Samhällsstruktur och naturlig mellanårsvariation hos bentisk meiofauna i norra Bottenviken 1996-1998

Bottenviken utgör den nordligaste havsbassängen i Östersjön. Den subarktiska och näringsfattiga miljö som råder i detta brackvattenhav ställer särskilda krav på de växter och djur som lever där. I relation till mer marina havsområden är framför allt samhällena av bottenlevande organismer mycket fattiga. Länsstyrelsen har i olika sammanhang sökt att finna lämpliga organismer eller grupper av organismer som kan användas i miljöövervakning och recipientkontroll i syfte att följa miljötillståndet i Bottenviken. Eftersom bottenfaunan i Bottenviken, till skillnad från övriga delar av Östersjön, till största delen utgörs av meiofauna (gäller både totala biomassan och antal arter), är det kanske bland dessa organismsamhällen som storskaliga förändringar snabbast kan påvisas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2000
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2000__4&context=31