Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

25 FS 2021:15 A 14

Beslutat den 18 november 2021 (dnr 511-141-2021).

Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om bildande av naturreservatet Jalomaa i Pajala kommun.

Utkom från trycket den 18 november 2021.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken om bildande av naturreservatet Jalomaa. Reservatet ligger ca 20 km sydost om Pajala.

För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter:

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § MB

Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att:

 1. Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
 2. Samla in vedsvampar, mossor eller lavar.
 3. Skada vegetationen i övrigt genom att t ex gräva upp växter.
 4. Fånga, skada eller döda ryggradsdjur. Ta ägg eller störa djurlivet genom att exempelvis klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig i närheten av fågelbo, lya eller gryt.
 5. Samla in ryggradslösa djur.
 6. Förstöra eller skada berg, jord eller sten på land eller i vatten genom att t ex borra,
  hacka, spränga, rista, gräva eller måla.
 7. Skräpa ner.
 8. Anlägga en eldstad i form av en stenring. Vid eldning får endast löst liggande kvistar och grenar eller egen medhavd ved användas.
 9. Framföra motordrivna fordon utanför väg. Vägens sträckning framgår av
  Bilaga 1.

Undantag från reservatsföreskrifterna i punkt C:

 1. Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder för reservatets vård och skötsel som krävs för att tillgodose syftet med reservatet och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § MB i detta beslut.
 2. Utan hinder av ovanstående föreskrifter får renskötsel utövas i enlighet med rennäringslagen (1971:437) eller terrängkörning i samband med bedrivande av renskötsel enligt terrängkörningsförordningen (1978:594). Före anordnandet av fasta anläggningar ska samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB, enligt vad som framgår av förordningen (1998:904) om anmälan för samråd.
 3. Snöskoteråkning är tillåten i reservatet på väl snötäckt mark. Vid körning ska i första hand befintliga leder användas. Skador på mark och vegetation får ej uppstå.
 4. I reservatet är det utan hinder av föreskriften C4 tillåtet att jaga och fiska i enlighet med gällande lagstiftning.
 5. Bär- och matsvampplockning är tillåtet i området.


Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller från den dag de publiceras i länets författningssamling.

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av landshövding Lotta Finstorp med naturskyddshandläggare Nils
Bodin som föredragande. I den slutliga handläggningen av ärendet har också naturskyddshandläggare Adam Helleberg, chefen för naturskyddsenheten Per-Anders Jonsson samt jurist Sofia Sandelid medverkat.

Ursprungligen publicerat den 19 november 2021.

Kontakt