Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

25 FS 2021:8 A7

Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut om Lokala ordningsföreskrifter Arjeplog kommun enligt kommunfullmäktiges beslut 2021-06-28 § 48

Utkom från trycket den 22 juli 2021.

Vad säger ordningslagen {1993:1617) om offentlig plats

1 § Denna lag innehåller särskilda föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (2 kap.) samt föreskrifter om allmän ordning och säkerhet i övrigt dels vid sammankomster och tillställningar, på offentliga platser och vid vissa anläggningar och verksamheter (3 kap.), dels i viss kollektiv persontrafik (4 kap.), dels vid vissa idrottsarrangemang (5 kap.). Lag (2009:101).

2 § Med offentlig plats enligt denna lag avses

1. allmänna vägar,

2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,

3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt

4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden, om de inte omfattas av bestämmelserna i första stycket, skall jämställas med offentliga platser vid tillämpning av 3 kap. och av lokala föreskrifter, under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten.

Om ett område eller utrymme som avses i första stycket är tillgängligt för allmänheten endast under vissa tider, är det offentlig plats under dessa. Detsamma gäller områden som omfattas av en föreskrift enligt andra stycket.

Lokala ordningsföreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

§ 1. Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617)

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Arjeplogs Kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 22 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

§ 2. Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

Bestämmelsen i 23 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom detaljplanelagt område.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

§ 3. Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa ordningsföreskrifter skall med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, utöver vad som sägs i 1 kap. 2 § första stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:

a. Busstationen, kyrkogårdar, begravningsplatser, skid- och motionsspåren vid Djuptjärn och Öberget, idrottsplatsen, medborgarhuset (medan) och dess parkering, lekparker samt kommunens badplatser vid Nåttiholmen, Båtsjaur och Slagnäs.

§ 4. Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket och 11 §, bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m.m.

§ 5. Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. Lastpallar, emballage och liknande får inte förvaras på offentlig plats.

Schaktning, grävning

§ 6. Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller

§ 7. Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar

§ 8. Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar

§ 9. Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,5 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,5 meter på offentlig plats eller plats som likställs med offentlig plats enligt 3 § punkt 1 i denna föreskrift.

Affischering

§ 10. Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket eller liknande som vetter mot offentlig plats samt stolpar och träd på offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

§ 11. Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Förtäring av alkohol

§ 12. Spritdrycker, vin och andra alkoholhaltiga drycker överstigande 3,50 volymprocent får inte förtäras, om inte alkoholtillstånd föreligger, på:

a. Guld-Klas torg, kommunhuset med parkering, busstationen, hälsocentralens omnejd, LSS boende, äldreboendet, medborgarhusets område, idrottsplatsen och begravningsplatsen. (Bilaga1).

Insamling av pengar

§ 13. Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd endast om gatumusikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå runt bland publiken och samla in pengar

Tillfällig försäljning

§ 14. Torget invid kyrkan (Guld-Klas torg) får användas för uppställning av försäljningsstånd utan polismyndighetens tillstånd under förutsättning att erforderligt tillstånd inhämtas från kommunen.

Camping

§ 15. Camping får inte ske på offentlig plats eller plats som enligt 3 § i Arjeplogs lokala ordningsföreskrifter jämställts med offentlig plats.

Badförbud

§ 16. Badförbud råder enbart då särskilda föreskrifter utfärdats av Arjeplogs kommun.

Sällskapsdjur – hundar, hästar och katter

§ 17. Hundens ägare eller den som tillfälligt tagit över ansvaret för hunden genom nyttjande eller underhåll är skyldig att följa bestämmelserna i 18-21 §§. Bestämmelserna gäller inte hund i tjänst vilket inkluderar ledarhund för synskadade, service- och signalhund för funktionshindrade personer samt polishund eller annan hund som används i myndighetsutövning.

§ 18. Hund ska hållas under uppsikt inom offentlig plats och vid behov vara kopplad.

§ 19. Tik ska under löptid hållas kopplad eller inom inhägnat område.

§ 20. Hundar och hästar får inte vistas på kyrkogårdar, begravningsplatser eller lekparker. Inte heller på badplatser under perioden 1 juni till 31 augusti.

§ 21. Inom offentlig plats ska föroreningar efter hästar och sällskapsdjur plockas upp skyndsamt.

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

§ 22. Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor, såsom fyrverkerier, inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.

a. Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte, utöver undantaget som anges i punkt b, användas på offentlig plats eller på områden som enligt dessa föreskrifter är att jämställa med offentlig plats, utan polismyndighetens tillstånd.

b. Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas utan polismyndighetens tillstånd på nyårsafton från klockan 15:00 och fram till klockan 03:00 på nyårsdagen. Undantaget omfattar inte områdena kring äldreboendet, begravningsplatsen och hälsocentralen. (Bilaga 2).

c. Vid användning ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter vilket innebär att vissa offentliga platser inte är lämpliga trots generellt undantag.

Sprängning och skjutning

§ 23. Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom detaljplanerade områden i Arjeplogs kommun.

Cykling, löpning och ridning

§ 24.

a. Löpning, cykling och ridning är inte tillåtet i preparerade skidspår.

b. Ridning är inte tillåten i motionsspåren vid Öberget och Djuptjärn.

Avgift för användning av offentlig plats

§ 25. För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

§ 26. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket, 11-12 §§, 13 § första stycket, 14-16 §§, 18-24 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2021-07-05.

_________________________________________

LÄNSSTYRELSEN

Kontakt