Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

25 FS 2021:13
A 12

Beslutat den 2 december 2021 (dnr 537-15464-2021).

Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt

Utkom från trycket den 21 december 2021.

Länsstyrelsen som även är Vattenmyndighet för Bottenvikens vattendistrikt föreskriver[1] med stöd av 4 kap. 8 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) följande.

Tillämpningsområde


1 § Dessa föreskrifter gäller för de yt- och grundvattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt som anges i bilagorna 1–3.

Definitioner


2 § Termer och uttryck som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 5 kap. miljöbalken, vattenförvaltningsförordningen (2004:660), badvattenförordningen (2008:218), Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25) och Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2), om inte annat anges nedan.

I dessa föreskrifter avses med

badvattenkvalitet: kvaliteten på badvatten, klassificerad enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14) och uttryckt som ”utmärkt”, ”bra”, ”tillfredsställande” eller ”dålig”

bromerade difenyletrar: poly bromerade difenyletrar (PBDE) (kongenerna 28, 47, 99, 100, 153 och 154), i enlighet med bilaga 6 i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)

ekologisk status: den ekologiska kvaliteten hos en ytvattenförekomst, klassificerad i enlighet med vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten och uttryckt som ”hög”, ”god”, ”måttlig”, ”otillfredsställande” eller ”dålig” kemisk grundvattenstatus: den kemiska kvaliteten hos en grundvattenförekomst, klassificerad i enlighet med Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter (SGU-FS 2013:2) om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten och uttryckt som ”god” eller ”otillfredsställande”. Med god kemisk grundvattenstatus avses att den kemiska kvaliteten i en grundvattenförekomst är i överensstämmelse med tabell 1 eller 2 i bilaga 4 till denna föreskrift

kemisk ytvattenstatus: den kemiska kvaliteten hos en ytvattenförekomst, klassificerad i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten och uttryckt som ”god” eller ”uppnår ej god”

krav enligt dricksvattenföreskrifterna: de krav på kvaliteten hos dricksvatten som följer av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)

kravnivå för ekologisk potential: beskriver den kvalitet på vattenmiljön som ska uppnås för angivna kvalitetsfaktorer i en kraftigt modifierad eller konstgjord vattenförekomst

kvalitetskrav: den ekologiska status, kvantitativa status eller ekologiska potential och kemiska status som ska uppnås i en vattenförekomst (miljökvalitetsnorm)

kvantitativ status: tillstånd relaterat till direkta och indirekta vattenuttags påverkan på en grundvattenförekomst, klassificerat i enlighet med Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter (SGU-FS 2013:2) om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten och uttryckt som ”god” eller ”otillfredsställande”

miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen: de krav på kvaliteten i fiskvatten och musselvatten som är tillämpliga för en vattenförekomst och som anges i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

mindre strängt krav: ett undantag från kravet att uppnå god ekologisk, kemisk eller kvantitativ status eller ekologisk potential i en vattenförekomst, beslutat enligt 4 kap. 10 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660)

målår: den tidpunkt då god ekologisk status och potential samt kemisk ytvattenstatus och kemisk och kvantitativ grundvattenstatus ska ha uppnåtts (avser den 22 december 2015, se även senare målår)

naturlig vattenförekomst: en vattenförekomst som inte är förklarad som konstgjord eller kraftigt modifierad vattenförekomst enligt 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660)

senare målår: en senare tidpunkt än den 22 december 2015 då god kemisk ytvattenstatus ska ha uppnåtts för de ämnen som anges i 4 kap. 4 § första stycket 3 vattenförvaltningsförordningen (2004:660) (avser den 22 december 2027)

särskilda krav: de särskilda krav på kvaliteten på vattenmiljön i en vattenförekomst som utgör, utgör del av eller påverkar ett sådant skyddat område i enlighet med bilaga IV i direktiv 2000/60/EG eller ett badvatten

tidsfrist: en senare tidpunkt än målåret eller det senare målår då kvalitetskravet ska följas, beslutad enligt 4 kap. 9 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) (avser den 22 december det år som anges för respektive vattenförekomst)

vatten-ID: en kod som är unik för vattenförekomsten

övergripande kvalitetskrav (miljökvalitetsnorm) för ekologisk status/potential: den sammanvägda ekologiska kvaliteten som ska uppnås i en vattenförekomst

övergripande kvalitetskrav för kemisk status: kvaliteten som ska uppnås för varje ämne utom de med mindre strängt krav enligt 4 kap. 10 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660)

Fastställda kvalitetskrav


3 § Kvalitetskraven för respektive ytvattenförekomst, grundvattenförekomst och skyddat område framgår av bestämmelserna nedan och av tabellerna i bilagorna 1–3 till dessa föreskrifter.

Kvalitetskrav för ytvattenförekomster


4 § Ytvattenförekomster som inte är konstgjorda eller kraftigt modifierade enligt bilaga 3 till denna föreskrift ska uppnå eller behålla hög eller god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus, om inte undantag har meddelats med stöd av 4 kap. 9–10 §§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660) eller en verksamhet eller åtgärd har tillåtits med stöd av 4 kap. 11 § samma förordning.

Ytvattenstatusen i naturliga ytvattenförekomster får inte försämras i förhållande till den status som respektive vattenförekomst har vid var tid, om inte annat följer av 4 kap. 15 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) eller av att en verksamhet eller åtgärd har tillåtits med stöd av 4 kap. 11 § samma förordning. Kravet på icke-försämring för ekologisk status gäller för respektive biologiska, fysikalisk-kemiska eller hydromorfologiska kvalitetsfaktorer oavsett om den sammanvägda ekologiska statusen i vattenförekomsten försämras eller inte.

För samtliga naturliga vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt ska god kemisk ytvattenstatus med avseende på ämnena nr 34–45 i Bilaga 6 till Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten uppnås senast den 22 december 2027.

5 § För konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster gäller de kvalitetskrav som anges i bilaga 3.

I kolumnen Övergripande kvalitetskrav under rubriken Kvalitetskrav och undantag ekologisk potential anges det för varje vattenförekomst vilken ekologisk potential som ska uppnås i vattenförekomsten och till vilken tidpunkt.

I kolumnen Kravnivå anges det för varje vattenförekomst vilken kravnivå som ska uppnås för respektive kvalitetsfaktor för att det övergripande kvalitetskravet ska följas. För kvalitetsfaktorerna Försurning, Näringsämnen och Särskilda förorenande ämnen ska kravnivån för god status enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten uppnås, om det inte har beslutats om undantag avseende någon sådan kvalitetsfaktor med stöd av 4 kap. 9–10 §§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660). När samtliga angivna kravnivåer (inklusive eventuella undantag) har uppnåtts följs det övergripande kvalitetskravet.

I kolumnen Övergripande kvalitetskrav under rubriken Kvalitetskrav och undantag kemisk status anges det för varje vattenförekomst vilken kemisk ytvattenstatus som ska uppnås i vattenförekomsten.

För samtliga konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt ska god kemisk ytvattenstatus med avseende på ämnena nr 34–45 i Bilaga 6 till Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2019:25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten uppnås senast den 22 december 2027.

Konstgjorda vattenförekomster ska uppnå eller behålla god ekologisk potential och god kemisk ytvattenstatus, om inte undantag har meddelats med stöd av 4 kap. 9–10 §§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660).

Den ekologiska potentialen och den kemiska ytvattenstatusen i konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster får inte försämras i förhållande till den potential och status som respektive vattenförekomst har vid var tid, om inte annat följer av 4 kap. 15 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) eller av att en verksamhet eller åtgärd har tillåtits med stöd av 4 kap. 11 § samma förordning. Kravet på icke-försämring för ekologisk potential gäller för respektive biologiska, fysikalisk-kemiska eller hydromorfologiska kvalitetsfaktorer oavsett om den sammanvägda ekologiska potentialen i vattenförekomsten försämras eller inte.

Kvalitetskrav för grundvattenförekomster

 

6 § I bilaga 4 till dessa föreskrifter anges vilka riktvärden som ska gälla för att en vattenförekomst ska anses uppnå god kemisk grundvattenstatus med avseende på respektive ämne.

7 § Samtliga grundvattenförekomster ska uppnå eller behålla god kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus, om inte undantag har meddelats med stöd av 4 kap. 9–10 §§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660) eller en verksamhet eller åtgärd har tillåtits med stöd av 4 kap. 11 § samma förordning.

Grundvattenstatusen i grundvattenförekomster får inte försämras i förhållande till den status som respektive vattenförekomst har vid var tid, om inte annat följer av 4 kap. 15 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) eller av att en verksamhet eller åtgärd har tillåtits med stöd av 4 kap. 11 § samma förordning.

8 § För de grundvattenförekomster som uppnår god kemisk grundvattenstatus när dessa föreskrifter träder i kraft, men som bedöms vara i riskzonen för att försämras till otillfredsställande kemisk grundvattenstatus på grund av förekomst av ett eller flera ämnen, enligt vad som anges i kolumnen Utgångspunkt för att vända trend i bilaga 2, gäller för respektive förekommande ämne de utgångspunkter för att vända uppåtgående trender i koncentrationen av förorenande ämnen som framgår av bilaga 4.

Undantag

 

9 § Undantag enligt 4 kap. 9 eller 10 §§ vattenförvaltningsförordningen (2004:660) från de kvalitetskrav som anges i 4, 6 och 8 §§ i dessa föreskrifter gäller för vattenförekomster i distriktet enligt vad som framgår nedan. I bilaga 1–3 anges de undantag som gäller för respektive vattenförekomst.

Under rubriken Precisering av kvalitetskrav i tabellerna avseende ekologisk status och ekologisk potential i bilagorna 1 och 3 framgår det om en vattenförekomst ska uppnå miljökvalitetsnormen för ekologisk status eller ekologisk potential vid någon senare tidpunkt än när dessa föreskrifter träder i kraft, eller om den ska uppnå ett mindre strängt kvalitetskrav än hög eller god ekologisk status eller god ekologisk potential. Om det inte anges någon tidpunkt i kolumnen gäller kvalitetskravet omedelbart.

De undantag som gäller för kemisk ytvattenstatus framgår av kolumnerna Tidsfrist respektive Mindre strängt krav i tabellerna avseende kemisk ytvattenstatus i bilagorna 1 och 3.

De undantag som gäller för kvantitativ grundvattenstatus framgår av kolumnen Precisering av kvalitetskrav i tabellerna avseende kvantitativ status i bilaga 2. Om det inte anges någon tidpunkt i kolumnen Övergripande kvalitetskrav gäller kvalitetskravet omedelbart.

De undantag som gäller för kemisk grundvattenstatus framgår av kolumnerna Tidsfrist respektive Mindre strängt krav i tabellerna avseende kemisk grundvattenstatus i bilaga 2.

10 § Om ett mindre strängt krav har fastställts för ett eller flera ämnen som ingår i bedömningen av kemisk yt- eller grundvattenstatus för en vattenförekomst, ska halterna av det ämne eller de ämnen som föranleder det mindre stränga kvalitetskravet inte överskrida de halter som ligger till grund för den senast aktuella bedömningen av kemisk yt- eller grundvattenstatus.

Särskilda bestämmelser om skyddade områden

 

11 § De tillämpliga kvalitetskraven enligt 4, 6 eller 8 §§ ska gälla för vattenförekomster som även utgör, utgör del av eller påverkar skyddade områden i enlighet med bilaga IV i direktiv 2000/60/EG, om inte annat följer av de bestämmelser som gäller till följd av att området utgör, utgör del av eller påverkar ett skyddat område, enligt vad som anges i kolumnen Skyddade områden i tabellerna i bilagorna 1–3.

12 § För de vattenförekomster som utgör badvatten gäller de krav på badvattenkvalitet som framgår för respektive sådan vattenförekomst i kolumnen Skyddade områden i bilaga 1 och 3.

___________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 december 2021.

2. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsen i Norrbottensläns föreskrifter 25FS 2016:32 A26, om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenvikens vattendistrikt.

På Länsstyrelsens vägnar

JOHAN ANTTI

Johanna Söderasp, Vattenvårdsdirektör i

Bottenvikens vattendistrikt[1] Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring, och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU.

Ursprungligen publicerat den 21 december 2021.

Kontakt