ReArc

Bild på en älv med skog i fonden och klipppr i förgrunden.

Floden Paatsojoki / Paz / Pasvik som flyter genom länder – Finland, Ryssland och Norge. Floden utgör också den ryska delen i samarbetsprojektet ReArc. Foto: Pershin Oleg, ReArc

ReArc är ett gränsöverskridande samarbetsprojekt som syftar till att återställa den hydrologiska miljön i flera vattendrag - från Nordland i Norge till Kolahalvön i Ryssland. Här har timmerflottning, utdikning av mark, vägbyggen osv påverkat vattendragen under årens lopp. Projektets åtgärder kommer att gynna den biologiska mångfalden av vattenlevande arter i projektområdet.

I århundraden har vi förändrat och dragit nytta av vattnets flöden i bäckar, åar, älvar. Vi har rensat och rätat ut dem för timmerflottning så att fiskarnas lekområden förstörts. Vi har dikat ur mark för att skapa ny skogs- och åkermark så att övergödning och tungmetaller har läckt ut. Vi har byggt vägar med vägtrummor som blivit vandringshinder för vattenlevande arter. Från Nordland i Norge till Kolahalvön i Ryssland arbetar projektet ReArc för återställa ett hundratal vattenflöden för att återställa och gynna mångfalden av arter kring och i vattendragen. Projektet är ett av flera EU-finansierade projekt som arbetar med denna målsättning.

Projektet ska:

 • inventera 198 km vattendragssträcka som förberedelse inför ekologisk återställning
 • återställa 208 km vattendragssträcka för att förbättra den ekologiska statusen
 • åtgärda 33 vandringshinder för fisk och andra vattenlevande arter vilket kommer göra 553 km vattendragssträcka tillgänglig för fiskvandring
 • skapa 32 lekområden för fisk
 • konstruera 9 km erosionsskydd
 • flytta eller ta bort 3 km översvämningsskydd.

Mål för projektet ReArc

ReArc-projektet har följande mål:

 • Förbättrad kunskap om åtgärder i vattendrag som är påverkade av vattenkraft och flottledsrensningar.
 • Ökad biologisk mångfald i vattendragen och bättre förutsättningar för friluftsliv, rekreation och sportfiske.
 • Nya och innovativa restaurerings- och återställningsmetoder.
 • Bättre förutsättningar för en hållbar förvaltning av fisk.
 • Identifierade vandringshinder.

Finansiering och samarbetspartners

Projektnamnet ReArc står för "Ecological Restoration of Arctic Rivers". Projektet finansieras av EU-programmet Kolarctic, Lapin litto (Finland), Havs-och Vattenmyndigheten (Sverige), Vattenfall (Sverige) samt av norska staten genom NVE Nord (Norge).

Samarbetspartners:

 • Ecocenter i Nikel (Ryssland)
 • NVE nord (Norge)
 • ELY-centralen (Finland)
 • Metsähallitus (Finland)
 • Vattenfall (Sverige)
Interreg Nord liten logotypbild

Kontakt