Pantbank

Vill du driva en pantbank? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Vi har tillsyn över pantbanker och granskar utvecklingen av verksamheten.

Företag som lånar ut pengar mot att en person lämnar in något som pant räknas som pantbank. En pantbank kan bara drivas av ett svenskt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt företag inom EES-området.

Du ansöker om att starta en pantbank hos Länsstyrelsen. Vi beviljar ansökan om att starta pantbank om vi bedömer att:

 • företaget kan bedrivas som en sund pantbanksverksamhet, och
 • företaget uppfyller kraven i pantbankslagen och penningtvättslagen.

Ansök om tillstånd

Länsstyrelsen i Norrbotten prövar ansökan om tillstånd för pantbanksverksamhet med säte i Norrbottens län och Västerbottens län.

Ansökan ska skickas till norrbotten@lansstyrelsen.se eller till
Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå.

Ansökan om tillstånd för pantbanksverksamhet ska innehålla uppgifter om:

 • Företagsnamn, organisationsnummer samt postadress till huvudkontoret och andra kontor där företaget avser att driva pantbanksverksamhet.
 • Namn och postadress för styrelseledamöter, suppleanter och verkställande direktör samt personbevis, konkursbevis och förvaltarfrihetsbevis.
 • Namn och postadress för aktieägare som direkt eller indirekt innehar mer än tio procent av kapitalet eller rösterna eller annars genom aktieinnehavet har ett väsentligt inflytande över ledningen och företaget.
 • Företagets organisation i övrigt och hur man avser att säkerställa att kraven på verksamheten enligt pantbankslagen uppfylls.
 • Registreringsbevis, bolagsordning, verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.
 • Finansieringskalkyl med uppgift om vilka låneavgifter som ni kommer att ta ut.
 • Pantsedelns utformning och vilken text som kommer finnas på den.
 • Hur pantsedel dödas och hur den kan överlåtas.
 • Hur försäljning av outlösta panter kommer att gå till.
 • Hur överskottet vid försäljning kommer att skickas till pantsättaren.
 • Egendoms- och ansvarsförsäkring.
 • Hur ni kommer att rapportera det pantsatt godset till Polismyndigheten.
 • Lokal för verksamheten.
 • Hur pantboken ska föras.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften är 15 900 kronor. Avgiften ska betalas till oss i samband med att du lämnar in din ansökan om att få driva pantbanksverksamhet.

Avgiften ska betalas in till Länsstyrelsen Norrbottens bankgiro 5181-9266.

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

 1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
 2. En handläggare utreder ditt ärende och fattar beslut. Du måste betala avgiften innan handläggningen kan starta.
 3. Du får beslutet hemskickat.
 4. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till Länsstyrelsen så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Tillsyn och tillsynsavgift

Länsstyrelsen har tillsyn över pantbanker och granskar utvecklingen av verksamheten. I vår tillsyn kontrollerar vi bland annat att ni följer pantbankslagen, penningtvättslagen, penningtvättsförordningen och pantbanksförordningen.

Har du en pantbanksverksamhet ska du betala en årlig tillsynsavgift på 4 000 kronor. Om verksamheten bedrivs på fler än ett kontor, ska tillsynsavgift betalas med 2 400 kronor för varje ytterligare kontor.

Kontakt