Publiceringsdatum: 12 maj 2020

Senast uppdaterad: tisdag 12 maj, 11.41

Samråd inför planerad ansökan om tillstånd för vattenverksamhet

Samråd enligt miljöbalken med anledning av planerad ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för miljöåterställningsarbete i delar av Linabäcken, Kåikaurebäcken, Norr-Tjalmebäcken, Laddonbäcken och Nårvebäcken inom Jokkmokks kommun.

Länsstyrelsen planerar att miljöåterställa delar av vattendragen genom främst borttagande av flottledsobjekt. Det mesta av det fysiska arbetet planeras att genomföras med grävmaskin. Finjusteringar av lekbottnar mm kommer att göras manuellt.

Syftet med samrådet

Samrådet syftar till att ge information samt inhämta synpunkter. Efter denna remiss arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter. Länsstyrelsen avser att söka tillstånd enligt bestämmelserna i 11 kap 9 § miljöbalken för vattenverksamhet.

Vill du beställa samrådsunderlag?

Skriftlig information om den planerade verksamheten (samrådsunderlaget) kan erhållas via e-post eller vanlig postgång. För beställning av samrådsunderlag, kontakta Länsstyrelsen. Ange: Underlag för samråd inför planderad ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, diarienummer 537-5577-2020.

Yttrandena ska skriftligen vara Länsstyrelsen tillhanda 8:e juni

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till norrbotten@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå. Ange länsstyrelsens diarienummer 537-5577-2020.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län