Projektet EMRA

Bild tagen från luften på skog och älv.

Storskalig vattenkraftsutbyggnad och tidigare timmerflottning påverkar idag livsmiljöerna för fisk och växtlighet i många älvsystem i Sverige och Finland. Foton: Länsstyrelsen. // Laajamittainen vesivoiman rakentaminen ja aiempi tukinuitto vaikuttavat nykyään kalojen elinympäristöihin ja kasvillisuuteen monissa Ruotsin ja Suomen vesistöissä. Kuvat: Lääninhallitus.

EMRA är ett svensk-finskt samarbetsprojekt som syftar till att förbättra och återskapa naturmiljön i reglerade vattendrag. Projektet omfattar delar av Lule och Kemi älvsystem. Det handlar både om kunskapsutbyte och om fysiska åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden i vattensystemens livsmiljöer.

Kunskapsutbyte kring återställning av vattendrag

Storskalig vattenkraftsutbyggnad och tidigare timmerflottning påverkar idag livsmiljöerna för fisk och växtlighet i många älvsystem i Sverige och Finland. Behovet av åtgärder är stort. Projektet EMRA ska genom sitt gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Finland skapa en bred gemensam kunskapsbas kring sådana åtgärder.

Projektet handlar om:

 • Kunskapsutbyte kring metoder för att återställa vattendragens tidigare naturmiljö.
 • Konkreta åtgärder som tar bort vandringshinder för fisk och förbättrar livsmiljöerna för vattenlevande organismer.
 • Åtgärderna omfattar främst livsmiljöerna i Lule och Kemi älvsystem. 

Projektet ska:

 • gynna naturlig reproduktion av harr och öring i reglerade vattendrag och förbättra metoderna i fiskodling och ”inplantering” av fisk
 • testa en metod för miljöanpassning och miljödesign av storskaligt reglerade älvar
 • ge grunden för ett långsiktig förvaltning av gemensamma naturresurser och utveckling av metoder och teknik
 • kunna användas av verksamhetsutövare, myndigheter och organisationer i Sverige och Finland. 

Mål för projektet EMRA

EMRA-projektet har följande mål:

 • Förbättrad kunskap om åtgärder i vattendrag som är påverkade av vattenkraft och flottledsrensningar
 • Ökad biologisk mångfald i vattendragen och bättre förutsättningar för friluftsliv, rekreation och sportfiske
 • Nya och innovativa restaurerings- och återställningsmetoder
 • Bättre förutsättningar för en hållbar förvaltning av fisk
 • Identifiera vandringshinder

Finansiering och samarbetspartners

EMRA står för "Environmental planning, Measures and Actions in Regulated water systems". Projektet finansieras av Interreg Nord, med stöd av bland andra Havs- och Vattenmyndigheten och Vattenfall.

ELY-Keskus Länk till annan webbplats. – Närings-, trafik- och miljöcentralen, Rovaniemi, Finland

Kemijoki OY Länk till annan webbplats. – Vattenkraftsproducent, Finland

LUKE (Luonnonvarakeskus) Länk till annan webbplats. – Naturresursinstitutet, Finland

Metsähallitus Länk till annan webbplats. – Forsstyrelsen, Finska skogsadministrationen

Vattenfall Vattenkraft AB Länk till annan webbplats. - Sverige

Interreg Nord liten logotypbild

EMRA-hankkeen


EMRA on ruotsalais-suomalainen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on kohentaa luonnonympäristön tilaa ja palauttaa luonnonympäristöjä säännöstellyissä vesistöissä. Hanke kattaa osia Luulajanjoen ja Kemijoen vesistöistä. Hankkeessa keskitytään sekä tietojenvaihtoon että fyysisiin toimenpiteisiin, jotka auttavat lisäämään vesistöjen elinympäristöjen biologista monimuotoisuutta.

Tietojenvaihtoa vesistöjen ennallistamisesta

Laajamittainen vesivoiman rakentaminen ja aiempi tukinuitto vaikuttavat nykyään kalojen elinympäristöihin ja kasvillisuuteen monissa Ruotsin ja Suomen vesistöissä. Toimenpiteiden tarve on suuri. EMRA-hankkeessa pyritään luomaan tällaisiin toimenpiteisiin liittyvä laaja, yhteinen tietopohja Ruotsin ja Suomen rajan ylittävän yhteistyön avulla. Hankkeessa keskitytään sekä tietojenvaihtoon vesistöjen luonnonympäristön ennallistamismenetelmistä että konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla poistetaan kalojen vaellusesteitä ja parannetaan vesiorganismien elinympäristöjä. Toimenpiteet liittyvät lähinnä Luulajanjoen ja Kemijoen vesistöjen elinympäristöihin.

Hankkeen on tarkoitus:

 • edistää harjuksen ja taimenen luonnollisia lisääntymismahdollisuuksia sekä parantaa kalanviljelyssä ja kalojen istutuksessa käytettäviä menetelmiä
 • testata ympäristöarvojen huomioon ottamiseen ja ympäristömyötäiseen suunnitteluun tähtäävää menetelmää laajamittaisesti säännöstellyissä joissa
 • luoda pohja yhteisten luonnonvarojen pitkäjänteiselle hoidolle sekä menetelmien ja tekniikoiden kehittämisen
 • olla toiminnanharjoittajien, viranomaisten ja organisaatioiden käytettävissä Ruotsissa ja Suomessa.

EMRA-hankkeen tavoitteet

EMRA-hankkeen tavoitteita ovat seuraavat:

 • tiedon lisääminen toimenpiteistä vesivoiman ja uittoväylien perkauksen muokkaamissa vesistöissä
 • vesistöjen biologisen monimuotoisuuden lisääminen ja ulkoilun, virkistystoiminnan ja urheilukalastuksen edellytysten parantaminen
 • uudet ja innovatiiviset kunnostus- ja ennallistamismenetelmät
 • kestävän kalastonhoidon edellytysten parantaminen
 • vaellusesteiden selvittäminen

Rahoitus ja yhteistyökumppanit

EMRA on lyhenne sanoista ”Environmental planning, Measures and Actions in Regulated water systems”. Hanketta rahoittaa Interreg Pohjoinen muun muassa Ruotsin meri- ja vesiviranomaisen (Havs- och Vattenmyndigheten) ja Vattenfallin tuella.

Yhteistyökumppanit

ELY-Keskus Länk till annan webbplats.

Kemijoki OY Länk till annan webbplats.

LUKE Länk till annan webbplats.

Metsähallitus Länk till annan webbplats.

Vattenfall Vattenkraft AB Länk till annan webbplats.

Kontakt