Så mår miljön

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Länsstyrelsen övervakar länets miljö

Det är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten som är huvudansvariga för miljöövervakningen i Sverige. En del av miljöövervakningen i länet gör Länsstyrelsen på uppdrag av dessa myndigheter. Ibland gör vi detta genom samverkan, där Länsstyrelsen förtätar de nationella undersökningarna, i tid eller i rum.

En del av miljöövervakningen i länet gör vi för att särskilt studera regionala miljöfrågor. Vi väljer att undersöka de frågor som är viktiga just i vårt län.

Alla länsstyrelser har ett program för sin miljöövervakning som gäller mellan åren 2015-2020.

Nationella datavärdar

Vi rapporterar våra resultat från miljöövervakningen till de så kallade nationella datavärdarna. I och med detta blir data från miljöövervakningen i hela Sverige tillgängliga för alla som är intresserade.

Miljöövervakningsdata på Naturvårdsverkets webbplats
länk till annan webbplats

Miljöövervakning Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Miljöövervakningsprogram för Norrbottens län

Det regionala miljöövervakningsprogrammet revideras vart 6:e år och i samband med det tas ett nytt program fram. Nuvarande program gäller mellan åren 2015-2020 och innehåller över 40 olika delprogram inom de 10 programområdena: luft, skog, jordbruksmark, våtmark, fjäll, landskap, sötvatten, kust och hav, miljögifter och hälsorelaterad miljöövervakning.

Alla delprogrammen beskrivs i rapporten som nås via länken :

Regionala miljöövervakningsprogrammet för Norrbottens länöppnas i nytt fönster

 Aktuellt om miljöövervakningen i länet

Nu finns uppdaterade siffror vad gäller skyddad skog i länet. Andelen skyddad produktiv skog är 3 procent nedanför den fjällnära gränsen enligt Riksskogs-taxeringen. För hela länet är andelen skyddad produktiv skog ungefär 9 procent.

Resultatet kommer från delprogrammet "Skyddad mark".

Rapporten Formellt skyddad skog i Norrbottens länPDF

Snösparvar

Snösparvar häckar på kalfjället och har minskat i antal under tidsperioden 2002-2017.

Under tidsperioden 2002-2017 har antalet fåglar i Norrbotten minskat. Framförallt har antalet fåglar i fjällen minskat. Det gäller både i fjällbjörkskogen och på kalfjället. I odlingslandskapet och våtmarkerna är tendensen minskande. Inga förändringar i antalet fågelindivider har skett för fåglar som lever i skog och vid sjöar och vattendrag under denna tidsperiod.

Här ser du vilka fågelarter som ökat och minskat i antal i Norrbotten under perioden 2002-2017.

Minskat

Alfågel

Bergfink

Björktrast

Bläsand

Brushane

Buskskvätta

Dalripa

Fiskmås

Fjällabb

Gluttsnäppa

Grå flugsnappare

Gråsiska

Gråtrut

Grönfink

Gulsparv

Gök

Göktyta

Järpe

Knipa

Kricka

Kråka

Lappsparv

Ljungpipare

Lövsångare

Orre

Ortolansparv

Rödstjärt

Rödvingetrast

Silvertärna

Småspov

Snösparv

Stenskvätta

Storskrake

Storspov

Större hackspett

Större korsnäbb

Svartsnäppa

Svartvit flugsnappare

Sävsparv

Sävsångare

Tallbit

Ängspiplärka

Ökat

Blåmes

Bofink

Fjällripa

Gransångare

Grönbena

Lavskrika

Rödbena

Skogssnäppa

Sångsvan

Talgoxe

Trana

Resultatet kommer från delprogrammen "Häckande fåglar" och "Fåglar i odlingslandskapet".

Hur går det för Sveriges fåglar? Lunds universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gråsiding

Gråsiding är den sorkart som är vanligast i Stora Sjöfallet där smågnagarövervakningen sker.

Under vårvintern har det setts talrika spår av smågnagare och ugglorna spelar i skogarna. Miljöövervakningen av smågnagare i Stora Sjöfallet har visat att det har varit ont om sorkar och lämlar under 2016 och 2017.

Nu under 2018 är det sannolikt att födotillgången för rovfåglar, ugglor och fjällrävar blir betydligt bättre. Gråsidingen är den sorkart som är vanligast i Sjöfallet. Via länken nedan kan du se hur antalet smågnagare har varierat från det att miljöövervakningen startade 2001.

Resultatet kommer från delprogrammet "Smågnagarövervakning".

Miljöövervakning av smågnagar, Sveriges Lantbruksuniversitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röding i stekpanna

Röding från våra fjällvatten är ett bra av av matfisk.

Miljögifter övervakas i fisk eftersom det är en av de främsta källorna till att vi människor exponeras för kvicksilver och dioxiner. Det är också viktig föda för fiskätande rovfåglar och rovdjur som örn och utter som kan påverkas av höga miljögiftshalter. Länsstyrelsen bedriver övervakning av miljögifter i fisk vid ett antal sjöar och lokaler längs kusten och ibland genomför vi kampanjer tillsammans med vattenråden för att samla in matfisk för analys.

Det är viktigt att komma ihåg att fisk är ett mycket nyttigt livsmedel! Om du följer Livsmedelsverkets kostråd kan du vara trygg med att äta mycket fisk.

Du ska se upp med rovfiskar från insjöar när det gäller kvicksilver. Gädda, gös, lake och abborre kan har högre halter av kvicksilver jämfört med annan insjöfisk.

Se upp med feta fiskar som strömming, vildfångad lax och öring från Bottenviken när det gäller dioxiner och PCB.

När det gäller dioxiner och PCB är det framförallt havet som är förorenat och det finns därför kostråd som avser vildfångad laxfisk i Bottenviken. Det gäller alltså även vildfångad havsvandrande lax och öring som simmar upp i Norrbottens laxförande älvar.

Vilken matfisk ska jag välja?

Variera mellan olika matfiskar, du behöver inte välja bort någon art helt. Röding är ett bra exempel på matfisk i våra fjällvatten. Rödingen är stationär och fjällvattnen är relativt förskonade från miljögifter. Det är låga halter av kvicksilver i fjällen. Harr
och sik har också låga halter kvicksilver jämfört med rovfiskar. Abborre och gädda fångad i havet är också exempel på bra matfisk. De har lägre halter kvicksilver än i insjöarna och lagrar inte in dioxiner som feta fiskar gör. Välj inte bort fisk helt!

Resultat kommer från delprogrammet "Metaller och organiska miljögifter i fisk" samt från Livsmedelsverkets egna analyser

Livsmedelsverkets kostråd om fisklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapporter från miljöövervakning i länet

Här hittar du alla rapporter från länets miljöövervakning från 1974 och framåt. Rapporter från de senaste åren kan du ladda ner (blåmarkerade rapportnamn). Övriga rapporter kan du beställa som pdf-fil genom att kontakta oss.

2018

Formellt skyddad skog i Norrbottens länPDF

2018

Häckande fåglar i svenska fjällen - Resultat och trender för perioden 2002-2014 - Gemensamt delprogramöppnas i nytt fönster

2017:6

Sirččám - Inledande dokumentation inom övervakningsprogam för Sveriges palsmyraröppnas i nytt fönster

2016:6

Var finns det behov av att restaurera våtmarker i Norrbottens län?

2016:1

Oaggujeaggi - Inledande dokumentation inom övervakningsprogram för Sveriges palsmyraröppnas i nytt fönster

2015:21

Mannavuoma - Inledande dokumentation inom övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar

2015:20

Tavvavuoma - Inledande dokumentation inom övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar

2015:2

Häckande fåglar i Norrbottens län - Trender för arter och miljöindikatorer baserade på standardrutter 1998-2013 och punktrutter i odlingslandskapet 2007-2013

2014:9

Program för regional miljöövervakning i Norrbottens län 2015-2020öppnas i nytt fönster

2014:5

Sjöar och vattendrag i Norrbotten. Utvärdering av vattenkemidata från miljöövervakningen 1984-2012.

2014:4

Kartering av Sveriges palsmyrar

2014:2

Exploatering i kustzonen 2013 - Jämförande statistik på läns- och kommunnivå

2014:1

Arbetsrapport om miljötillståndet i skogslandskapet - Hur kan Riksskogstaxeringens data användas för att beskriva det sydsvenska skogslandskapet?

2013:19

Inventering av myrfåglar i Norrbotten - Pilotstudie inom Biogeografisk uppföljning

2013:12

Skogsbranden i Muddus nationalpark år 2006 - ekologiska effekter och naturvård

2013:10

Norrbottens miljöhandlingsprogram

2012:16

Förslag till övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar

2012:13

Klimatsammanställning - Fjällkedjan

2012:11

Identifiering av riskområden där sulfidsediment oxideras till följd av grundvattensänkningen - Fallstudie av fem vattendrag vid Norrbottenskusten

2012:4

Markanvändningsbetingade vegetationsförändringar inom öppen myr 1987-2000 i Norrbottens län - Satellitbaserad övervakning

2012:1

Uppföljning av exploatering i kustzonen - rekommenderade geodata och analysmetoder

2011

Regional klimatsammanställning - Norrbottens län

2011:11

Basinventeringen i Norrbottens län - sammanfattning av åren 2004-2010

2011:3

Uppföljning av miljötillståndet i skog baserat på Riksskogstaxeringen

2011:2

Fågelinventeringar i Norrbottens län 1981-1996 inom Naturvårdsverkets program för miljökvalitetsövervakning (PMK)

2010:11

Exploatering av stränder i Norrbottens kust- och skärgårdsområde. En förändringsstudie mellan år 2002 och 2009

2009:14

Program för regional miljöövervakning i Norrbottens län 2009-2014

2009:5

Norrbottens kustfågelbestånd - inventering 2007 och 2008

2009:3

Dokumentation av de stora skogsbränderna i Norrbotten år 2006 - seminariedokumentation 8-9 december 2008

2009:1

Fåglar i Norrbottens län förekomst och populationsutveckling 1998-2007

2009

Klimatstyrda sulfidoxidationer som orsak till surhet och höga metallhalter i vattendrag i norra Sverige

2007:14

En översikt över zooplankton i Norrbottens län och dess betingelser. En kompletterande undersökning till riksinventeringen av sjöar år 2000.

2007:9

Särskilt skyddsvärda marina miljöer i Bottenviken, Norrbottens län

2007:8

Metaller i sediment längs Norrbottenskusten

2007:7

Förekomst av osmium och osmiumtetroxid i Norrbottens län

2007:6

Program för regional kulturmiljöövervakning i Norrbottens län 2008-2014

2006:21

Miljöövervakning av långskägg, Usnea longissima i Norrbotten

2006:19

The River Torne International Watershed. Common Finnish and Swedish typology, reference conditions and a suggested harmonised monitoring program

2006:18

Renbete och biologisk mångfald - kunskapssammanställning

2006:17

Skyddade kulturmiljöer i Norrbottens kustland och skärgård.

2006:16

Renbete och biologisk mångfald i fjällen - dokumentation av seminarium.

2006:13

Förändringar av arealen åker, ängs- och betesmark samt antalet jordbruksföretag i Norrbottens län.

2006:12

Förslag till metod för lokal/regional fiskhälsoövervakning

2006:9

Indikatororganismer för miljögiftsövervakning längs Bottenvikens kust.

2006:7

Skogen i Jokkmokks kommun - Metoder och underlagsmaterial för beskrivning av skogslandskapet.

2006:3

Naturvärden i fjällbjörkskog - Dokumentation av seminarium.

2006:2

Biologisk mångfald i fjällbjörkskog - en kunskapssammanställning.

2005:13

Makrofyter i Bergträsket och Valkeajärvi - inventering och utvärdering av metod.

2005:8

Miljöanalys av Rånefjärden 1997-2004.

2005:1

Bottenviken Life.

2005:1

Perämeri Life.

2004:6

Våtmarker i Norrbottens län.

2004:3

Användning av bekämpningsmedel i Norrbottens län. Samt undersökning av bekämpningsmedelsrester i två bäckar.

2003:12

Småsvalting. Inventering i delar av Piteå och Kalix skärgård.

2003:9

Miljöövervakning och miljömålsuppföljning i Norrbottens fjällregion. - Exemplet Laponia.

2003:8

Fågelinventering av Stormyran, Rappomyran, Päivävuoma och Tervavuoma.

2003:2

Miljötillståndet i Norrbottens läns referenssjöar.

2003

Program för regional miljöövervakning i Norrbottens län 2004-2006.

2002:6

Kadmiumförekomst i potatis odlad i Norrbottens län.

2002:3

Kvicksilver i gädda i Norrbottens län 1997

2002:2

Episodförsurning i Norrbotten. Återhämtning och framtidsutsikter.

2002:1

Varför leker inte laken i norra Bottenviken?

2001:8

Strandnära växt- och djursamhällen i grunda vikar i Råneå skärgård 1999.

2001:3

Torne älv - tillstånd och belastning.

2001

Miljöövervakning på Nordkalotten. Rapport nr. 52. Nordkalottrådets publikationsserie.

2000:14

Småsvalting runt Haparanda Sandskär.

2000:13

Småsvalting i Rånefjärden.

2000:11

Kvicksilver i gäddor från Norrlandskusten. En undersökning med konsumtionsperspektiv.

2000:10

Beskrivning av skogstillståndet i Älvsbyns kommun.

2000:3

Samhällsstruktur och naturlig mellanårsvariation hos Bentisk Meiofauna i norra Bottenviken 1996-1998.

2000

Utsläppskontroll vid massa- och pappersindustrier i Norrbotten och finska Lappland - en jämförande studie.

2000

Regional luftmiljöövervakning för Norrbottens län baserad på Sverigemetoden - 1997 års data. SMHI

1999:6

Våtmarksinventeringen i Norrbottens län - en GIS-baserad inventeringsmetodik.

1999:3

Undersökningar av undervattensvegetation och vattenkemi i nordligaste Bottenviken.

1998:13

Kor på skogen. En jämförande studie mellan betad och obetad skog.

1998:10

Miljö och Hälsa i Norrbottens län.

1998:6

Sot och flyktiga kolväten i Norrbotten vintern 1996/1997.

1998:5

Beskrivning av skogslandskapet med hjälp av geografiska informationssystem.

1998:4

Atmosfäriskt nedfall av tungmetaller kring Haparanda 1987-1995.

1998:3

Övervakning av flora och fauna i fjällen - ett programförslag.

1998:2

Studier av linjära strukturer i fjällen med hjälp av satellitbilder.

1998

Regionalt miljöövervakningsprogram för Norrbottens län.

1998

KM Lab recipientkontroll, regionala nedfallsmätningar i Norrbottens län Okt 1996 - Sept 1997.

1998

Småsvalting i Bottenviken.

1997:13

Floraväkteri i fjällen - en pilotstudie.

1997:12

Karhuvaara - en naturbeskrivning.

1997:11

Inventering av små våtmarker. Komplettering av VMI för miljöövervakningsändamål - en metodikstudie.

1997:9

Censusing Spring Population of Willow Grouse and Rock Ptarmigan.

1997:8

Baseline metal distrubutions in lake sediments of Norrbotten.

1997:6

Övervakning av faunan i fjällen.

1997:4

Markens försurningskänslighet i Norrbottens län.

1997

Deposition av luftföroreningar på hög höjd i de svenska fjällen.

1996:17

Kvicksilver och cesium i gädda i Norrbottens län.

1996:15

Övervakning av asp- och sälgrika biotypers status i det brukade skogslandskapet - en metodikstudie.

1996:14

Jordmånsbildning och markkemisk övervakning i fjällområdet - en pilotstudie.

1996:11

Linjeinventering av fjällvegetation - resultat av fältstudier 1995.

1996:10

Leipipir - en översiktlig naturinventering.

1996:6

Uppföljning av nyckelbiotyper i granskog avseende vedlevande svampar och deras substrat - en metodikstudie.

1996:5

Utsläppsrapport för Norrbottens län 1994. En uppföljning av regionala miljömål.

1996:4

Luftkvalitén i Norrbottens län. Ett underlag för utformandet av regionalt mätprogram.

1996:3

Vattenkemi i sjöar i Abiskoområdet - en jämförelse mellan åren 1981 och 1994.

1996:2

Kalixälvens hydrogeokemi.

1996

Sammanställning av Agenda 21 seminarium i Luleå 9 oktober 1996.

1995:14

Vegetationsstudier i den Skandinaviska fjällvärden - en litteratursammanställning.

1995:13

Vegetationsförändringar på raningsmarker i Tornedalen.

1995:12

Vittrande gruvavfall. Den geokemiska dynamiken och spridningen av tungmetaller från sandmagasinet vid Lavergruvan i södra Norrbotten.

1995:9

Miljö 2000 - för ett långsiktigt bärkraftigt Norrbotten.

1995:8

Kommunala referenssjöar i Norrbottens län 1986-1993

1995:7

Nederbördskemi och våtdeposition i Norrbottens län 1987-1992.

1995:4

Odlingslandskapet i Yrafdeltats naturreservat - en uppföljande inventering.

1995:3

Bladfotingar som försurningsindikatorer i fjällen.

1995:1

Flodpärlmusslan i Norrbotten.

1995

Mjukbottenfauna. Regional miljöövervakning längs Norrlandskusten.

1994:6

Miljöövervakning och forskning i norra Bottniska viken.

1994:4

Sjöundersökning i Gällivare kommun 1993.

1994

Critical loads for acidification of surface waters in northern Fennoscandia.

1994

Miljöenhetens Skottlandsresa.

1994

Våtmarksinventering i Norrbotten, ett metodutvecklingsprojekt

1994

Riksskogstaxeringens roll i den regionala miljöövervakningen.

1993:5

Stabila organiska miljögifter och tungmetaller i gädda från Piteå skärgård.

1993:4

Inventering av äldre gruvavfall i Norrbotten.

1993:1

Katalog över våtmarker. Åsele, Lycksele, Norsjö och Malå kommuner.

1993

Avsetning av svovelforbindelser på Nordkalotten. Rapport nr. 29. Nordkalottkomitténs publikationsserie.

1992:35

Biologiska indikatorsystem och indikatororganismer - en litteraturstudie med inriktning mot Bottenvikens havsområde.

1992:8

Marininventering av de vegetationsklädda bottnarna i Råneå och Kalix skärgård, Norrbottens län.

1992:7

Granlandet.

1992:2

Samordnad vattendragskontroll i Norrbottens län - vattenkvaliten och ämnestransport 1965-90, samt förslag till ändringar av kontrollprogram.

1992

Reserapport från Kolahalvön.

1991:7

Naturliga slåtter- och betesmarker, Norrbottens län.

1991:6

MÖN - Miljöövervakning i Norrbotten.

1991

Miljögifter och sedimentförhållanden i norra Bottniska viken.

1990:2

Miljömedicinsk inventering i Norrbotten

1989:4

Norrbottens miljö - en regional analys.

1989

Talmavägen och naturvårdsintresset - en konsekvensbedömning.

1989

Miljögiftskartering i Bottniska vikens svenska kustvatten.

1989

Bottniska viken åtgärdsgrupp nord (etapp 2).

1989

Miljösamverkan Bottenviken. Ett handlingsprogram för en förbättrad havsmiljö.

1988:5

Vattenkvalitetsundersökning med satellitdata i Piteå kommun.

1987:11

Surhets- och näringförhållandena i Norrbottens sjöar.

1987

Bottniska viken utsläpp och miljö - Etapp 1 (del II).

1987

Bottniska viken utsläpp och miljö - Etapp I (del I).

1986:12

Översiktlig inventering av bottenlevande evertebrater i Råne älv juni-juli 1986.

1986:6

Sjöar i Bodens kommun 1975 och 1984 en vattenkemisk jämförelse.

1986:4

Vegetationsundersökning i Piteå 1985. Bilagor, kartor, tabeller

1986:4

Vegetationsundersökning i Piteå 1985.

1986:1

Besvärsstudie i Piteå.

1985:19

Avvattning av torv genom naturlig nedfrysning.

1985:12

Naturinventering av naturreservaten Stenskär och Stor-Rebben i Piteå skärgård.

1985:3

Snökvaliten i Sulitelmaområdet (svenska sidan) i April 1984.

1984:7

Ryggskador hos hornsimpa vid Norrbottenskusten.

1984:6

Luftundersökning Piteå

1983:14

Vattenkemi och plankton i sjöar i Abiskoområdet, augusti 1981.

1983:12

Regional limnologi i Arjeplogsområdet 1978.

1982:23

Nederbördskemisk snöinventering i Norrbottens kustland.

1982:21

Regional limnologi Jokkmokksområdet 1975.

1981:11

En nederbördskemisk snöinventering i Norrbottens län, mars 1980.

1981:7

Surhetsförhållandena i ytvattnen i Norrbottens län.

1981:6

Regional limnologi Pessinki 1980.

1980:12

Naturinventering av Norr-Äspen i Luleå Skärgård.

1980:4

Persöfjärdens vattenkvalitet.

1979:20

Limnologiska undersökningar i Sakajärvi, Gällivare kommun.

1979:11

En regional studie över flytplankton och vattenkemi i Abiskoområdet.

1979

Regional limnologi i Råvejaureområdet, Sarek-Padjelanta nationalpark, augusti 1977.

1978

Preliminära resultat från mätningar av ström skiktning m m i Lule skärgård, 1976.

1978

Vattenkemi och plankton i sjöar vid Norrbottenskusten.

1978

Vattenkvalitet, sedimentkvalitet och vegetationsförhållanden i Bottenviken vid Norrbottenskusten, augusti 1974.

1978

Regional limnologi Arvidsjaur 1976.

1977:9

Laisälven naturinventering.

1977

Vattenkvalitet och vattenrörelser i Storlaisan.

1977

Avloppsreningsanläggningar i Norrbottens län 1977-07-01.

1977

Reningsfunktionen gentemot några tungmetaller i kommunala reningsanläggningar i Norrbottens län.

1977

Regional limnologi Boden 1975.

1976:1

Kalixälvens mynningsområde sedimentundersökningar 1976.

1976

Ekologiska undersökningar i Luleå skärgård.

1976

Bilaga. Effekter av industriavloppsvatten från LKAB, Kiruna. Limnologiska undersökningar i Rakkurisystemet.

1976

Effekter av industriavloppsvatten från LKAB, Kiruna. Limnologiska undersökningar i Rakkurisystemet.

1976

Limnologiska undersökningar i delar av stora och lilla Lule älvs vattensystem. Vattenkraftsutbyggnadens effekter.

1976

Samordnad recipientkontroll i Norrbottens län (del 2). Analysresultat 1974-75, tabeller och figurer.

1976

Samordnad recipientkontroll i Norrbottens län (del 1). Redovisning av försöksverksamheten 1974-75 och förslag till fortsatt samordning.

1975

Svappavaara kommunal recipientkontroll 1966-1974.

1975

Avloppsreningsanläggningar i Norrbottens län 1975-07-01.

1975

Torneträsk Vatten- och Sedimentkvalitet.

1975

Regional limnologi Svappavaara 1974.

1975

Regional limnologi Älvsbyn 1974.

1975

Regional limnologi Vitåfors 1974.

1974

Regional limnologi Kiruna 1973.

 

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län