Publiceringsdatum: 12 maj 2020

Senast uppdaterad: tisdag 12 maj, 08.36

BDX Företagen AB söker tillstånd till täktverksamhet i Haparanda kommun

BDX Företagen AB söker tillstånd till täktverksamhet enligt 9 kap. miljöbalken för att bryta och vidareförmedla sammanlagt 199 000 ton berg under en period av 20 år. Verksamheten avses bedrivas inom fastigheterna Kukkola 72:2 och 47:6 i Haparanda kommun.

Ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning finns på samhällsbyggnadskontoret i Haparanda kommun, tel 0922-260 00 samt på länsstyrelsens miljöskyddsenhet, Stationsgatan 5 i Luleå, tel 010-225 50 00.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå eller norrbotten@lansstyrelsen.se, senast den 3 juni 2020. Ange diarienummer 551-4802-2020.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län