Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Projektet Felles Fjellrev Nord II

Mörkt brun fjällräv med lämmel i munnen.

Fjällräv med lämmel i munnen. Foto: Jan-Erik Nilsson

I projektet Felles Fjellrev Nord II samarbetar myndigheter och forskare i Sverige, Finland och Norge för att stärka fjällrävsstammen i Norden. Samarbetet är en fortsättning på det tidigare Felles Fjellrev Nord I och omfattar bland annat fortsatt inventering, forskning, skyddsåtgärder och information till allmänheten.

Åtgärder för att gynna fjällräven

Trots att fjällräven har varit fredad relativt länge i Norden så har den inte återhämtat sig. Syftet med projektet Felles Fjellrev Nord II är att stärka och knyta ihop delpopulationer av fjällräv i Sverige, Finland och Norge. Projektet kommer också att undersöka om det finns möjligheter att samarbeta med aktörer i Ryssland eftersom det vore värdefullt att knyta ihop Nordens fjällrävspopulationer med dem som finns på Kolahalvön.

Projektet Felles Fjellrev Nord II kommer att arbeta brett med en rad olika åtgärder, till exempel:

 • Samverkan mellan samarbetsländerna kring förvaltning och forskning
 • Fältinventeringar för att följa upp fjällrävens populationsutveckling
 • Stödutfodring
 • Skyddsjakt på rödräv
 • Forskning på fjällrävens rörelser i landskapet med hjälp av GPS-positionering
 • Genetiska analyser
 • Informationskampanjer
 • Skyddsåtgärder för att förhindra angrepp från kungsörn vid lyor där valpöverlevnaden är låg

Utöver detta kommer projektet att utreda behovet av gränsöverskridande skyddsområden där fjällräven kan symbolisera fjällvärldens nuvarande livsmiljöer och framtida utmaningar. Projektet kommer också undersöka möjligheterna att stärka svaga bestånd i Sverige genom flyttning och omplacering. Det kan ske antingen genom att flytta och omplacera infångade individer från områden med gott om fjällräv eller sådana som är uppfödda i fångenskap.

Projektet pågår från den 1 januari 2020 till och med den 30 september 2022 och har finansieringsstöd av Interreg Nord från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). EU bidrar med totalt 684 319 EUR.

Bakgrund

Fjällräven är klassificerad som starkt hotad i Sverige och som akut hotad i Finland och Norge. Den är listad i EU:s så kallade habitatdirektiv och är av Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) utsedd till en av 10 arter som symboliserar effekten av klimatförändringarna. Fjällräven har ännu inte återhämtat sig men tidigare bevarandeprojekt har lyckats vända den negativa trenden, åtminstone för den södra delen av fjällkedjan. I norra Sverige, Finland och Norge krävs dock fortfarande stora insatser för att etablera, förstärka och knyta ihop små och befintliga grupper av fjällräv.

Finansiering och samarbetspartners

Samarbetspartners med finansiering från Interreg Nord:

 • Länsstyrelsen Norrbotten (Sverige)
 • Stockholms universitet (Sverige)
 • Metsähllitus, Lapin luontopalvelut (Finland)

Egenfinansierade samarbetspartners:

 • Norsk Institutt for naturforskning (NINA)
 • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Interreg Nord liten logotypbild

Kontakt

David Bell

Projektledare, Felles Fjellrev Nord II, Naturskyddsenheten