänta längre än föreskriven tid på att börja studera. Flygteknisk utbildning har förlängt sina studenters arbetsdagar för att ta igen förlorad studietid.

 • Efterlevnad i kollektivtrafiken är fortsatt hög. Det är dock få som använder munskydd i kollektivtrafiken. Övertorneå har högt antal upptagna platser på linje 362, som många använder för arbetspendling.

 • Nu är påsken här. Undvik aktiviteter där skaderisken är hög för att skydda dig själv och minska belastningen på vården.
 • Norrbotten har fortsatt höga smittotal och dessutom en kraftig ökning av antalet anmälda fall av covid-19. 48 procent av länets covid-19 fall härrör från virusstammar från den engelska mutationen.

 • Länet har 28 procent högre frekvens av fall än riksgenomsnittet där Jokkmokks siffror för veckan kan ligga högst i landet. Malmfälten, Pajala, Älvsbyn, Boden och Luleå har ökande smittotal.

 • Smittspridning in till äldreomsorgen minskar och antalet människor som avlider i covid-19 minskar.

 • Belastningen på vården är väldigt hög och det finns ett stort behov av intensivvård.

 • En kommun har en ökning av orosanmälningar gällande barn. Detta medför ökad belastning på familjeomsorg och skolhälsovården.

 • I en av länets kommuner minskar antal passagerare i kollektivtrafik. Gymnasieelever reser dock mer kollektivt och fler använder nu munskydd.

 • Generellt är efterlevnaden hög i länet. Viss försämring av att hålla avstånd på restauranger, caféer, butiker och gallerior har noterats.

 • Länsstyrelsen i Norrbotten har utfört tillsynsbesök i samtliga kommuner i länet. Med fokus främst på handelsplatser, gym och skidanläggningar. Distanstillsyn har genomförts på samtliga skidanläggningar samt fysiska besök på skidanläggningar i kommunerna Luleå, Jokkmokk, Övertorneå och Boden.

 • I jämförelse med vecka 11 2019 har resor till Norrbotten minskat med 42 procent. Största förändringen är minskningen av resor från Stockholm. Resor inom Norrbotten har minskat med 21 procent i jämförelse med samma vecka 2019.

 • MSB har i veckan uppmärksammat att det förekommer information i olika medier som har till syfte att påverka allmänheten. Var källkritisk och värdera den information du tar del av.
  Mer om källkritik finns på krisinformation.selänk till annan webbplats

 • Vi närmar oss påsken. Hoppas det blir bra väder då många tar chans att vistas utomhus. Det är fortfarande viktigt att bara umgås med de du vanligtvis träffar.
 • Norrbotten har hög smittspridning i samhället. I jämförelse med förra veckan har dock en minskning av anmälda covid-19 fall noterats. Smittspridningen i länet är fortfarande högre än riksgenomsnittet.

 • Smittspårningen i länet visar att största risken att bli smittad är på arbetsplatsen och i hemmet.

 • Det är fortsatt högt tryck på vårdavdelningarna och några patienter vårdas utanför länet.

 • Det är fortsatt problem med leveranser av vaccin. Andelen av befolkningen i Norrbotten som fått två doser av vaccin är högre än riksgenomsnittet. Detta beror på att landets vaccin fördelas på ålder och inte på befolkningsmängd. Störningar i leveransflödet påverkar dock länets målsättning för vaccinationerna.

 • Länet har en hashtag #vaccinjotack där personer delar med sig av sina tankar kring vaccination. Vaccination är frivilligt och gratis för alla.
  Facebookinlägg med hashtag #vaccinjotacklänk till annan webbplats

 • Arbetslösheten i Norrbotten ökar men i mindre takt än riksgenomsnittet. Arbetslöshetstalen skiljer sig i kommunerna och några få av länets kommuner har en större ökning av arbetslösheten än riksgenomsnittet.

 • I Norrbotten har 12,6 miljoner kronor i omsättningsstöd till enskilda näringsidkare beviljats 172 företagare.

 • Risken för trängsel i centrumområden och större handelsplatser är störst under fredagar. I två av länets kommuner, som har stor andel inrest arbetskraft, är risken för trängsel störst måndag till fredag.

 • Efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens restriktioner är generellt mycket hög. Undantagen är att det på vissa ställen slarvas med handhygien vid besöksmål och att man inte handlar ensam.
 • Kommuner har sedan den 11 mars rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse på särskilt angivna platser där trängsel riskerar att uppstå. Det kan exempelvis vara parker eller badplatser.

 • Länsstyrelsen i Norrbotten har under vecka 11 genomfört flera tillsynsbesök på handelsplatser och skidanläggningar i Jokkmokk, Arjeplog, Pajala och Övertorneå.
 • Användandet av munskydd i kollektivtrafiken har ökat.
 • Läget i Norrbotten är allvarligt. Smittspridningen är fortsatt hög och den senaste veckan har det skett en kraftig ökning av antalet smittade i länet. Vi måste alla göra det vi kan för att bromsa smittspridningen!

 • Den största smittspridningen sker på arbetsplatser. Därför är det oerhört viktigt att alla som kan arbetar hemifrån. Behöver du vara på plats på ditt arbete så se till att hålla ordentligt avstånd till andra. Stanna hemma vid minsta symtom så skyddar du andra från att bli smittade.

 • Belastningen på sjukvården är fortsatt mycket hög. Intensivvården är kraftigt belastad och ett antal personer får vård utanför länet.

 • Arbetet med vaccinationerna pågår. Fas 2 är påbörjad och fortlöper parallellt med fas 1. Andelen av befolkningen i Norrbotten som är vaccinerad är något högre än andelen för hela landet.
  Mer information om vilka som ingår i de olika faserna, 1177.se länk till annan webbplats
 • Under pandemin har resorna till Norrbotten minskat med 61 %. Resor inom Norrbotten har minskat med 36 %.

 • Skidanläggningar och verksamheter inom handeln har vidtagit åtgärder för att minska trängsel, men viss trängsel förekommer ändå vid vissa tidpunkter och dagar. Utmaningen för en del verksamhetsutövare är att besökare inte tar sitt eget ansvar och håller avstånd.
 • Norrbotten har höga smittotal och de är fortsatt ökande. Smittspridningen inom länet ser olika ut. Luleå kommun har ett stort antal bekräftade covid-19 fall och antalet fall ökar, medan Arvidsjaurs kommun inte har något fall alls av covid-19 i början på vecka 9.
 • Belastningen på sjukvården är fortsatt mycket hög. Intensivvården är kraftigt belastad där ett antal personer får vård utanför länet.
 • Smittspridningen in till äldreomsorgen har minskat. Endast en kommun har besöksförbud på särskilda boenden. Vaccination av personal och brukare i äldreomsorgen pågår men vaccinationerna går långsamt på grund av leveranstakten av vaccin till länet.
 • Samtliga elever i årskurs 6-9 i en skola i Piteå har övergått till distansundervisning fram till sportlovet.
 • Länets smittskyddsläkare rekommenderar personer över 16 år att använda munskydd, i de lägen där det inte går att hålla avstånd till andra människor.
 • Verksamheter inom fritids- och kulturverksamhet, handelsplatser och kollektivtrafik har tillsynats. Hittills har det gjorts tillsynsbesök i Haparanda, Kalix, Luleå, Boden, Arvidsjaur, Älvsbyn, Kiruna, Gällivare och Piteå. Luleå har tillsynats för andra gången.
 • Utmaningen för en del verksamhetsutövarna är att besökare inte tar ansvar. Personer håller inte avstånd till varandra eller besöker butiker i större grupper.
 • Många fjällanläggningar har många besökare. Tillsynsbesök för denna typ av verksamhet kommer att starta under veckan. Tillsyn av länets skidanläggningar är också igång.
 • Länsstyrelsen har fått förfrågningar om skidtävlingar och andra typer av tävlingar. Rekommendationen är att helt avstå från att ordna eller delta i läger, matcher och cuper. Undantagna är det som är av yrkesmässig karaktär.
 • Det är inte läge att slappna av utan vi måste fortsätta följa rekommendationerna. Håll ut.
 • Norrbotten har fortsatt höga smittotal. Smittspridningstrenden har de senaste två veckor varit ökande men har eskalerat kraftigt i slutet av förra veckan.
 • Belastningen på vården är fortsatt väldigt hög och nu är även behovet av intensivvård stort.
 • Smittspridningen inom äldreomsorgen i länet har minskat och antalet personer som avlider i covid-19 tenderar att minska. Norrbotten har dock passerat 200 dödsfall.
 • Vaccinationstakten är relativt långsam på grund av att ganska få vaccindoser har levererats. Trots allt är andelen som fått två doser i Norrbotten högre än riksgenomsnittet.
 • Vårt grannlän Västerbotten har ett ökat antal kända fall av den brittiska virusmutationen.
 • Generellt är efterlevnaden i Norrbotten mycket hög, men det finns tendenser att människor i länet har börjat slappna av och glömmer att följa Folkhälsomyndighetens råd.
 • Fram till vecka sju har Länsstyrelsen utfört tillsyn av verksamheter i nio av länets 14 kommuner. De finns tecken på ett högt antal besökare hos vissa av länets skidanläggningar.
 • Resenärer i länet håller avståndet till andra, i den mån det går, men endast 25-30 procent använder munskydd i rusningstrafik.
 • Vi har en ökad smittspridning i stora delar av Norrbotten. Det är inte läge att slappna av utan vi måste fortsätta följa rekommendationerna.
 • Smittspridning inom äldreomsorgen i länet minskar men det är fortsatt högt tryck på vården. En kommun har infört en rutin för screening med snabbtest för personal och brukare inom deras särskilda boenden.

 • Det finns en ökad oro för smittspridning i gränskommuner mot Västerbotten där antal kända fall av den brittiska virusvarianten ökar. Smittspårningen visar att de flesta har smittats på arbetsplatsen, i familjen eller i sociala (privata) sammanhang.

 • Länsstyrelsen har utifrån pandemilagen utfört över 80 tillsyner av verksamheter i Haparanda, Kalix, Luleå, Boden, Arvidsjaur, Älvsbyn och Kiruna. Nytt i Länsstyrelsens tillsynsuppdrag gäller kollektivtrafik och linjesträckor som överstiger femton mil. Här får antalet passagerare inte överstiga hälften av färdmedlets sittplatser och aktören ska ha vidtagit åtgärder för att förhindra smittspridning.

 • Antalet passagerare i kollektivtrafiken har minskat med 15-25% under januari 2021. För Länstrafiken i Norrbotten har antal resenärer halverats jämfört med samma period 2020. Om du måste resa, gör det så smittsäkert som möjligt både inom och utom länet.

 • Det finns indikationer på att befolkningen i länet inte är lika noggranna med att följa rekommendationerna även om efterlevnaden generellt är mycket hög. Utmaningen att hålla avstånd i butiker och gallerior kvarstår.

 • Verksamheter i länet berörs av gränsstängning mot Finland där vissa oklarheter fortfarande kvarstår. Länsstyrelsen har samlat länkar till de myndigheter som ansvar för olika frågor som gäller inreseförbudet och krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverigelänk till annan webbplats.

 • Region Norrbotten har som mål att vara klar med vaccinationerna av länets invånare vid halvårsskiftet 2021. Alla kommer att erbjudas vaccin men de mest sårbara går först. Fortsätt följa rekommendationerna även när du har vaccinerat dig.
 • Den minskande smittspridningstrenden, sedan mitten av januari, har avtagit. Norrbottens län har fortsatt höga smittotal.

 • Det finns en smittspridning in till äldreomsorgen och särskilda boenden i flera kommuner i länet. Vaccinationerna fortsätter men takten är relativt låg på grund av att ganska få vaccindoser har levererats.

 • Region Norrbotten beräknar att återuppta planerad verksamhet i större utsträckning i början av mars.

 • Inreseförbudet med krav på negativt covid-19-test påverkar länet. Gränspassage för kommunanställda fungerar i de flesta fall. Företagshälsovården i en av gränskommunerna genomför provtagning och utfärdar covid-intyg. Det kan finnas en viss oro hos finska arbetspendlare och företag med gränsöverskridande affärsverksamhet. Vissa gränskommuner på finska sidan låter arbetspendlare testa sig gratis, som en åtgärd för att stötta näringslivet.

 • Den generella efterlevnaden i Norrbotten är hög. Det är dock en generell försämring i att hålla avstånd i butiker och gallerior.

 • Butiker i länet har satt upp skyltar om maxantal och har handsprit tillgänglig. Vissa butiker använder även munskydd eller visir.

 • Passagerarantalet inom den kommunal kollektivtrafik har minskat med 25% under januari 2021. Det är främst en arbetspendlingslinje som har en hög beläggningsgrad.

 • Inom några veckor har Norrbottens skolelever sportlov. Planera lovet och aktiviteterna så coronasäkert det går. Håll avstånd och tvätta händer är viktiga aktiviteter för att hålla nere smittspridningen.
 • Smittspridningen i Norrbottens län hade en topp efter jul- och nyårshelgerna. Smittspridningen just nu är fortsatt hög, men trenden är att den avtar.

 • Både Sverige, Finland och Norge har skärp sina gränsrestriktioner vilket påverkar invånarna i Norrbottens län.

 • Region Norrbottens arbete med vaccinationerna fortlöper.
  Läs mer om vaccination i Norrbotten, 1177.selänk till annan webbplats

 • Besöksförbud på särskilda boenden är införda i sex kommuner i länet. En kommun ser behov av att förlänga sitt besöksförbud några veckor.

 • Efterlevande av rekommendationer, riktlinjer och råd i länet är generellt mycket hög.

 • Länsstyrelsens tillsynsuppdrag av pandemilagen fortlöper och fler än 50 verksamheter i Haparanda, Kalix och Luleå har tillsynats.

 • Kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare har startats upp igen på många håll.

 • Var uppmärksam på att det kan cirkulera vilseledande information kring vaccin och vaccinationer i sociala kanaler.

Kontakt

Anna-Maria Lundkvist-Monroy

Samordnare BD coronakansli