Sot och flyktiga kolväten i Norrbotten vintern 1996 - 97

Inom länets miljöövervakning har genomförts en länsomfattande mätning av luftföroreningar som bedöms särskilt intressanta ur hälsorisksynpunkt. Under vinterhalvåret 96/97 har halten av sot och vissa flyktiga kolväten, bland annat bensen, mätts på 15 respektive 13 platser. Mätstationerna har där placerats utifrån gemensamma kriterier och överallt har samma typ av provtagningsutrustning använts, för att möjliggöra relevanta jämförelser mellan resultaten från mätplatserna. Mätutrustningen har skötts av respektive miljökontor och analyserna utförts vid Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (IVL) i Göteborg. Projektet är ett samarbete mellan länsstyrelsen, kommunerna och landstinget, vilka stått för finansieringen med stöd från Naturvårdsverket och EU:s strukturfond Mål-6.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1998
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1998__10&context=31