Projektet Remibar

Vägtrumma före och efter åtgärd. Foto: Länsstyrelsen

Remibar är ett projekt som har minskat antalet vandringshindrande trummor och dammar i fem stora vattensystem i Norrbotten och Västerbotten. Målet har varit att skapa fria vandringsvägar i vattensystemen vilket gynnar vattenlevande djur. Remibar pågick 2011–2016.

Bakgrund

Vattendrag är ekologiska korridorer i naturen. Många vattenlevande djur är beroende av att vandra mellan olika uppväxt-, födo- och lekområden.

I Sverige finns det i snitt en väg-vattenpassage varannan kilometer i ett vattendrag. I regel är cirka var tredje väg-vattenpassage ett vandringshinder för fisk. Ett annat stort problem i norra Sverige är de flottningsdammar som byggdes under flottningsepoken. Dessa byggdes för att kunna reglera vattnet när timret skulle fraktas. De används inte i dag men är fortfarande ett problem för vattenlevande djur.

Borttagande av vandringshinder i vattendrag

Under projektets gång har vi öppnat upp fem hela avrinningsområden och vi har åtgärdat 304 vandringshinder. Totalt sett har vi öppnat upp över 170 mil vattendrag. Det gör att fisk och andra djur i vattendragen nu kan ta sig till områden som tidigare varit svåra eller omöjliga att nå. Det innebär att djuren får tillgång till fler områden för lek, uppväxt och för att leta efter föda. På sikt kan det leda till ökade och hållbara populationer i våra vattendrag.

Alla arter i och kring vattendragen har fått bättre levnadsförutsättningar. Bland annat har arbetet gynnat arter som lax, stensimpa, flodpärlmussla och utter.

Projektet Remibar genomfördes under perioden 2011 - 2016 och har bidragit till målet "god eller hög ekologisk status" i vattendragen, enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Den så kallade bevarandestatusen och arterna enligt Natura 2000-direktiven har också förbättrats.

Remibar-projektetlänk till annan webbplats

Mål för projektet Remibar

 • Åtgärda drygt 300 vandringshinder i Norrbotten och Västerbotten
 • Ställa i ordning två demonstrationsområden
 • Sprida kunskap om problemen med vandringshinder
 • Förbättra livsmiljöerna för lax, flodpärlmussla, stensimpa och utter

Finansiering och samarbetspartners


Projektnamnet Remibar står för "Remediation of Migratory Barriers in streams." Projektet finansieras med stöd av Europeiska unionens LIFE-program.

Samarbetsparter i projektet är:

 • Trafikverket
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län
 • Länsstyrelsen i Västerbottens län
 • Skogsstyrelsen
 • Havs- och Vattenmyndigheten
 • Sveaskog AB
 • SCA
 • Holmen skog
Logotyper för LIFE och Natura 2000

Remibar

Remibar is a project with the objective to remediate culverts and dams in the counties of Norrbotten and Västerbotten that constitute migration barriers in streams.

The goal has been to create open migration routes in five river systems to benefit aquatic animals.

Streams constitute ecological corridors in the landscape. Most aquatic animals need open migration routes in order to spread and reproduce. Fish migrate between reproductive sites, nursery areas and feeding areas.

In Sweden, there is on average one road-river crossing at every two kilometers of a stream. On average, every third road-river crossing constitutes a migration barrier for fish migrating upstream. Another problem is dams in the streams. Many dams were built during the timber floating period. They are not in use anymore, but they are still migratory barriers for fish.

During the course of the project five drainage areas have been opened up and we have remediated 304 migration barriers. In total, 1 700 kilometers of streams have been remediated and reconnected. As a result, fish and other animals in the streams can now reach areas that were previously difficult or impossible to reach. It means that the animals are able to access a larger number of habitats for reproduction, growth, and in their search for food. In the longer term it can lead to increasing and sustainable populations in our rivers and creeks.

The project has contributed to achieve the goals in EU: s Water Framework Directive.

The objectives of the project:

 • Remove 300 migratory barriers
 • Create two demonstrations sites
 • Disseminate knowledge about migratory barriers
 • Improve habitats for the targeted species atlantic salmon, freshwater pearl mussel, bullhead and otter.

Kontakt