Publiceringsdatum: 26 februari 2020

Vasa Värme Kalix AB söker tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet i Kalix kommun

Vasa Värme Kalix AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för fortsatt och utökad verksamhet vid fjärrvärmeverket på fastigheten Näsbyn 28:5 i Kalix kommun.

Ansökan omfattar förbränning i befintliga pannor samt uppförande och drift av ny samförbränningspanna om 12 MW som ska ersätta en av de befintliga biobränslepannorna. I den nya pannan kommer icke-farligt avfall förbrännas, bl.a. returträ inklusive bygg- och rivningsavfall. Ansökan omfattar även flisning och lagring av bränslen samt utsläpp av vatten från rökgaskondensering. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga vid Bygg- och miljöavdelningen vid Kalix kommun, tel. 0923-650 00 samt på länsstyrelsens miljöskyddsenhet, Stationsgatan 5 i Luleå, tel. 010-225 50 00.

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra detta skriftligt till norrbotten@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå, senast den 30 mars 2020. Vid skriftväxling i ärendet ska diarienummer 551-12318-19 anges.

Kontakt

Länsstyrelsen i Norrbottens län