Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

25 FS 2021:16 A 15

Beslutat den 18 november 2021 (dnr 511-1108-2015).

Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om bildande av naturreservatet Junkön i Luleå kommun.

Utkom från trycket den 18 november 2021.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken om bildande av naturreservatet Junkön. Reservatet ligger cirka 15 km sydost om centrala Luleå.

För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter:

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § MB

Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att:

 1. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 2. Samla in vedsvampar, mossor eller lavar.
 3. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter.
 4. Fånga, skada eller döda ryggradsdjur. Ta ägg eller störa djurlivet genom att exempelvis klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller gryt.
 5. Samla in ryggradslösa djur.
 6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att t ex borra,
  hacka, spränga, rista, gräva eller måla.
 7. Skräpa ner.
 8. Anlägga en eldstad i form av en stenring. Vid eldning får endast löst liggande kvistar och grenar eller egen medhavd ved användas.
 9. Framföra motordrivna fordon inom reservatets landområden utanför befintliga vägar. Vägarnas sträckning framgår av Bilaga 1.

Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt C:

 1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder för reservatets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § MB i detta beslut.
 2. Utan hinder av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med rennäringslagen (1971:437) eller terrängkörning i samband med bedrivande av renskötsel enligt terrängkörningsförordningen (1978:594). Före anordnandet av fasta anläggningar ska samråd ske med Länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB, enligt vad som framgår av förordningen (1998:904) om anmälan för samråd.
 3. Snöskoteråkning på väl snötäckt mark är tillåtet:
 • För statliga och kommunala tjänstemän i tjänsteärende.
 • Vid körning längs skoterled som markerats enligt svensk standard.
 • Vid körning till fritids- eller permanenta bostäder. Närmaste väg mellan strand och stugplats ska användas.
 • För körning till strandområde i samband med rastning.
 • För färd efter väl etablerade traktorvägar som ej är allmänna om inte vägägaren har förbjudit skotertrafik efter vägen.

4. I reservatet är det utan hinder av föreskriften C4 tillåtet att jaga och fiska i enlighet med gällande lagstiftning.

5. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området.

Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller från den dag de publiceras i länets författningssamling.

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av landshövding Lotta Finstorp med naturskyddshandläggare Nils
Bodin som föredragande. I den slutliga handläggningen av ärendet har också naturskyddshandläggarna Camilla Carlsson, chefen för naturskyddsenheten Per-Anders Jonsson samt jurist Sofia Sandelid medverkat.

Ursprungligen publicerat den 19 november 2021.

Kontakt