Publiceringsdatum: 10 mars 2020

Tillstånd för SCA Skog AB täktverksamhet

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Norrbottens län har lämnat SCA Skog AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för uttag av 800 000 ton berg till och med den 28 februari 2040. Den sökta täktverksamheten ligger inom fastigheten Åfors 1:3 i Piteå kommun.

Miljöprövningsdelegationen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Verksamheten omfattas av lagen (1991:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Tillståndet är förenat med ett antal villkor och hålls tillgängligt för allmänheten på miljö- och hälsoskyddsenheten i Piteå kommun, och på Länsstyrelsens miljöskyddsenhet, Stationsgatan 5 i Luleå.

Miljö- och hälsoskyddsenheten Piteå kommun telefon 0911-69 60 00

Länsstyrelsens miljöskyddsenhet, telefon 010-225 50 00

Vill du överklaga beslutet?

Den som vill överklaga beslutet ska skriva till Mark- och miljödomstolen men inkomma med skrivelsen till:

  1. Länsstyrelsen i Norrbottens län
    971 86 Luleå, ELLER
  2. E-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län norrbotten@lansstyrelsen.se

Lämna in överklagandet till Länsstyrelsen senast den 3 april 2020.

Ange diarienummer 551-8050-2019

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län