Norrbottens regionala skogsprogram

År 2018 beslutade regeringen om en nationell skogsstrategi. Alla län har därefter fått i uppdrag att ta fram regionala skogsstrategier. Insatserna ska skapa förutsättning för en långsiktig och strategisk samverkan och dialog mellan befintliga och nya intressenter som är verksamma på regional nivå. Insatserna ska bidra till det nationella skogsprogrammets vision och mål. Uppföljning kommer att ske till 2030.

Det regionala skogsprogrammet i Norrbottens län ska ses som ett ramverk för samverkan mellan intressenter från olika sektorer med koppling till skogen. Hösten 2020 antog huvudmännen för Norrbottens regionala skogsprogram en strategi för skogsprogrammet och en tillhörande handlingsplan beslutades under 2021. Arbetet med de föreslagna insatserna i handlingsplanen pågår fram till 2023.

Norrbottens regionala skogsprogram Länk till annan webbplats.

Handlingsplan för Norrbottens regionala skogsprogram Länk till annan webbplats.

Norrbotten är Sveriges största skogslän och har stora arealer produktionsskog såväl som skyddsvärda skogar, vilket innebär att länets bidrag till de nationella målen är betydande och har stor potential. De möjligheter skogen erbjuder för länets utveckling, för länets bidrag till att nå de globala hållbarhetsmålen samt för utvecklad innovation, forskning och förädling är stora.

Syftet är att det regionala skogsprogrammet ska bidra till regeringens vision ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Skogsprogrammet ska också, precis som alla andra strategier och program, förhålla sig till det styrande ramverk som Agenda 2030 utgör.

Fem fokusområden

De fem fokusområdena för skogsprogrammet till 2030 är:

  • En hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till biomassa inom ramen för att miljömålen nås.
  • Ökad sysselsättning, stärkt hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling med beaktande av skogens sociala värden. Kompetensen hos såväl kvinnor som män ska tillvaratas i arbetet, inklusive kompetensen hos nyanlända.
  • Svensk skogsnäring är världsledande när det gäller att skapa och tillvarata innovationer och att hållbart producera förädlad skogsråvara för en växande bioekonomi samt tillgodose efterfrågan på hållbara fossilfria varor och tjänster.
  • Skogen och dess värdekedja ska bidra till globalt hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030. Skogen ska inkluderas som profilfråga i svenskt internationellt samarbete. Export och investeringsfrämjande ska stärkas och synergier tillvaratas inom det skogliga området.
  • Ökad kunskap och innovation kring skogens alla värden och hela värdekedja för en hållbar och växande biobaserad ekonomi.

Samverkan

För att nå önskat resultat behövs både samverkan mellan aktörer och ökad kunskap om den norrbottniska skogen och dess näringar. Samverkansprocessen som utgör Norrbottens regionala skogsprogram ägs gemensamt av Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Region Norrbotten. Knutet till processen finns ett programråd där representanter för skogliga aktörer samlas med landshövdingen i Norrbottens län som ordförande. Programrådet är det centrala dialogforumet i processen och insatserna i handlingsplanen ska utgå ifrån aktörernas prioriteringar.

Styrgruppen för skogsprogrammet, där representanter för Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Region Norrbotten ingår, ansvarar för kontinuerlig uppföljning av strategi fram till och med år 2030.

Skogsstyrelsen.

Rapporter

Alla relevanta rapporter inom ämnesområdet finns under relaterad information.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss