Publiceringsdatum: 13 maj 2020

Senast uppdaterad: onsdag 13 maj, 13.08

Luleå Energi AB har sökt dispens från krav gällande utsläpp av kväveoxider i Luleå kommun

Luleå Energi AB har sökt om dispens enligt 1 kap. 16 § Industriutsläppsförordningen beträffande utsläppsvärden för kväveoxider från hetvattencentralen HVC 2, Aronstorp i Luleå kommun.

I underlaget som har inlämnats redovisas miljökonsekvenser samt de skäl som bolaget har åberopat för ansökt dispens.

Handlingarna i ärendet hålls tillgängliga hos Miljö och bygg vid Stadsbyggnadsförvaltningen Luleå kommun, tel. 0920-45 30 00, och miljöskyddsenheten vid Länsstyrelsen i Norrbottens län, tel. 010-225 50 00.

Den som vill yttra sig över ansökan skall göra det skriftligen till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå eller norrbotten@lansstyrelsen.se, senast den 9 juni 2020. Vid skriftväxling i ärendet ska diarienummer 551-1195-20 anges.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län