Ansökan om projektmedel Barents

Länsstyrelsen i Norrbottens län bidrar med projektmedel för att stötta och främja samarbete inom Barentsregionen. Främst vill vi hjälpa till med förutsättningarna och underlätta att ett samarbete kan ske mellan länderna. Vi ser gärna att projektresultatet kommer Barentsregionen tillgodo, det vill säga att resultatet inte endast är till nytta för ett land eller län. Att det finns en rysk part i projektet är ett krav.

Inom följande områden kan stödet sökas

Barents projektmedel kan finansiera:

 • Resa och logi för ungdomar till ett idrottsarrangemang.
 • Möjligheter till fortsatt samarbete, möten, deltagande i konferenser.
 • Utgifter för tolk och tillhörande tolkutrustning.
 • Kostnad för att hyra lokaler för konferens eller möte.
 • Resa och logi (även för att ryska deltagare ska kunna komma till Sverige).
 • Föreläsare/experter och liknande.

Detta kan inte finansieras:

 • kostnader för lön
 • arvoden för projektledare och projektdeltagare
 • kontorslokaler
 • investeringar.

Ansökan om stöd

Ansökan ska innehålla:

 • Planerad verksamhet.
 • Vilket resultat ni når med ert projekt.
 • Budget med alla kostnader.
 • Tidplan. Ett projekt kan pågå under ett kalenderår men helst inte över ett årsskifte.
 • Alla tilltänkta finansiärer. Vi ser positivt på att det finns andra finansiärer som också vill stödja projektet och det styrker även motiveringen till att Länsstyrelsen går in med finansiering.

Ansökan om utbetalning efter beviljad finansiering

Om vi beviljar finansiering är det möjligt att ansöka om
förskottsutbetalning på upp till 50 % av de beviljade medlen. I övrigt sker utbetalning av stöd i efterhand mot upparbetade kostnader.

Använd vår e-tjänst för att ansöka om utbetalning av stödet:

Gör komplettering eller lämna yttrande i ett pågående ärende i vår e-tjänst

Ange det diarienummer som finns på ert beslut om stöd och ange att det är en komplettering till detta ärende.

Lämna in rapport om projektets genomförande

Bifoga en skriftlig sammanfattande rapport där projektets genomförande och resultat beskrivs. I rapporten ska du även beskriva hur projektet uppfyllt informationskravet som finns i beslutet.

 • Projektet ska avslutas enligt den tidsplan som finns i beslutet om stöd.
 • Projektet får gärna redovisa utfallet av hela projektet även om Länsstyrelsen endast finansierar en del av projektet. Se även särskilda villkor i beslutet.
 • Vid ansökan om utbetalning ska ni kunna uppvisa huvudbok, fakturor och kvitton som underlag för kostnader som Länsstyrelsen ska finansiera.

Inför ansökan

Som en del i att stärka det mellanfolkliga samarbetet i Barentsregionen i anslutning till Sveriges ordförandeskap i Barentsrådet under 2018-2019 finns det möjligheter att ansöka om stöd för projekt. Länsstyrelsen i Norrbottens län administrerar hanteringen av detta stöd som kommer via Svenska Institutet.

Följande aktörer kan ansöka om stöd

Olika typer av aktörer med intresse att öka samarbetet inom Barentsregionen, exempelvis:

 • Föreningar såsom Norrbottens Idrottsförbund, Norrbottens Handelskammare, Barents Road International med flera.
 • Kommuner.

Inom följande områden kan stödet sökas

Stöd kan sökas inom följande områden:

 • Särskild utlysning som avser ungdomsutbyte med Ryssland inom idrott, kultur och ungt företagande.
 • Ryskt deltagande som avser ryskt deltagande i Barentssamarbete på möten som kommer att förläggas i Västerbotten och Norrbotten under det svenska ordförandeskapet 2018-2019. Det är främst deltagande från icke-statliga organisationer och ungdomar som insatsen riktar sig till.
 • Ökat samarbete, exempelvis Insatser att motivera ökat samarbete mellan rysk-svenska vänorter och liknade
 • Rysk-svenska samarbeten, exempelvis mellan handelskammare.
 • Förstudier syftande till att få fram större samarbetsprojekt som finansieras inom ramen för olika samarbetsprojekt mellan Sverige och Ryssland.
 • Exempel på aktiviteter är möten mellan partners från Sverige och Ryssland.

Ansökan om stöd

Ansökan ska innehålla:

 • Uppgifter om er som stödmottagare ska tydligt framgå.
 • Underlag för vem som är firmatecknare ska bifogas till ansökan. Det kan vara ett registreringsbevis, protokoll eller liknande.
 • Planerade verksamheter/aktiviteter kommer Barentsregionen tillgodo. I er ansökan om stöd beskriver ni vilken verksamhet och vilka aktiviteter som planeras att genomföras inom projektet. Aktiviteterna kan äga rum såväl i Sverige som i Ryssland
 • Aktiviteterna kan genomföras under perioden 2018-01-01—2020-12-31.
 • Förväntade resultat.

Vad förväntas ni uppnå med ert projekt? Alla resultat behöver inte vara aktuella för ert projekt (frasen behöver utvecklas.) Exempel på förväntade resultat:

 • Antal projekt mellan svenska och ryska ungdomar inom idrott, kultur eller ungt företagande.
 • Antal ryska deltagare i som deltar i Barentssamarbete (antal ryska ungdomar).
 • Antal utbyten mellan vänorter som leder till stärkt medmänskligt samarbete.
 • Resulterar till en ansökan inom annat samarbetsprogram.
 • Annat resultat.

Budget

Det är viktigt att ni är tydliga och specificerar er budget.

Svenska Institutet kan finansiera exempelvis:

 • kostnader för extern expertis
 • kostnader för externa föredragshållare
 • resor
 • kost och logi
 • kostnader för möteslokaler
 • tolkning och översättning
 • kostnader för arrangerande av möten.

Detta kan inte finansieras:

 • investeringar
 • lönekostnader
 • arvoden
 • projektledare och projektdeltagare eller kontorslokaler.

Vi ser positivt på att det kan finnas andra finansiärer för projektet. Tänk på att det inte får förekomma någon dubbelfinansiering, det vill säga att olika finansiärer finansierar samma typ av kostnad.

Ansökan om utbetalning efter beviljad finansiering

Utbetalning av beviljad finansiering sker i efterhand mot upparbetade kostnader.

Använd vår e-tjänst för att ansöka om utbetalning av stödet:

Gör komplettering eller lämna yttrande i ett pågående ärende i vår e-tjänst

Ange det diarienummer som finns på ert beslut om stöd och ange att det är en komplettering till detta ärende. Bifoga en skriftlig sammanfattande rapport om projektet där projektets aktiviteter och resultat framgår. I rapporten ska du även beskriva hur projektet uppfyllt informationskravet som finns i beslutet.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i e-formuläret Ansök om projektmedel Barents. Tryck på pluset.
 2. Klicka på skicka. Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse på din ansökan.
 3. Efter projektets genomförande lämnar du in rekvisition och redovisning av projektets kostnader och finansiering, fyll i e-formuläret Rekvisition av projektmedel Barents.

Ansök om projektmedel Barents

Ange vad ansökan avser, endast ett alternativ. * (obligatorisk)
Ange vad ansökan avser, endast ett alternativ.


För mer information se anvisningarnaMomsredovisningsskyldighet * (obligatorisk)
Momsredovisningsskyldighet
Max 10 MB
Tidsperiod för när projektet ska genomföras. Från: * (obligatorisk)
Tidsperiod för när projektet ska genomföras. Från:
Till: * (obligatorisk)
Till:


Max 1000 tecken.

Max 400 tecken
Resultat för projektet ska anges för finansiering via Svenska Institutet:

Budget
Exempel på kostnader ett projekt kan få stöd för är kostnader för extern expertis/externa föredragshållare, resor, kost och logi samt övriga kostnader som ex kostnader för möteslokaler, tolkning och översättning, kostnader för arrangerande av möten. OBS att inget stöd kan beviljas för investeringar, lönekostnader eller arvoden för projektledare och projektdeltagare eller kontorslokaler.
Typ av kostnad
Kostnad i SEK

Kostnad i SEK

Kostnad i SEK


Kostnad i SEK

Finansiär/finansiärer
Finansiering i SEK

Finansiering i SEK

Finansiering i SEK

Skriv vilken

Finansiering i SEK

Skriv vilken

Ange i SEK

Ange även ort och datum

Kontakt