Val

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten. Vid val till Europaparlamentet är det Länsstyrelsen som administrerar röstlängden för alla röstberättigade i EU-valet.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Val till Europaparlamentet 2019

Den 26 maj är det EU-val i Sverige.

Partier och valsedlar för val till Europaparlamentet länk till annan webbplats

Sverige har ett robust valsystem. Röstning sker lokalt över hela landet där kommuner gör en preliminär rösträkning så snart vallokalerna har stängt kl 21.00 på valdagen.

Dagen efter valet påbörjar länsstyrelsen den slutgiltiga rösträkningen och då räknas även personrösterna. På onsdagen börjar valnämnden sin preliminära rösträkning av de förtidsröster som inte kunde granskas på valdagen. Förtidsrösterna lämnas sedan till länsstyrelsen som räknar dem igen.

Efter cirka en vecka har länsstyrelsen kontrollräknat alla röster. Rösterna kontrollräknas först manuellt hos kommunerna och sedan hos länsstyrelsen som ansvarar för den slutliga rösträkningen. Detta är en grannlaga process, där länsstyrelserna har gemensamma rutiner för att säkerställa att såväl rösträkning som registrering är kontrollerade flera gånger och att kontrollprocessen är dokumenterad.

När sluträkningen är genomförd överlämnar länsstyrelsen resultatet till Valmyndigheten, som fastställer valresultatet och utser ledamöter och ersättare.

Röstmottagning och rösträkning är offentlig och alla röster kontrolleras i flera led.

Slutlig röstsammanräkning

Den slutliga röstsammanräkningen av de röster som avgivits vid val till Europaparlamentet den 26 maj 2019 påbörjas av Länsstyrelsen i Norrbottens län den 27 maj 2019 kl. 08.00. Sammanräkningen sker i länsstyrelsens lokaler på Stationsgatan 5, 971 86 Luleå.

Frågor om valet

Kontakta Länsstyrelsen i Norrbottens län
Telefon: 010-225 53 00

Några råd till dig som medborgare

  • Var källkritisk till det du läser, ser och hör. Vem står bakom nyheten? I vems intresse sprids den?
  • Tänk IT-säkerhet. Var uppmärksam på försök att kapa konton i sociala medier och liknande.
  • Använd dina demokratiska rättigheter – rösta.
  • Du har möjlighet att följa rösträkningen, den är en offentlig förrättning.
  • Kom ihåg att valnattens resultat enbart är preliminärt, inte slutgiltigt.

Länsstyrelserna samverkar för att säkerställa att valet genomförs säkert och öppet. Vi är förberedda att möta eventuella försök att påverka valets genomförande och valets slutresultat genom att samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt andra centrala aktörer kring risken för informationspåverkan.

Läs mer om Europaparlamentsvalet på val.selänk till annan webbplats

Läs mer Europa Direkt Norrbotten, ett internationellt informationsprojekt i Länsstyrelsens regi

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar vid valen till riksdag, kommun och landsting.

Vid ett val till Europaparlamentet ansvarar Länsstyrelsen för att lägga till eller ta bort EU-medborgare ur röstlängden, beroende på om de vill rösta i Sverige eller i ett annat EU-land.

Under valnatten

Under valnatten ansvarar Länsstyrelsen för valnattsrapporteringen. Det innebär att valdistrikten i länet rapporterar sina röstresultat till oss. När vi har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten. Det preliminära valresultatet kan du sedan ta del av hos Valmyndigheten.

Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi:

  • kontrollräknar valnattens resultat
  • granskar ogiltiga röster
  • fördelar röster på olika valsedelstyper
  • räknar personröster
  • utser ledamöter och ersättare till landstings- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. Det slutgiltiga resultatet finns sedan att ta del av hos Valmyndigheten.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i landstings- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län