Vind i kombination med snöfall i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

ReBorN

Bild ovanifrån: grävmaskin utför arbete i flodbädd.

Foto: Länsstyrelsen

ReBorN LIFE, eller Restoration of Boreal Nordic Rivers, är ett samarbetsprojekt som syftar till att återställa naturmiljön i vattendrag som påverkats av tidigare timmerflottning i Norrbotten och Västerbotten. Det kommer att gynna mångfalden av vattenlevande djur och växter.

Bakgrund

Skogsbruket var och är en stor industri i Norra Sverige. Innan skogsvägar byggdes för biltransporter flottade man avverkat timmer i vattenleder från det skogsrika inlandet till förädlingsindustrierna vid kusten. För att underlätta timrets framfart rätade man ut vattendragen och rensade bort block och sten. Sidofåror stängdes och huvudfårorna smalnades av. I och med det försvann i stor utsträckning variationen i vattendragen och därmed livsmiljöerna för alla vattenlevande arter.

Återställning av vattendrag till en levande livsmiljö

Projektet ReBorN arbetar nu för att återskapa naturmiljön i flera vattendrag i syfte att ge förutsättningar för en biologisk mångfald som gick förlorad med flottningsepoken. Vårt mål är att miljöåterställa drygt 100 kilometer vattendrag i Kalixälven, Råneälven, Piteälven, Åbyälven och Byskeälven. I Västerbotten återställs 100 kilometer i Lögdeälven.

En stor del av arbetet går ut på att lägga tillbaka stora block och stenar med grävmaskiner men vi utför även en del manuellt arbete, till exempel när vi återskapar lekbottnar. Alla arter i och kring vattendragen kommer med detta att få bättre levnadsförutsättningar. Bland annat kommer arbetet gynna arter som lax, flodpärlmussla och utter.

Projektet ReBorN genomförs under perioden 2016 - 2022 och ska bidra till målet "god eller hög ekologisk status" i vattendragen, enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Den så kallade bevarandestatusen och arterna enligt Natura 2000-direktiven kommer också att förbättras.

Projektet ReBorN bygger vidare på tidigare genomförda projekt som exempelvis LIFE-projektet Remibar, som arbetade med att ta bort vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur i flera av de älvar som nu ingår i projektet ReBorN.

Länk till ReBornN-projektets webbplats Länk till annan webbplats.

Mål för projektet ReBorN

 • Miljöåterställa ca 200 kilometer vattendrag (100 kilometer i Norrbotten och 100 kilometer i Västerbotten).
 • Återskapa lekbottnar i projektområdena.
 • Ställa i ordning fyra demonstrationsområden där det ska finnas exempel på miljöåterställning av vattendrag samt skogliga hänsynsåtgärder.
 • Förbättra livsmiljöerna för lax, flodpärlmussla och utter.

Finansiering och samarbetspartners

Projektnamnet ReBorN står för "Restoration of Boreal Nordic Rivers." Projektet finansieras med stöd av Europeiska unionens LIFE-program.

Samarbetsparter i projektet är:

 • Länsstyrelsen i Norrbottens län
 • Länsstyrelsen i Västerbotten
 • Skogsstyrelsen
 • Havs- och Vattenmyndigheten
 • Gällivare kommun
 • Nordmaling kommun

Logotyper för LIFE och Natura 2000

Forestry has, and still is, a major industry in the northern part of Sweden. Before there were roads and trucks to transport the timber, streams were used for transportation from the forest-rich inlands to the sawmill industries at the coast.

To facilitate the timber floating, the watercourses were straightened and cleaned of boulders and rocks. Consequently, habitats and environments for the aquatic species like fish and mussels were eradicated.

Now, when the timber floating is now longer conducted, we have to restore the streams and the habitats. To put back boulders, re-open side-channels and broaden the streams we mainly use excavators.

Our project areas are the rivers Kalixälven, Råneälven, Piteälven, Åbyälven, Byskeälven and in the county of Västerbotten river Lögdeälven.

The project time is 2016- 2022 and the project contributes to achieve the goals in EU: s Water Framework Directive.

The objectives of the project:

 • Restore 200 km of streams
 • Recreate spawning beds
 • Create four demonstrations sites about restoration and how the forestry takes consideration to water environments during forestry practices
 • Improve habitats for the targeted species atlantic salmon, freshwater pearl mussel and otter.

Kontakt