Fiske

Fritidsfiske i sötvatten

Det finns vissa bestämmelser kring fritidsfisket, och de rör bland annat var du får fiska, när du får fiska och hur du får fiska. Om du fiskar i sötvatten finns informationen på det fiskekort du köper för att få fiska.

På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön).

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta och här kan du se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. I samtliga vatten som visas i kartan krävs fiskekort. Här finns också mycket annan information, exempelvis vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Fiske i Norrbotten

I Norrbottens fjällområde finns drygt 20 000 sjöar och hundratals mil med strömmande vatten av olika karaktär. Här hittar du högalpina fjällrödingsjöar som är isfria bara någon vecka varje år likväl som låglänta vatten i skogslandet som domineras av abborre och gädda. Läs mer på vår sida Fiska i fjällen.

De senaste årens ökade uppgång av vildlax i några av våra norrbottniska älvar beror till stor del på de omfattande fiskeregleringarna som gjorts för havs-, kust-och älv fisket. Alla laxstammar har inte haft samma positiva utveckling men vissa är idag så starka att det inte längre finns en oro för att de ska utrotas.                                             

För öringen, och då framför allt havsöringen som likt laxen vandrar ut till havet, är situationen mer oroande. För något år sedan bedömdes havsöringen i Bottenvikenområdet som utrotningshotad av Internationella havsforskningsrådet (ICES). Omfattande fiskevårdsåtgärder i vattendragen och fiskeregleringar både i kustområdet och i älvarna har gjort att det idag finns tecken på en viss återhämtning för några av öringsstammarna. De är dock fortfarande i så dåligt skick att de inte kan betraktas som en fiskbar resurs. Det är mot den bakgrunden som vi ska se de speciella regler som sedan några år finns för öringsfiske i de norrbottniska älvarna. I stället för det traditionella minimimåttet gäller här ett så kallat ”fönsteruttag”. Detta innebär att ett minimimått på 30 cm kombineras med ett maximimått på 45 cm. Syftet med denna regel är dels att skydda uppväxande öringungar och dels att skydda vuxen lekmogen havsöring. Regeln tillåter emellertid att man avlivar och behåller en öring per dag som har en kroppslängd mellan dessa mått. I de flesta delar av älvarna är en öring i denna storlek sannolikt inte en havsöring utan en öring som levt stationärt i älven i hela sitt liv.

För dig som är van att fiska efter traditionella fiskeregler med enbart minimimått kan det kännas märkligt att du nu måste släppa tillbaka en stor och fin öring. Det gäller då att påminna sig om att syftet är att vi ska få tillbaka starka havsöringsstammar och ett bättre fiske i framtiden. Om vi ska lyckas med detta måste vi tillåta de vuxna och lekmogna öringarna att överleva för att de ska kunna bidra till reproduktionen. Det är inte konstigare än att vi under älgjakten tidvis undviker att skjuta älgkor.

Fiskeregler Lax- och öringsfiske i NorrbottenPDF

Laxräknare i våra älvar - Swedish Laplandlänk till annan webbplats

Laxfiske i gränsälven

Torneälvens laxstam har under en tid haft en mycket positiv utveckling. Under de senaste åren har mängden återvändande lax varit den största som noterats sedan man började räkna de återvandrande laxarna. Orsaken är framför allt de omfattande fiskeregleringar som genomförts i havs- och kustfisket likväl som i älvarna.                                             

Idag är Torneälvens laxstam så stark att vi inte längre behöver vara oroliga för att den ska utrotas. Vi kan nu istället inrikta förvaltningen mot att på ett långsiktigt hållbart sätt nyttja denna naturresurs till största möjliga nytta för bygden.

För öringen och då framför allt för havsöringen, som likt laxen vandrar ut till havet, är situationen mer oroande. Havsöringen i Bottenviksområdet bedömdes bara för några år sedan som utrotningshotad av det Internationella havsforskningsrådet (ICES). Omfattande fiskevårdsåtgärder i vattendragen och fiskeregleringar både i kustområdet och i älvarna har gjort att det idag finns tecken på en viss återhämtning för havsöringen i en del älvar. Öringsstammarna är dock fortfarande i så dåligt skick att de inte kan betraktas som en fiskbar resurs.

Det är mot den här bakgrunden som regeln om förbud mot att avliva öring i gränsälven finns. Genom att respektera denna regel hjälper du till att återuppbygga Torneälvens havsöringsstam så att vi kan få ett bättre fiske i framtiden.

Fiskeregler i GränsälvenPDF

Gränsälvskortet och dess områdenlänk till annan webbplats

Laxräknare i Torneälven - Naturresursinstitutetlänk till annan webbplats

Lainioälven har en unik stam av vild lax som har ett högt bevarandevärde. Var och en av de laxar som överlever den närmare 200 mil långa vandringen från sina tillväxtområden i södra Östersjön till sina lekplatser i Lainioälven har ett stort biologiskt och genetiskt värde för stammens fortlevnad. Samtidigt är Lainioälvens lax en viktig resurs för sportfisket och turistnäringens utveckling i regionen.   

För att uppnå ett långsiktigt hållbart nyttjande av Lainioälvens lax samtidigt som stammens utvecklingsmöjligheter säkras behöver förvaltningen av laxfisket utvecklas.

Viktiga faktorer är exempelvis möjligheten att följa upp och styra fångstuttaget. Under 2019 genomför Länsstyrelsen därför en försöksverksamhet för utveckling av förvaltningen av laxfisket i den del av Lainioälven som lyder under Länsstyrelsen förvaltning.

Försöksverksamheten innebär att så kallade gälplomber för att märka fångade och avlivade laxar införs som obligatoriskt komplement till de vanliga fiskekorten.

De regler som gäller för laxfisket och hanteringen av gälplomber och fångstrapportering hittar du via länkarna nedan.

Laxfiske i Lainioälven - svenskaPDF

Laxfiske i Lainioälven - finska/suomiPDF

Laxfiske i Lainioälven - engelska/englishPDF

Fisketips

Vilka fiskevatten kan ni rekommendera?
Svar:
Länsstyrelsen lämnar inte ut fisketips, men svarar gärna på frågor om vilka fiskebestämmelser som gäller i statens vatten. För tips om lämpliga fiskedestinationer hänvisar Länsstyrelsen istället till länets många turistbyråer, guideföretag, fiskecamper, återförsäljare av fiskekort, helikopterbolag etcetra.


Fjällfiske

Var får jag fiska i fjällen och vilka fiskeregler gäller?
Svar: 
 I våra fiskekortsbilagor kan du se vilka vatten som är upplåtna för fiske och vilka fiskeregler som gäller i våra vatten.

Fiskekortsbilaga ArjeplogPDF

Fiskekortsbilaga GällivarePDF

Fiskekortsbilaga JokkmokkPDF

Fiskekortsbilaga KirunaPDF

Var kan jag köpa fiskekort?
Svar:
Fiskekort köper du enklast över internet på NatureITlänk till annan webbplats.

Det finns även ett antal lokala återförsäljare av fiskekort vilka listas på baksidan av fiskekortsbilagan för respektive kommun. Se länkar ovan.

Finns det information om fiskeregler på engelska?
Svar:
Ja, samtliga fiskekortsbilagor har översatts till engelska.

Vem får fiska i kvoterade vatten?
Svar: Vem som helst får ansöka om ett tillstånd, ansökningsblanketten ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 30 april.

Ansökningsblankett kvoterade vatten 2019PDF

Jag och en kompis ansökte om att få fiska i ett kvoterat vatten tidigare i år. Vi fick ett tillstånd, men min kompis kan inte följa med längre. Får jag bjuda med någon annan?
Svar: Det är möjligt att byta ut enstaka deltagare på tillståndet till och med första veckan i juni då en reservutlottning av kvarvarande platser sker. Därefter är det inte längre möjligt. För att ändra personuppgifterna på tillståndet skicka ett e-postmeddelande till david.bell@lansstyrelsen.se.


Kustfiske

Vilka regler gäller vid kustfiske med nät på grunt vatten?
Svar: Nätfiske innanför sjökortets 3-meterskurva är förbjudet på våren (1 april – 10 juni) och på hösten (1 oktober – 31 december), men tillåtet på sommaren. Övriga regler hittar du på svenskafiskeregler.selänk till annan webbplats.


Laxfiske i gränsälven

Vilka regler gäller vid laxfiske i gränsälven (Torneälven)?
Svar:
Här hittar du information om vilka regler som gäller i gränsälven:

Laxfiske i Lainioälven

Vilka regler gäller vid laxfiske i Lainioälven? Hur fungerar systemet med laxplomber?
Svar:
Här finns mer information om vad som gäller vid laxfiske i Lainioälven:

Laxfiske i länets övriga älvar

Vilka regler gäller vid laxfiske i andra älvar än gräns-, Lainio- och Kaitumälven?
Svar: Här hittar du information om vilka regler som gäller för respektive älv:

Tjuvfiske

Hur lämnar jag tips om tjuvfiske?
Svar:
Det beror på vilket område tipset avser:

 • Kusten – kontakta Kustbevakningens ledningscentral 031-729 91 00
 • Gränsälven/övriga laxälvar – kontakta Länsstyrelsens fisketillsynsman Kaj Kottelin 070-642 39 91
 • Statens vatten ovan odlingsgränsen – kontakta Polisen, Länsstyrelsens länsfiskekonsulent Dan Blomkvist 010-225 52 46 eller Länsstyrelsens fiskehandläggare David Bell 010-225 54 16

Död fisk

Vem kan svara på frågor om sjuka och döda fiskar?
Svar:
Kontakta i första hand Informationscentralen för Bottniska viken, ICBV. Om ICBV inte kan nås, kontakta Länsstyrelsen i Norrbotten för kontakt med handläggare vid Miljöanalysenheten.

Tips från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) om rutiner vid:

Naturbaserad regional utveckling. Sedan den 1 augusti 2019 deltar Länsstyrelsen Norrbotten i projektet ’Wildlife Economy: Nature as a viable Economic Alternative’ med stöd av EU:s strukturfond Interreg Europe.

Projektet kommer att pågå t.o.m. den 31 juli år 2021. Projektet kommer att fokusera på fyra regioner (Norrbotten, Limburg, Álava och Pomerania) för att skapa bättre förutsättningar för regional utveckling i samklang med naturen. Den totala projektbudgeten är cirka 1,2 miljoner euro.

Höga naturvärden karakteriserar redan samtliga regioner. Samtidigt finns det en outnyttjad potential reflekterad i besöksnärings positiva utveckling över lång tid.
På kontinenten leder dessutom urbaniseringen till att stora, tidigare brukade områden överges. En sådan utveckling behöver dock inte vara odelat negativ om utvecklingen samtidigt innebär att nya möjligheter skapas. Det finns många exempel på ekonomisk tillväxt rotad i naturen, inte minst inom besöksnäringen.

En föränderlig tid kräver dock en adaptiv naturresursförvaltning. Samtliga samarbetspartners kommer därför arbeta med delaktighetsfrågor, översyn av beslutsunderlag (policies) och strategiska förvaltningsåtgärder. En viktig del i projektet är dessutom erfarenhetsutbytet som kommer att ske på lokal, regional och EU-nivå.

Inte minst för att projektet ska kunna lyfta positiva exempel på förvaltningsåtgärder med ekonomiska ringar på vattnet.

 • Province of Limburg (Nederländerna)
 • Rewilding Europe (Nederländerna)
 • Regional Landscape Kempen and Maasland (Belgien)
 • Alava Provincial Council (Spanien)
 • Municipal Community Europaregion Pomerania reg. (Tyskland)
 • Environmental Action Germany (Tyskland)
 • Länsstyrelsen Norrbotten (Sverige)
 • Rewilding Sweden (Sverige)

I Norrbotten så kommer projektet, mer specifikt, att vara inriktat på fiskeförvaltningen i länets fjällkommuner (statens vatten ovan odlingsgränsen).
Länsstyrelsen kommer att bjuda in allmänheten, lokala företag/entreprenörer, representanter från rennäringen och andra intressegrupper till en rad möten i fjällkommunerna under två års tid.

Målsättningen är att skapa forum, öppna för inspel, i frågor som rör regionens förutsättningar att utvecklas som fiskedestination.
Ett sportfiske i världsklass kräver inte bara livskraftiga fiskpopulationer. En kombination av sociala, kulturella och ekonomiska värden måste också beaktas, såsom rennäringens villkor.

Länsstyrelsen är ständigt i behov av att konsultera nyckelpersoner med lokalkännedom och intresse för fiskefrågor. Med stöd från Interreg Europe underlättas nu Länsstyrelsens arbete med att etablera sådana samarbeten.
Åtaganden som förhoppningsvis överlever projektets tidsbegränsningar och bidrar till en hållbar utveckling av fjällen med alla dess invånare.

Kontakt
Länsstyrelsen i Norrbotten
David Bell
Projektkoordinator, WLE, Sverige
Vatten- och fiskeenheten

Epost till David Bell
Telefon: 010-225 54 16

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län