Miljöåterställning i Pärlälven

Bildspelet visar Pärlälven före och efter restaurering under 2021 och 2022. De stenar som en gång i tiden har schacktas in till älvens stränder för att underlätta för timmertransporterna har under miljöåterställningen åter placerats ut i vattendraget för att återskapa en mångformighet av vattenmiljöer. Efter restaureringen finns nu ett vattendrag med variation av miljöer med olika strömhastigheter och vattendjup som ger fiskarna alternativ när de ska vandra upp längs älven. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Under 2023 kommer vi att göra vissa justeringar av Pärlälven, med fokus på att förbättra lekbottnar.

Varför förbättra lekbottnar?

När Pärlälven, precis som många andra älvar, rensades för att underlätta timrets framkomlighet så ökade vattenhastigheten. Följden blev att mindre grus spolades bort. Fiskars föryngring är beroende av det som benämns som "lekbottnar". En lekbotten är en plats där fiskar släpper sin rom, som består av grus som är ungefär stora som en knytnäve och har en viss vattengenomströmning. Är vattnet stillastående syresätts inte rommen. Hastigheten på vattnet får inte heller bli för kraftig för då riskerar romkornen att sköljas bort.

Vid en miljöåterställning av vattendrag är det en omöjlighet att återställa en älv till hur den en gång såg ut. Däremot kan man återskapa en mångformighet till en älv där olika miljöer med en variation av hastighet, vattendjup och stenstorlekar finns representerade. Fiskar behöver olika miljöer beroende på art och ålder. Väsentligt för att en älv ska ha en god fiskpopulation är reproduktionen och här spelar förekomsten och kvalitén på lekbottnar en avgörande roll. Därför kommer vi att genomföra justeringar i Pärlälven under sommaren.

Åtgärder i Pärlälven 2023

Detta är målet:

  • Åtgärder som gynnar reproduktion av harr och öring.
  • Ökad biologisk mångfald i vattendragen.
  • Bättre förutsättningar för sportfiske och friluftsliv.

Bakgrund

Under 2021-2023 har Länsstyrelsen bedrivit miljöåterställning i delar av Pärlälven i EMRA-projektet, ett svensk-finskt samarbetsprojekt som syftar till att förbättra och återskapa naturmiljön i reglerade vattendrag.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss