Projektet ReBorN

Bild ovanifrån: grävmaskin utför arbete i flodbädd.

Foto: Länsstyrelsen

ReBorN är ett samarbetsprojekt som syftar till att återställa naturmiljön i vattendrag som påverkats av tidigare timmerflottning i Norrbotten och Västerbotten. Det kommer att gynna mångfalden av vattenlevande djur och växter.

Återställning av vattendrag till en levande livsmiljö

Under flera hundra år har våra vattendrag i Norrbottens och Västerbottens län använts som flottningsleder för timmer. Skogsindustrin anpassade och röjde i våra älvar för att underlätta transporten av timmerstockar. Den naturliga miljön för många djur och växter förstördes. Projektet ReBorN arbetar nu för att återskapa naturmiljön i flera vattendrag i syfte att ge förutsättningar för en biologisk mångfald som gick förlorad med flottningsepoken. Alla arter i och kring vattendragen kommer med detta att få bättre levnadsförutsättningar. Bland annat kommer arbetet gynna arter som lax, flodpärlmussla och utter.

Vi återställer nu drygt 100 km vattendrag i Kalixälven, Råneälven, Piteälven, Åbyälven och Byskeälven. I Västerbotten återställs 100 km i Lögdeälven. En stor del av arbetet går ut på att lägga tillbaka stora block och stenar med grävmaskiner.

Projektet ReBorN genomförs under perioden 2016 - 2021 och ska bidra till målet "god eller hög ekologisk status" i vattendragen, enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Den så kallade bevarandestatusen och arterna enligt Natura 2000-direktiven kommer också att förbättras.

Länk till ReBornN-projektets webbplatslänk till annan webbplats

Bakgrund

Skogsbruket var och är en stor industri i Norra Sverige. Innan skogsvägar byggdes för biltransporter flottade man avverkat timmer i vattenleder från det skogsrika inlandet till förädlingsindustrierna vid kusten. För att underlätta timrets framfart rätade man ut vattendragen och rensade bort block och sten. Sidofåror stängdes och huvudfårorna smalnades av. I och med det försvann i stor utsträckning variationen i vattendragen och därmed livsmiljöerna för alla vattenlevande arter.

Projektet ReBorN bygger vidare på tidigare genomförda projekt som exempelvis LIFE-projektet ReMiBar, som arbetade med att avlägsna vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur i flera av de älvar som nu ingår i projektet ReBorN.

Finansiering och samarbetspartners

Projektnamnet ReBorN står för "LIFE Restoration of Boreal Nordic Rivers." Projektet finansieras med stöd av Europeiska unionens LIFE-program.

Samarbetsparter i projektet är:

  • Länsstyrelsen i Norrbottens län
  • Länsstyrelsen i Västerbotten
  • Skogsstyrelsen
  • Havs- och Vattenmyndigheten
  • Gällivare kommun
  • Nordmaling kommun

Logotyper för LIFE och Natura 2000

Kontakt