Jakt och viltvård

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik. Vi ansvarar för att:

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Information om statens vilt finns i 33 § i Jaktförordningen.

Jaktförordningen hos Sveriges riksdaglänk till annan webbplats

Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom Länsstyrelsen. Den är en del av riksdagens rovdjurs- och viltförvaltningspolitik som började gälla vid årsskiftet 2009-2010.

Den nya politiken innebar ett utökat regionalt ansvar för förvaltningen av rovdjur och övrigt vilt. En viktig del i det utökade uppdraget var införandet av länsvisa viltförvaltningsdelegationer.

Delegationens arbete styrs av förordning om viltförvaltningsdelegationer (SFS 2009:1474) enligt vilket delegationen ska besluta om övergripande riktlinjer för viltförvaltningen i länet. Dessa riktlinjer ska sedan samordnas av ett samverkansråd, som består av de ingående länen i det norra förvaltningsområdet. Dessa är Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. De nya delegationerna ersätter de tidigare viltvårdsnämnderna och regionala rovdjursgrupperna.

Vilka ingår i delegationen?

Viltförvaltningsdelegationen består av ledamöter som representerar olika intressen som berörs av rovdjur och viltfrågor i länet och är utsedda i enlighet med ovan nämnda förordning.

Landshövdingen är ordförande i delegationen. Utöver honom består delegationen av 17 ledamöter med varsin ersättare. Dessa är utsedda enligt en förordning och består av:

 • fem politiska företrädare
 • en ledamot med särskild kunskap om trafiksäkerhet och illegal jakt
 • två ledamöter från naturvårdsintresset
 • ledamöter från intresseområdena jakt- och viltvård,
 • friluftsliv
 • ägare och brukare av jordbruksmark
 • lokalt näringsliv och turism
 • natur- och ekoturism
 • yrkesfiske
 • rennäring
 • sametinget
 • skogsnäring.

Ordinarie ledamöter och ersättare sitter i delegationen fram till och med 31 december 2022.

Alla protokoll hittar du i vårt diarium.

Ledamöter i viltförvaltningsdelegationen

Namn Ordinarie

Namn Ersättare

Organisation

Erika Sjöö

Per Tjärdalen

Förtroendevald

Kenneth Backgård

Niclas Sjöö

Förtroendevald

Fredrik Lundström

Ulf Ottosson

Förtroendevald

Thor Viklund

Lennart Åström

Förtroendevald

Birgitta Persson

Emmi-Lie Spegel

Förtroendevald

Marcus Eriksson

Thomas Schäufele

Trafiksäkerhet, illegal jakt

Mikael Samuelsson

Victoria Kärrman

Jakt- och viltvård

Lars Backman

Berth-Ove Lindström

Naturvårdsintresset

Linda Edin

Rune Lindqvist

Naturvårdsintresset

Tord Kågström

Ari Hultqvist

Friluftsintresset

Rolf Hjärtberg

Jenny Karlsson

Ägare och brukare av jordbruksmark

Birgit Niva

Gunnar Liljebäck

Lokalt näringsliv och turism

Vakant

Vakant

Natur- och ekoturism

Marcus Jatko

Linus Lidman

Skogsnäringen

Göran Nilsson

Solbritt Innala

Yrkesfiske

Kjell Larsson

Mikael Larsson

 Rennäring

Stig Allas

Lars Thomas Persson

Sametinget


Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län


Jaktfrågor Norrbotten

Rovdjurstelefonen Norrbotten