Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fastställande av slutliga villkor angående utsläpp av kväve till vatten för LKAB Kimit AB, Kiruna kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Norrbottens län har beslutat om fastställande av slutliga villkor angående utsläpp av kväve till vatten i tillståndsbeslut enligt 9 kap. miljöbalken för LKAB Kimit AB:s anläggning på fastigheten Kiruna 1:1 i Kiruna kommun.

Beslutet hålls tillgängligt för allmänheten hos

  • Miljökontoret i Kiruna kommun, tel. 0980-70 000.
  • Länsstyrelsens enhet för miljöskydd, 010-225 50 00.

Hur man överklagar

Beslutet kan överklagas skriftligen till Mark- och miljödomstolen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå eller till norrbotten@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 551-15418-2016.

Din överklagan ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 23 april 2021.

Kontakt