Förändringar av arealen åker, ängs- och betesmark samt antalet jordbruksföretag i Norrbottens län

Syftet med den här rapporten är att följa de areella förändringarna i Norrbottens läns odlingslandskap, antalet jordbruksföretag, mängden hävdade landskapselement, samt förändringar av arealen skyddad och restaurerad naturfodermark. Arealen slåtter- och betesmark har minskat kraftigt under 1900-talet. Slåtterängarna var förr viktiga fodermarker, men när plöjning, konstgödsel och vallodling infördes blev ängen överflödig. Ängen är därför den naturtyp som minskat mest i länet och i dagsläget uppgår arealen bara till några promille av arealen i början av 1900-talet. Detta är ett problem ur naturvårdsperspektiv då slåtterängar har höga naturvärden exempelvis är fastmarksängarna en av Sveriges artrikaste naturtyper.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__5&context=31