Så mår miljön

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Länsstyrelsen övervakar länets miljö

Det är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten som är huvudansvariga för miljöövervakningen i Sverige. En del av miljöövervakningen i länet gör Länsstyrelsen på uppdrag av dessa myndigheter. Ibland gör vi detta genom samverkan, där Länsstyrelsen förtätar de nationella undersökningarna, i tid eller i rum.

En del av miljöövervakningen i länet gör vi för att särskilt studera regionala miljöfrågor. Vi väljer att undersöka de frågor som är viktiga just i vårt län.

Alla länsstyrelser har ett program för sin miljöövervakning som gäller mellan åren 2015-2020.

Miljöövervakningsprogram för Norrbottens län

Det regionala miljöövervakningsprogrammet revideras vart 6:e år och i samband med det tas ett nytt program fram. Nuvarande program gäller mellan åren 2015-2020 och innehåller över 40 olika delprogram inom de 10 programområdena: luft, skog, jordbruksmark, våtmark, fjäll, landskap, sötvatten, kust och hav, miljögifter och hälsorelaterad miljöövervakning.

Alla delprogrammen beskrivs i rapporten som nås via länken :

Regionala miljöövervakningsprogrammet för Norrbottens länöppnas i nytt fönster

 Aktuellt från miljöövervakningen i länet

Nu finns uppdaterade siffror vad gäller skyddad skog i länet. Andelen skyddad produktiv skog är 3 procent nedanför den fjällnära gränsen enligt Riksskogs-taxeringen. För hela länet är andelen skyddad produktiv skog ungefär 9 procent.

Resultatet kommer från delprogrammet "Skyddad mark".

Rapporten Formellt skyddad skog i Norrbottens länPDF

Snösparvar

Snösparvar häckar på kalfjället och har minskat i antal under tidsperioden 2002-2017.

Under tidsperioden 2002-2017 har antalet fågelindivider i Norrbotten minskat. Framförallt har antalet i fjällen minskat. Det gäller både i fjällbjörkskogen och på kalfjället. I odlingslandskapet och våtmarkerna är tendensen minskande. Inga förändringar i antalet fågelindivider har skett för fåglar som lever i skog och vid sjöar och vattendrag under denna tidsperiod.

Fågelarter som minskat i antal

Alfågel, Bergfink, Björktrast, Bläsand, Brushane, Buskskvätta, Dalripa, Fiskmås, Fjällabb, Gluttsnäppa, Grå flugsnappare, Gråsiska, Gråtrut, Grönfink, Gulsparv, Gök, Göktyta, Järpe, Knipa, Kricka, Kråka, Lappsparv, Ljungpipare, Lövsångare, Orre, Ortolansparv, Rödstjärt, Rödvingetrast, Silvertärna, Småspov, Snösparv, Stenskvätta, Storskrake, Storspov, Större hackspett, Större korsnäbb, Svartsnäppa, Svartvit flugsnappare, Sävsparv, Sävsångare, Tallbit, Ängspiplärka

Fågelarter som ökat i antal

Blåmes, Bofink, Fjällripa, Gransångare, Grönbena, Lavskrika, Rödbena, Skogssnäppa, Sångsvan, Talgoxe, Trana

Resultatet kommer från delprogrammen "Häckande fåglar" och "Fåglar i odlingslandskapet".

Hur går det för Sveriges fåglar? Lunds universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gråsiding

Gråsiding är den sorkart som är vanligast i Stora Sjöfallet där smågnagarövervakningen sker.

Under vårvintern har det setts talrika spår av smågnagare och ugglorna spelar i skogarna. Miljöövervakningen av smågnagare i Stora Sjöfallet har visat att det har varit ont om sorkar och lämlar under 2016 och 2017.

Nu under 2018 är det sannolikt att födotillgången för rovfåglar, ugglor och fjällrävar blir betydligt bättre. Gråsidingen är den sorkart som är vanligast i Sjöfallet. Via länken nedan kan du se hur antalet smågnagare har varierat från det att miljöövervakningen startade 2001.

Resultatet kommer från delprogrammet "Smågnagarövervakning".

Miljöövervakning av smågnagar, Sveriges Lantbruksuniversitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röding i stekpanna

Röding från våra fjällvatten är ett bra av av matfisk.

Miljögifter övervakas i fisk eftersom det är en av de främsta källorna till att vi människor exponeras för kvicksilver och dioxiner. Det är också viktig föda för fiskätande rovfåglar och rovdjur som örn och utter som kan påverkas av höga miljögiftshalter. Länsstyrelsen bedriver övervakning av miljögifter i fisk vid ett antal sjöar och lokaler längs kusten och ibland genomför vi kampanjer tillsammans med vattenråden för att samla in matfisk för analys.

Det är viktigt att komma ihåg att fisk är ett mycket nyttigt livsmedel! Om du följer Livsmedelsverkets kostråd kan du vara trygg med att äta mycket fisk.

Du ska se upp med rovfiskar från insjöar när det gäller kvicksilver. Gädda, gös, lake och abborre kan har högre halter av kvicksilver jämfört med annan insjöfisk.

Se upp med feta fiskar som strömming, vildfångad lax och öring från Bottenviken när det gäller dioxiner och PCB.

När det gäller dioxiner och PCB är det framförallt havet som är förorenat och det finns därför kostråd som avser vildfångad laxfisk i Bottenviken. Det gäller alltså även vildfångad havsvandrande lax och öring som simmar upp i Norrbottens laxförande älvar.

Vilken matfisk ska jag välja?

Variera mellan olika matfiskar, du behöver inte välja bort någon art helt. Röding är ett bra exempel på matfisk i våra fjällvatten. Rödingen är stationär och fjällvattnen är relativt förskonade från miljögifter. Det är låga halter av kvicksilver i fjällen. Harr
och sik har också låga halter kvicksilver jämfört med rovfiskar. Abborre och gädda fångad i havet är också exempel på bra matfisk. De har lägre halter kvicksilver än i insjöarna och lagrar inte in dioxiner som feta fiskar gör. Välj inte bort fisk helt!

Resultat kommer från delprogrammet "Metaller och organiska miljögifter i fisk" samt från Livsmedelsverkets egna analyser

Livsmedelsverkets kostråd om fisklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapporter från miljöövervakningen

Rapporter från de senaste åren samt efterfrågade äldre rapporter hittar du under publikationer. Övriga rapporter kan du beställa i pdf-format genom att kontakta oss på norrbotten@lansstyrelsen.se.

Här finns en lista med Rapporter från miljöövervakningen från 1974-2018.PDF

Nationella datavärdar

Vi rapporterar våra resultat från miljöövervakningen till de så kallade nationella datavärdarna. I och med detta blir data från miljöövervakningen i hela Sverige tillgängliga för alla som är intresserade.

Miljöövervakningsdata på Naturvårdsverkets webbplats
länk till annan webbplats

Miljöövervakning Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län