Publiceringsdatum: 11 maj 2020

Senast uppdaterad: måndag 11 maj, 09.14

Norrbottens Entreprenad och Maskin AB söker tillstånd till täktverksamhet i Kalix kommun

Norrbottens Entreprenad och Maskin AB söker tillstånd till täktverksamhet enligt 9 kap. miljöbalken för att bryta och vidareförädla sammanlagt 1 200 000 ton berg och morän under en period av 20 år. Verksamheten avses bedrivas inom fastigheten Övermorjärv 11:17 i Kalix kommun.

Ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning finns på bygg- och miljöavdelningen i Kalix kommun, tel 0923-650 00 samt på Länsstyrelsens miljöskyddsenhet, Stationsgatan 5 i Luleå, tel. 010-225 50 00.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå, senast den 24 maj 2020.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län