Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ändringstillstånd till Swerock AB för täktverksamhet i Jokkmokks kommun

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsens i Norrbottens län har lämnat Swerock AB ändringstillstånd enligt 9 kap. och 16 kap. miljöbalken för en mindre ändring av täktens verksamhetsområde på fastigheten Ananasse 1:1 i Jokkmokks kommun.

Tillståndet med villkor som föreskrevs i miljöprövningsdelegationens beslut den 6 september 2017 gäller alltjämt. Miljöprövningsdelegationen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Ändringstillståndet hålls tillgängligt för allmänheten hos

  • Miljökontoret i Jokkmokks kommun, tel. 0971-170 00.
  • Länsstyrelsens miljöskyddsenhet, tel. 010-225 50 00.

Hur man överklagar

Beslutet kan överklagas skriftligen till Mark- och miljödomstolen i Umeå. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå eller till norrbotten@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 551-14276-20.

Överklagan ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 18 mars 2021.

Kontakt