Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

25 FS 2021:18
A 17

Beslutat den 19 november 2021 (dnr 511-3026-2020).

Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om bildande av naturreservatet Palolaki rengärde i Pajala kommun

Utkom från trycket den 22 november 2021.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken om bildande av naturreservatet Palolaki rengärde. Reservatet ligger cirka 9 km V om centrala Tärendö.

För naturreservatet meddelar länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter:

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § MB

Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att:

 

 1. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 2. Samla in vedsvampar, mossor eller lavar.
 3. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter.
 4. Fånga, skada eller döda ryggradsdjur. Ta ägg eller störa djurlivet genom att exempelvis klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller gryt.
 5. Samla in ryggradslösa djur.
 6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att t ex borra, hacka, spränga, rista, gräva eller måla.
 7. Skräpa ner.
 8. Framföra motordrivna fordon utanför väg. Vägens sträckning framgår av Bilaga 1.

Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt C:

 

 1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder för reservatets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § MB i detta beslut.
 2. Utan hinder av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med rennäringslagen (1971:437) eller terrängkörning i samband med bedrivande av renskötsel enligt terrängkörningsförordningen (1978:594). Före anordnandet av fasta anläggningar ska samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB, enligt vad som framgår av förordningen (1998:904) om anmälan för samråd.
 3. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark. Skador på mark och vegetation får ej uppstå.
 4. I reservatet är det utan hinder av föreskriften C4 tillåtet att jaga i enlighet med gällande lagstiftning.
 5. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området.

Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller från den dag de publiceras i länets författningssamling.

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen.

Beslutande

I detta ärende har beslut tagits av landshövding Lotta Finstorp efter föredragning av naturskyddshandläggare Alexandra Lindmark. I den slutliga handläggningen av ärendet deltog även naturskyddshandläggare Camilla Carlsson, chefen för naturskyddsenheten Per-Anders Jonsson samt jurist Sofia Sandelid.

_________________________________________

LÄNSSTYRELSEN

Ursprungligen publicerat den 22 november 2021.

Kontakt