Publiceringsdatum: 11 maj 2020

Senast uppdaterad: måndag 11 maj, 09.22

Swerock AB söker tillstånd till täktverksamhet i Öjebyn, Piteå kommun

Swerock AB söker tillstånd till täktverksamhet enligt 9 kap. miljöbalken för att bryta och vidareförädla sammanlagt 4 000 000 ton berg och morän under en period av 20 år. Verksamheten avses bedrivas inom fastigheterna Öjebyn 122:1 och Öjebyn 32:15 i Piteå kommun.

Ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning finns på avdelningen miljö- och hälsoskydd i Piteå kommun, tel 0911-69 60 00 samt på Länsstyrelsens miljöskyddsenhet, Stationsgatan 5 i Luleå, tel 010-225 50 00.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå, senast den 24 maj 2020.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län