Regionalt skogsprogram

En kotte och barr Foto: Johnér med Länsstyrensens dekorelement infogat som vit skiss

Norrbotten är Sveriges största skogslän och har stora arealer produktionsskog såväl som skyddsvärda skogar, vilket innebär att länets bidrag till de nationella målen är betydande och har stor potential. De möjligheter skogen erbjuder för länets utveckling, för länets bidrag till att nå de globala hållbarhetsmålen samt för utvecklad innovation, forskning och förädling är stora och tas tillvara inom ramen för det regionala skogsprogrammet.

Norrbottens regionala skogsprogram

Efterfrågan på råvara från skogen förväntas öka globalt och det nationella skogsprogrammets ambition är ett ökat uttag av skogsråvara, samtidigt som de nationella miljömålen nås. Programmet fokuserar även på skogens betydelse för ökad sysselsättning och som värdeskapare. I dokumentet pekas ett antal insatsområden ut som vägen framåt för Norrbottens del.

Till stöd för arbetet har det arbetats fram en strategi och under 2021 utvecklas en handlingsplan kopplad till strategin.

Norrbottens regionala skogsprogram

Nationella mål och regionala insatser

År 2018 beslutade regeringen om en nationell skogsstrategi. Alla län har därefter fått i uppdrag att ta fram regionala skogsstrategier. De regionala insatserna ska skapa förutsättning för en långsiktig och strategisk samverkan och dialog mellan befintliga och nya intressenter som är verksamma i länet. Det regionala skogsprogrammet i Norrbottens län ska ses som ett ramverk för samverkan mellan intressenter.

Uppföljning fram till 2030

Samverkansprocessen som utgör Norrbottens regionala skogsprogram ägs gemensamt av Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Region Norrbotten och syftet är att prioritera insatser för att nå målen som fastställs i den nationella strategin.

Knutet till processen finns ett programråd där representanter för skogliga aktörer samlas med landshövdingen i Norrbottens län som ordförande. Programrådet är det centrala dialogforumet i processen och insatserna i handlingsplanen ska utgå ifrån aktörernas prioriteringar.

Styrgruppen för skogsprogrammet, där representanter för Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Region Norrbotten ingår ansvarar för kontinuerlig uppföljning av strategi och handlingsplan fram till och med år 2030.

Om skogen, tillväxt, miljö och framtid

Vid lanseringen av Norrbottens regionala skogsprogram anordnades en konferens som går att ta del av i form av korta beskrivande filmer som beskriver strategins fokusområden.

Konferensen syftar till att stärka dialogen om skogen och skogens betydelse för Norrbotten - för den biologiska mångfalden, som jobbskapare, som högt värderad rekreationsmiljö och som en del av lösningen på klimatfrågan.

Ta del av materialet på vår Youtubekanal Länk till annan webbplats.

Skogsstyrelsen.

Kontakt