Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark.

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel:

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar.

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel:

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • elcykel
 • bandvagn
 • snöskoter.  

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Det finns generella undantag från förbudet mot terrängkörning. Undantagen kräver markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt. 

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • den som ska hämta fälld björn, hjort, vildsvin eller älg.

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten

Ansökan om dispens att framföra motordrivet fordon i terräng på barmarkPDF

 1. Skicka till norrbotten@lansstyrelsen.se

  eller till

  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  971 86 LULEÅ

Under älgjakten och björnjakten får du transportera de skjutna djuren med motorfordon. Detta är ett undantag från terrängkörningsbestämmelserna och gäller enbart i direkt samband med hämtning av fälld älg eller björn. Undantaget betyder att du som jägare får transportera ut det fällda viltet till lämpligast belägna bilväg.

Du måste ha markägarens tillstånd om du ska köra över någon annans fastighet och du får inte bedriva jakt från motordrivna fordon. Det är också förbjudet att använda fordon för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar. 

Är du rullstolsburen med bestående rörelsehinder får du bedriva jakt på vissa djurarter från motordrivet fordon under förutsättning att motorn är avstängd. Detta gäller även från bil.

De arter som du inte får jaga från motordrivet fordon är bland andra vilda fåglar, skogshare och björn. Detta regleras i 23 § jaktförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där samtliga arter är listade.

Tänk på följande när du hämtar fällt vilt med motorfordon utanför väg:

 • viltet ska föras till närmast lämpliga bilväg
 • undvik marker med lavar, mossor och ris samt fuktiga områden och bäckar
 • vara försiktig när du kör under och efter kraftiga regnfall då markskador lätt uppstår
 • aldrig köra med jaktvapen på terränghjuling utanför väg.

Dispenser

Länsstyrelsen har möjlighet att ge dispens för terrängkörning i samband med jakt för:

 • transport till jaktmarker för personer med tillfällig eller bestående funktionsnedsättning,
 • transport till jaktmarker som ligger långt från farbar väg (en mil) i samband med jakt efter älg och björn, under tillåten jakttid och där jakten kräver övernattning.

Cykel

Det är tillåtet att cykla i naturen så länge det inte orsakar störning eller skada. Var uppmärksam på att cykling i naturen kan orsaka skador på framför allt blöt och mjuk mark. Risken för skador ökar om folk cyklar ofta längs samma sträcka eller cyklar i större grupper.

Elcykel och segway

Elcyklar, elassisterade cyklar, cyklar med så kallad pedelelec-funktion och terräng-Segways räknas som motoriserade fordon. Enligt Naturvårdsverket är det inte tillåtet att köra dem i naturen med stöd av allemansrätten, oavsett hur dessa definieras i lagen om vägtrafikdefinitioner.

Det betyder att du inte får köra cyklar och andra fordon som har en motoreffekt på maximalt 250 W, och där motorn inte ger något krafttillskott över 25 km/h, i naturen utan lov av markägaren. Om du vill köra den här typen av fordon på stigar, leder eller fritt i terrängen på någon annans mark måste du ha lov av markägaren.

Vad säger lagen?

Att färdas i naturen med hjälp av motoriserade fordon är en relativt ny företeelse och flera olika propositioner, utredningar och lagkommentarer har slagit fast att det inte finns någon motoriserad allemansrätt.

Det finns ingen lagstiftning som ger någon rätt att färdas med motordrivna fordon på någon annans mark utan lov av markägaren.

Hjälpmedel, såsom elrullstolar och permobilar för personer med funktionsnedsättning, räknas inte som terrängfordon. För ett tyngre fordon, exempelvis en fyrhjuling, behöver du söka en dispens från terrängkörningslagen hos Länsstyrelsen.

Rullstolar, precis som cyklar och hästar, skadar känslig mark lättare än vandring till fots. Undvik därför blöta och mjuka marker. Använd vägar och leder istället.

Snöskoter

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden, framför allt i fjällen, är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Där får du bara köra längs markerade skoterleder.

Skoterkörning kan även vara reglerad i nationalparker, naturreservat eller genom lokala föreskrifter.

Som skoterförare bör du i första hand köra på markerade skoterleder. För allmänna skoterleder ansvarar oftast Länsstyrelsen eller kommunen. Vissa skoterleder sköts av skoterklubbar eller andra aktörer. Även på skoterleder ska man tänka på att köra varsamt. Om snötäcket är så tunt eller löst att skotern kommer i kontakt med marken räknas det som barmarkskörning, vilket inte är tillåtet.

Naturvårdsverkets webbplats om snöskoterlänk till annan webbplats 

I vår broschyr "På Snö" finns kartor över skoterleder och områden där skotertrafiken är reglerad.

På snö - svenskaPDF

På snö - finskaPDF 

Skotertrafiken är reglerad inom stora områden i Norrbotten, särskilt i fjällen och på öarna i skärgården.

Skoterförbud i fjällen 
Det finns tre olika slag av regleringsområden för skotertrafik; A, B och C-områden. 

 • Inom A-områden finns inga allmänna skoterleder och skotertrafiken är mycket starkt begränsad.
  • Norr om Torneträsk, Kiruna kommun
  • Sulitelma, Jokkmoks och Arjeplogs kommun
  • Tjuoltadalen, Jokkmokks kommun
 • Inom B-områden finns ett fåtal allmänna leder som får användas.
  • Kebnekaise, Gällivare och Kiruna kommun
  • Sjaunja, Gällivare kommun
  • Vindeln-Laisfjällen, Arjeplogs kommun
 • Inom C-områden kan det finnas flera allmänna skoterleder.
  • Råstojaure, Kiruna kommun
  • Mavas-Miekak, Arjeplogs kommun

Länsstyrelsen kan i enstaka fall ge tillstånd att köra med terrängfordon och snöskoter i regleringsområdena.  

Här hittar du kartor över regleringsområden och andra skoterförbudsområden som Länsstyrelsen har fattat beslut om. information om naturreservat och nationalparker kan du hitta under fliken besök och upptäck ovan Besök och upptäck.

Länskarta med områden med skoterförbudPDF

Regleringsområden i Norrbotten

A-områden

Norr om Torneträsk, Kiruna kommunPDF
Sulitelma, Jokkmoks och Arjeplogs kommun
PDF
Tjuoltadalen, Jokkmokks kommunPDF

B-områden

Kebnekaise, Gällivare och Kiruna kommunPDF
Sjaunja, Gällivare kommun
PDF
Vindeln-Laisfjällen, Arjeplogs kommunPDF

C-områden

Råstojaure, Kiruna kommun
PDF
Mavas-Miekak, Arjeplogs kommunPDF

 

Naturreservat och nationalparker

I de flesta av Norrbottens naturreservat är skoterkörning tillåten men i skärgårdens naturreservat är det förbjudet. Vid skoterkörning i naturreservat ska du alltid främst använda befintliga skoterleder.

I länets nationalparker är skoterkörning förbjuden. Undantag är Abisko och Stora Sjöfallets nationalparker där man får köra genom parkerna på de uppmärkta skoterlederna.

Skoterförbud i skärgården 

På öarna i Norrbottens skärgård utom Seskarö är snöskoterkörning också förbjuden. Det är dock tillåtet för fast boende och fritidshusägare att köra kortaste väg mellan strand och stuga. Nyttotrafik som skogsbruk, jordbruk och yrkesfiske är tillåtet. Skoterleder finns markerade på öarna Småskär och Hindersön.

Övriga områden med skoterförbud  

Länsstyrelsen har beslutat om lokala trafikföreskrifter med förbud mot körning med terrängfordon eller annat motordrivet fordon inom några områden i länet. I några naturreservat är det helt eller delvis förbjudet att köra skoter. Information om naturreservat och de regler som gäller i varje område finns här.

Det finns också skoterförbudsområden inom detaljplanelagda områden som kommunerna beslutar om. För vidare information hänvisas till respektive kommun.

Under vintern och våren upprättas tillfälliga skoterförbudsområden, framför allt i fjällen men även på andra platser. Skotertrafiken kan regleras med hänsyn till bland annat rennäring, friluftsliv eller djurliv. 

Tillfälliga skoterförbud kan nu återigen beslutas av kommunerna. Regeringen har gjort en ändring i Terrängkörningslagen som trädde i kraft den första juli i år (2018). Ändringen innebär att kommunerna kan skriva föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för snöskotertrafik inom den egna kommunen. Områden som sträcker sig över fler än en kommun är fortfarande beslut som ska tas av Länsstyrelsen.  

Vapen får normalt sett inte transporteras på eller i motorfordon vid färd i terräng.

Här kan du kan läsa mer om vad som gäller för transport av vapen på snöskoter.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten

Ansökan om dispens att framföra snöskoter inom förbudsområdenPDF

 1. Skicka till norrbotten@lansstyrelsen.se

  eller till

  Länsstyrelsen i Norrbottens län
  971 86 LULEÅ

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen. Om du bryter mot bestämmelserna kan du dömas till böter. 

Vattenskoter i Norrbotten

 

Det är inte tillåtet att åka vattenskoter överallt. Du får bara köra i allmänna farleder och i de områden som Länsstyrelsen har bestämt. 

Du som kör vattenskoter är skyldig att anpassa hastighet och färdväg så att människor och djur inte störs i onödan. Du måste följa hastighetsbegränsningar och du får naturligtvis inte vara alkohol- eller drogpåverkad.

 

De allmänna farlederna hittar du på ett sjökort eller i Sjöfartsverkets författningssamling.

Sjöfartsverkets författningssamling, register över allmänna farleder och allmänna hamnarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen har godkänt några områden i varje kustkommun där körning med vattenskoter är tillåten utanför de allmänna farlederna. Kartor och beskrivning av dessa områden finns i länkarna nedan.

Haparanda kommunPDF 
Kalix kommunPDF 
Luleå kommunPDF 
Piteå kommunPDF

Inga andra områden är tillåtna för vattenskoter. Det är viktigt att tänka på att hamnområden och kommunala fritidsbåtleder inte är allmänna farleder och du får alltså inte köra vattenskoter inom dessa områden.

Polisen och Kustbevakningen är ansvariga för övervakningen av vattenskoterkörning.

En vattenskoter är en farkost som är högst fyra meter lång och har ett vattenjetaggregat som främsta framdrivningskälla. På vattenskotern kan en eller flera personer sitta, stå eller stå på knä snarare än att befinna sig i den.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län