Publiceringsdatum: 4 maj 2020

Senast uppdaterad: måndag 4 maj, 14.57

Upphävt skydd för landskapsbilden i Svartbyn, Lövrönningen inom del av detaljplan 

Länsstyrelsen upphäver förordnande till skydd för landskapsbilden i Svartbyn, Lövrönningen inom del av detaljplan. Upphävandet gäller förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft.

Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 9§ lagen om införande av miljöbalken och 7 kap 7§ miljöbalken, att upphäva förordnandet till skydd för landskapsbilden (Svartbyn, Lövrönningen) inom del av detaljplan för etapp 3, koppling Gamla Lulevägen - verksamhetsområdet Svartbyn. Upphävandet gäller endast under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft. Beslutet finns tillgängligt för allmänheten på länsstyrelsens, Stationsgatan 5 i Luleå, tel. 010-225 50 00 (Dnr 521-19396-2019).

Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos regeringen. Ditt överklagande ska ha inkommit till Länsstyrelsen inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet men senast 5 veckor från det att kungörelsen publicerats i ortstidning.

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen i Norrbottens län antingen via e-post till norrbotten@lansstyrelsen.se, eller med post till Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län