Publiceringsdatum: 26 mars 2020

Kuusakoski Sverige AB söker ändringstillstånd för lagring och hantering av avfall i Luleå kommun

Kuusakoski Sverige AB ansöker om ändringstillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för utökad lagring och hantering av farligt avfall i form av blybatterier på fastigheten Storheden 1:47 i Luleå kommun. En miljökon­sekvensbe­skriv­ning har upprättats.

Ansökan omfattar lagring av maximalt 60 ton blybatterier vid ett och samma tillfälle. Fastigheten ligger inom vattenskyddsområdet för Gäddviks vattentäkt, sekundär skyddszon A. Hantering och lagring av blybatterier kan vid en olycka medföra risk för läckage som kan nå mark och vatten.

Ansökningshandlingarna finns tillgängliga hos Luleå kommun, avdelning miljö- och bygg, Rådstugatan 11, tel. 0920-45 30 00 samt på Länsstyrelsens miljöskyddsenhet, Stationsgatan 5 i Luleå, tel. 010-225 50 00.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå eller norrbotten@lansstyrelsen.se senast den 17 april 2020. Ange diarienummer 551-14703-2019.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län