Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om förlängd igångsättningstid för vindkraftverk i Markbygden, Piteå kommun

Ersträsk Vind AB (bolaget) ansöker i första hand att tiden för igångsättning av verksamhet inom Etapp 1 förlängs så att de byggnads- och anläggningsåtgärder som krävs för verksamheten ska ha vidtagits och själva verksamheten ska ha påbörjats senast den 31 december 2026.

För det fall att förstahandsyrkandet inte kan bifallas, ansöker bolaget i andra hand att tillståndets tid för igångsättning förlängs på samma sätt som följer av förstahandsyrkandet men endast i förhållande till deletapp Ersträsk inom Etapp 1.

I det underlag som har givits in i ärendet framgår de skäl som ligger till grund för bolagets ansökan om förlängd igångsättningstid.

Handlingarna i ärendet hålls tillgängliga hos

  • Miljö- och tillsynsnämnden i Piteå kommun, tel. 0911-696 000
  • Miljöskyddsenheten vid Länsstyrelsen i Norrbottens län, tel. 010-22 55 000.

Hur du lämnar synpunkter

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligen till

Miljöprövningsdelegationen
Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

eller till norrbotten@lansstyrelsen.se.

Skrivelsen ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 8 mars 2021. Ange diarienummer 551-12094-20.

Kontakt